Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20

Leden 1996

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY
Systémy zachycení pádu

ČSN
EN 363

83 2650

 

Platí od 1. 1. 1997

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. Fall arresters systems

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Systèmes d'art des chutes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Auffangsysteme

 

Tato národní norma je identická s EN 363:1992 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Brusel

Belgie.

 

This national standard is identical with EN 363:1992 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 353-1  zavedena v ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 353-2  zavedena v ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625)

EN 354  zavedena v ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621)

EN 355  zavedena v ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622)

EN 358  zavedena v ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy (83 2651)

EN 360  zavedena v ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18658


Strana 2

EN 361  zavedena v ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)

EN 362  zavedena v ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623)

EN 364  zavedena v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

EN 365  zavedena v ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení (83 2601)

prEN 795   dosud nezavedena

 

Důvod oddálení platnosti

 

Dosud platná vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., připouští při ochraně proti pádu z výšky použití postroje i bezpečnostního pásu. V evropských normách není použití bezpečnostních pásů proti pádu z výšky povoleno. Vzhledem k jejich dosavadnímu hromadnému použití (zejména v útvarech požární ochrany), je platnost normy oddálena, aby bylo možno tyto nahradit bezpečnostními postroji s tlumičem energie a rovněž novelizovat v tomto smyslu výše uvedenou vyhlášku.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 363

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.1:62-783.4:620.1:62-777

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, safety devices, specifications

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Systémy zachycení pádu

 

Personal protective equipment against falls from a height. Fall arrest systems

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Systèmes d'art des chutes

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Auffangsysteme

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN 1992-11-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se těchto národních norem jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

5

4

Příklady systémů zachycení pádu

7

5

Technické požadavky

9

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN komisí Evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu a podloženého podstatnými požadavky směrnic(e) ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla schválena a v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma specifikuje termíny, definice a všeobecné požadavky na systémy zachycující pád, které slouží jako osobní ochranné prostředkky proti pádům z výšky. Tuto normu doplňují popsané příklady, jak součásti nebo sestavené součásti smí být spojeny se systémem zachycení pádu. Tyto příklady umožňují kupujícímu nebo uživateli sestavit všechny součásti správným způsobem a vytvořit systém zachycení pádu.

 

POZNÁMKA - Systém zachycení pádu nezahrnuje kotvicí bod, avšak vhodné kotvicí body, jak je specifikuje prEN 795, jsou nezbytné pro všechny systémy zachycení pádu.

 

Pracovní polohovací systémy jsou samostatně specifikovány v EN 358.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz