Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.060.30

Únor 1996

Spojovací součásti
PODLOŽKY PRO ČEPY
Výrobní třída A
(ISO 8738:1986)

ČSN
EN 28 738

02 1715

 

 

 

Fasteners. Plain washers for clevis pins. Product grade A (ISO 8738:1986)

Eléments de fixation. Rondeles plates pour axes d`articulation. Grade A (ISO 8738:1986)

Verbindungselemente. Scheiben für Bolzen. Produktklasse A (ISO 8738:1986)

 

Tato národní norma je identická s EN 28738:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

This national standard is identical with EN 28738:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2081 zavedena v ČSN ISO 2081 Ochrana proti korozi. Kovové elektrolyticky vyloučené povlaky na železe nebo oceli (03 8511)

ISO 2340 zavedena v ČSN EN 22340 Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (02 2101)

ISO 2341 zavedena v ČSN EN 22341 Spojovací součásti. Čepy s hlavou ČSN (02 2109)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 4520 zavedena v ČSN ISO 4520 Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky (03 8630)

ISO 4759-3 zavedena v ČSN ISO 4759-3 Spojovací součásti. Část 3: Podložky pro šrouby a matice s průměry závitu od 1 mm do 150 mm. Výrobní třída A a C (02 1005)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČO 48135283, Ing. Zdeněk Kratochvíl

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Kratochvíl

 

ã Český normalizační institut, 1995
24314


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 28738

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.882.4:621.882.6

 

Deskriptory: Fasteners, hinge pins, washers, plain washers, specifications, dimensions, designation.

 

PODLOŽKY PRO ČEPY Výrobní třída A (ISO 8738:1986)

 

Plain washers for clevis pins. Product grade A (ISO 8738:1986)

Rondeles plates pour axes d`articulation. Grade A (ISO 8738:1986)

Scheiben für Bolzen. Produktklasse A (ISO 8738:1986)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 17. 7. 1992. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (angličtině, francouzštině, němčině). Verze v jakémkoliv jiném jazyku vypracovaná překladem člena CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen odpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

V roce 1992 se technická komise CEN/TC 185 Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství (sekretariátem pověřen DIN) rozhodla předložit tuto mezinárodní normu ISO 8738:1986 podložky pro čepy. Výrobní třída A

k formálnímu hlasování.

Výsledek byl kladný.

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy, buď uveřejněním identického textu, nebo schválením k přímému používání do 31. 1. 1993, a konfliktní národní normy musí být zrušeny do 31. 1. 1993.

 

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se všichni níže uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8738:1986 byl schválen CEN bez jakýchkoliv změn jako evropská norma.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma popisuje vlastnosti podložek pro čepy podle ISO 2340 a ISO 2341. Podložky podle této mezinárodní normy se používají pouze pod závlačku.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz