Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.50

Leden 1996

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 41: Ochrana před úrazem
elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41
HD 384.4.41 S1


 

 

 

Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Chapter 41: Protection against electric shock

Matériel et installations. Quatrième partie: Protection pour assurer la sécurité. Chapitre 41: Protection contre les chocs

Errichten von Starkstromanlagen. Teil 4: Schutzmabnamen. Kapitel 41: Schutz gegen gefährliche Körperströme

 

ZÁKLADNÍ NORMA BEZPEČNOSTI

V této normě jsou zapracovány údaje z třetího vydání IEC 364-4-41:1992 Elektrická zařízení v budovách. Část 4: Ochrana pro zajištění bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana před elektrickým úrazem a všechny údaje z HD 384.4.41 S1:1980.

Údaje, které jsou do normy doplněny, jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, národní poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka. Národní přílohy jsou označeny písmeny počínaje písmenem „K" za písmenem „N".

Údaje souhlasné s IEC 364-4-41:1992 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

4

Bezpečnost

7

400.1

Úvod

7

400.1.1.N1

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

7

400.N2

Úraz elektrickým proudem

7

400.N3

Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku

8

41

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

8

410.1

Všeobecně

8

411

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí

9

411.1

Ochrana malým napětím: SELV a PELV

9

411.1.2

Zdroje pro SELV a PELV

9

411.1.3

Uspořádání obvodu

10

411.1.4

Požadavky na neuzemněné obvody (SELV)

10

411.1.5

Požadavky na uzemněné obvody (PELV)

11

411.2

Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje

11

411.2N2.1

Požadavky na ochrannou impedanci

12

411.2N2.2

Požadavky na zdroj s omezeným proudem

12

411.2N3

Mezní hodnoty

12

411.3

Obvody FELV

12

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18654


Strana 2

Obsah

 

strana

411.3.1

Všeobecně

12

411.3.2

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

13

411.3.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

13

411.3.4

Vidlice a zásuvky

13

412

Ochrana před nebezpečných dotykem živých částí

13

412.1

Ochrana izolací živých částí

13

412.2

Ochrana kryty nebo přepážkami

15

412.3

Ochrana zábranou

15

412.4

Ochrana polohou

16

412.5

Doplňková ochrana proudovým chráničem

18

412.N6

Ochrana doplňkovou izolací

18

413

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

19

413.1

Ochrana samočinným odpojením od zdroje

19

413.1NA

Dovolené dotykové napětí u elektrických zařízení do 1 000 V

19

413.1NB

Dovolené dotykové napětí u elektrických zařízení nad 1 000 V

19

 

 

 

A Soubor ustanovení pro zařízení do 1 000 V st a 1 500 V ss

21

413.1.1

Všeobecně

21

413.1.1.1

Odpojení od zdroje

21

413.1.1.2

Uzemnění

21

413.1.2

Pospojování

21

413.1.2.1

Hlavní pospojování

21

413.1.2.2

Doplňující pospojování

22

413.1.3

Sítě TN

22

413.1.4

Sítě TT

25

413.1.5

Sítě IT

28

413.1.6

Doplňující pospojování

30

413.2

Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací

30

413.3

Ochrana nevodivým okolím

32

413.4

Ochrana neuzemněným místním pospojováním

32

413.5

Ochrana elektrickým oddělením

33

 

 

 

B Soubor ustanovení pro zařízení nad 1 000 V st a 1 500 V ss

34

413.N6

Ochrana samočinným odpojením od zdroje

34

413.N6.1

Ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel). Ochrana v sítích IT

34

413.N6.2

Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným středem (uzlem) nebo krajním vodičem. Ochrana v sítích TT(r)

35

413.N6.3

Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, ve kterých není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r)

37

413.N6.4

Pospojování (k uvedení na stejný potenciál)

37

413.N7

Stupně ochrany před dotykem neživých částí a jejich zařazení

38

413.N7.1

Stupně ochrany

38

413.N7.2

Volba stupně ochrany

38

413.N7.3

Zařazení stupně ochrany neživých částí

40

 

 

 

Tabulky

41-NK

Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů

9

41-NL

Dovolené meze trvalého dotykového napětí podle prostorů u zařízení do 1000 V

19

41-NM

Dovolená dotyková a kroková napětí u zařízení nad 1000 V st a 1500 V ss

20

41-A

Maximální doby odpojení pro sítě TN

23

41-NN

Nejmenší jmenovité průřezy ochranných vodičů u zařízení do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných pro ochranu v sítích TN a TT (tj. v soustavách s uzemněným uzlem)

26

41-B

Maximální doby odpojení v sítích IT při druhé poruše

29

41-NNa

Nejmenší jmenovité průřezy ochranných vodičů u zařízení do 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných v sítích IT a pro pospojování

30

41-NO

Nejmenší rozměry ochranných vodičů u zařízení nad 1000 V st a 1500 V ss

36

41-NP

Stupně ochrany podle způsobu uchopení rukou a členění prostorů

38

41-NR

Stupně ochrany neživých částí do 1000 V st a 1500 V ss

40

41-NS

Stupně ochrany neživých částí nad 1000 V st a 1500 V ss

41

41C

- Zóna dosahu ruky

17


Strana 3

 

 

 

Přílohy

Příloha NK (normativní) Uplatnění požadavku 413.1.3 na rozvodné sítě

42

Příloha NL (informativní) Doby odpojení v závislosti na velikosti předpokládaného dotykového napětí

43

Příloha NM (informativní - kromě NM5) Příklady ochrany samočinným odpojením od zdroje

44

Příloha NM1 Ochrana v sítích TN-C

45

Příloha NM2 Ochrana v sítích TN (d.c.)

47

Příloha NM3 Ochrana v sítích TN-S

49

Příloha NM4 Ochranné opatření pomocí proudového chrániče

51

Příloha NM5 (normativní) Podmínky použití napěťového chrániče

53

Příloha NM6 Ochrana v sítích TT s napětím do 1 000 V

57

Příloha NM7 Postupné převádění sítě TT na síť TN do 1 000 V střídavých

59

Příloha NM8 Ochrana v sítích IT do 1 000 V v prostorách bezpečných a nebezpečných s izolovaným středem (s kontrolou izolačního stavu)

61

Příloha NM9 Ochrana v sítích IT do 1 000 V v prostorách bezpečných a nebezpečných (kde se nekontroluje izolační stav a střední vodič není vyveden)

63

Příloha NM10 Ochrana v sítích IT (d.c.) do 1 500 V v prostorách bezpečných a nebezpečných, oba póly izolovány (s kontrolou izolačního stavu)

65

Příloha NM11 Ochrana v sítích IT (d.c.) do 1 500 V v prostorách bezpečných a nebezpečných, oba póly izolovány (kde se nekontroluje izolační stav)

67

Příloha NM12 Doplňující pospojování u zařízení do 1 000 V st a 1 500 V ss

69

Příloha NM13 Ochrana v sítích IT nad 1 000 V

71

Příloha NM14 Ochrana v sítích TT(r) nad 1 000 V (s rychlým vypnutím)

73

Příloha NM15 Ochrana v sítích IT(r) nad 1 000 V (s rychlým vypnutím)

75

Příloha NM16 Pospojování (k uvedení na stejný potenciál)

77

Příloha NN (informativní) Kapacitní proudy vodičů a kabelů

Příloha NN1 Kapacitní proudy kabelů trojžilových s obvodovou izolací

79

Příloha NNI Kapacitní proudy kabelů trojpášťových a s pokovenými žilami

81

Příloha NN3 Kapacitní proudy trojfázových vedení

83

 

Předmluva

V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 364-4-41:1992. Protože IEC nemá zatím zpracovány ustanovení pro zařízení nad 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných, byla do normy převzata tato ustanovení z návrhu ČSN 33 2010:1987 (Revize ČSN 34 1010:1965).

Norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou zapracovány normy IEC 364 podle programu a struktury uvedených v IEC 364-1:1992 (zapracovaném v ČSN 33 2000-1:1995).

Odvolávky na články, které nejsou v této kromě a u nichž není uvedeno číslo normy, jsou články jednotlivých částí, kapitol nebo oddílu tohoto souboru. Pod čarou jsou uvedeny články dosud platných ČSN, které budou tímto souborem nahrazeny.

Údaje souhlasné s IEC 364-4-41:1992 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázku, přílohy apod. jako v této IEC.

Údaje, které jsou oproti IEC doplněny, jsou označeny tak, aby byla vyjádřena návaznost na znění IEC 364-4-41:1992.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz