Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

33.120.30

Leden 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice. 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami

ČSN IEC 796-3


36 9309

 

 

 

Microprocessor system BUS I, 8-bit and 16-bit data

Part 3: Mechanical and pin descriptions for the Eurocard configuration with pin and socket (indirect) connectors

BUS I système à microprocesseurs, donées: 8 bits et 16 bits

Troisième partie: Description mécanique et brochage pour la configuration Eurocard ayant des connecteurs rapportés

Mikroprozessor-Systembus BUS I für 8 bit- und 16 bit- Datenübertragung

Tail 3: Mechanischer Aufbau und Stiftbelegung der Ausführung für Baugruppen im Europaformat mit indirekten Steckern mit Stift- und Federkontakten

 

Tato norma je identická s IEC 769-3 (1990).

 

This standard is identical with IEC 796-1 (1990).

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 130-14 (1975) dosud nezavedena

 

IEC 796-1 (1990) zavedena v ČSN IEC 796-1 Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi (36 9309)

 

IEC 796-2 (1990) zavedena v ČSN IEC 796-2 Mikroprocesorová systémová sběrnice, 8-bitová a 16-bitová data (MULTIBUS I). Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými) (36 9309)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN IEC 796 Teil 3 Mikroprozessor-Systembus I für 8 bit- und 16 bit-Datenübertragung (MULTIBUS I); Tail 3: Mechanischer Aufbau und Stiftbelegung der Ausführung für Baugruppen im Europaformat mit indirekten Steckern (mit Stift- und Federkontakten) (IEC 796-3:1990); Deutsche Fassung HD 593.3 S1:1991

 

(Mikroprocesorová systémová sběrnice I pro 8-bitový a 16-bitový přenos dat (MULTIBUS I); Část 3: Mechanická stavba a řazení vývodů pro konfiguraci eurokarty s nepřímými konektory (s kolíky a dutinkami); německé vydání HD 593-3 S1:1992)

 

BS IEC 796-3:1990 Microprocessor system bus I, 8 -bit and 16-bit data. Mechanical and pin descriptions for Eurocard configuration with pin and socked (indirect) connectors

 

(Mikroprocesorová systémová sběrnice I, 8-bitová a 16-bitová data. Popis mechanických částí a vývodů pro konfiguraci eurokarty s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami)

 

Tato norma má národní přílohu NA, která obsahuje česko-anglický rejstřík důležitých termínů, které se vyskytují v této normě, a výčet zkratek používaných v originálním anglickém znění spolu s jejich významem a českým překladem.

 

© Český normalizační institut, 1995
18677


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 466 18 660, Ing. Jindřich Schwarz

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková


Strana 3

MIKROPROCESOROVÁ SYSTÉMOVÁ SBĚRNICE BUS l,

8-BITOVÁ A 16-BITOVÁ DATA

Část 3: Popis mechanických částí a řazení vývodů

pro konfiguraci eurokarty s konektory

(nepřímými) s kolíky a dutinkami

IEC 796-3


První vydání

1990-02

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Preambule

3

 

 

 

Předmluva

4

 

 

 

Úvod

4

 

 

 

Specifikace mechanických částí

 

 

 

1

Rozsah působnosti

4

 

 

 

2

Předmět normy

4

 

 

 

3

Definice

5

3.1

Propojovací deska

5

3.1.1

Přední strana propojovací desky

5

3.2

Eurokarta

5

3.2.1

Přední strana eurokarty

5

3.2.2

Zadní hrana eurokarty

5

 

 

 

4

Konektory eurokarty

5

 

 

 

5

Eurokarty

5

5.1

Způsoby konstrukce eurokarty

5

5.2

Standardy referenčního značení a číslování vývodů

5

5.3

Rozměry eurokarty

5

5.4

Nesběrnicové hranové konektory eurokarty

6

5.5

Strana součástek

6

5.6

vzájemné postavení desek

6

5.6.1

Rozteč mezi deskami

6

5.6.2

Tloušťka desky

6

5.6.3

Výška součástek

6

5.6.4

Volný prostor u vodicích hran

6

5.7

Propojovací deska

6

5.8

Přiřazení vývodů sběrnici

6

 

 

 

Obrázky

7-9

 

 

 

Tabulka

9

 

 

 

Národní příloha NA

10

 

Preambule

 

1) Formální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovávaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v nejvyšší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno co nejdříve jasně vyznačen.


Strana 4

Předmluva

 

Tato norma byla připravena technickou subkomisí 47B*: Mikroprocesorové systémy, z technické komise IEC č. 47: Polovodičová zařízení.

 

Tato norma tvoří část 3 ze série publikací, jejímiž dalšími částmi jsou:

 

publikace 796-1 (1990): Part 1: Functional description with electrical and timing specifications. (Část 1: Popis funkce s elektrickými a časovými specifikacemi.)

 

publikace 796-2 (1990): Part 2: Mechanical and pin description for the system bus configuration, with edge connectors (direct). (Část 2: Popis mechanických částí a řazení vývodů pro konfiguraci systémové sběrnice s hranovými konektory (přímými).)

 

Text této normy se zakládá na následujících dokumentech:

 

4Y1.gif

 

Úplné informace k hlasování o schválení této normy lze nalézt ve zprávě o hlasování označené ve výše uvedené tabulce.

 

V této normě se cituje následující publikace:

 

publikace č. 130-14 (1975): Connectors for frequencies below 3 MHz, Part 14: Multi-row board mounted printed board connectors having contact and termination spacing on a 2,54 mm (0,1 in) square grid.

 

(Konektory pro kmitočty nižší než 3 MHz, Část 14: Víceřadé konektory pro montáž na desky s plošnými spoji, mající kontakty a zakončení s roztečí 2,54 mm (0,1 in) ve čtvercovém rastru.) (Tato publikace byla ztažena z prodeje.)

 

Úvod

 

Tato norma je jednou ze série norem pojednávajících o elektrickém a mechanickém rozhraní, které umožňuje různým částem mikroprocesorového systému vzájemně na sebe působit. Propojovací sběrnice slouží jako prostředek paralelního transferu a obslužného signálového propojení pro úzce navázané části systému. Série sestává z jedné normy popisující funkci a ze dvou norem popisujících alternativy mechanických částí.

 

Specifikace mechanických částí

 

1 Rozsah. Působnosti

 

Tato norma se vztahuje na rozhraní používané na spojení částí mikroprocesorového systému prostřednictvím propojovací desky s konektory (nepřímými) s kolíky a dutinkami.

 

2 Předmět normy

 

Cílem této normy je podat informace směřující k zabezpečení mechanické slučitelnosti propojovacích desek sběrnice, roštů na desky a desek s plošnými spoji.

 

* Sukomise IEC 47B byla nyní převedena k ISO/IEC JTC 1.

Tato norma byla schválena v souladu s procedurami IEC a je tudíž publikována jako norma IEC.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz