Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

85.060

Prosinec 1995

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za horka

ČSN EN 647


50 0486

 

 

 

Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a hot water extract

Papier et carton destinés a entrer en contact avec les denrées alimentaires - Préparation ďun extrait aqueux a chaud

Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Herstellung eines Heißwasserextraktes

 

Tato norma je identická s EN 647:1993 a je vydána se souhlasem

CEN,

Rue de Stassart 36,

B-1050 Bruxelles,

Belgium

 

This national standard is identical with EN 647:1993 and is published with the permission of CEN,

Rue de Stassart 36,

B-1050 Bruxelles,

Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 186 zavedena v ČSN ISO 186 Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (50 0302)

 

ISO 287 zavedena v ČSN ISO 287 Papír a lepenka. Stanovení obsahu vlhkosti. Metoda sušení v sušárně (50 0306)

 

ISO 536 zavedena v ČSN ISO 536 Papír a lepenka. Stanovení plošné hmotnosti (50 0310)

 

ISO 1042 dosud nezavedena

 

ISO 1773 dosud nezavedena

 

ISO 6556 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: IRAPA, s. p., Praha, IČO 012 408, Ing. Jana Pačesová, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 53 Vlákniny, papír a lepenka

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

© Český normalizační institut, 1995
18642


Strana 2

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 647


 

Říjen 1993

 

MDT 676.2:663/664:620.1:543.8

 

Deskriptory: paper, paperboards, food products, food-container contact, aqueous extract, preparation, leaching tests, distilled water

 

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava vodního výluhu za horka

 

Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Preparation of a hot water extract

 

Papier et carton destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires - Préparation d'un extrait aqueux à chaud

 

Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Herstellung eines Heißwasserextraktes

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1993-10-01 Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Islandu, Irska, Itálie, Luxemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 172 „Vlákniny, papír a lepenka", jejíž sekretariát sídlí v DIN. Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením do dubna 1994. Do dubna 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny zavést tuto evropskou normu: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Luxembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma popisuje přípravu vodného výluhu za horka pro stanovení přítomnosti určitých extrahovatelných látek v papíru a lepence přicházející do styku s poživatinami.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz