Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20

Leden 1996

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY
Zachycovací postroje

ČSN
EN 361

83 2620

 

 

 

Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Auffanggurte

 

Tato národní norma je identická s EN 361:1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Brusel

Belgie.

 

This national standard is identical with EN 361:1992 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 358  zavedena v ČSN EN 358 Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky. Pracovní polohovací systémy (83 2651)

EN 362  zavedena v ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623)

EN 363:1992  zavedena v ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)

EN 364:1992  zavedena v ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)

EN 365  zavedena v ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky pro návody k použití a pro označování (83 2601)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma spolu s ČSN EN 364 (83 2660) z ledna 1996 nahrazuje články 1 až 9, 16 až 17, 24 až 32, 36, 38 až 39, 47 až 49, 57 až 58, 71 až 72, 74, 76 a 78 ČSN 83 2611 z 19. 7. 1989.

Dále mění článek 37, název článků 79, 83, 96, 100 a dodatek výše uvedené normy.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18697


Strana 2

 

Změny proti předchozímu vydání

 

Norma byla upravena v souladu s ustanoveními řady evropských norem na osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, ponechány v ní pouze některé požadavky, které nejsou v rozporu s evropskými normami včetně fyziologických zkoušek.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s., IČO 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK č.3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 361

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.895.1:62-783.4:614.8:62-777

 

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, protection against fall, gripping device,, specifications, tests

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY

Zachycovací postroje

 

Personal protective equipment against falls from a height. Full body harnesses

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Harnais d'antichute

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Auffanggurte

 

Tato evropská norma byla přijata organizací CEN 1992-11-30. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy týkající se těchto národních norem jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jiném jazyku pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámena Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na normy

4

3

Termíny a definice

5

4

Technické požadavky

5

5

Zkušební metody

7

6

Návody pro používání a značení

7

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 160 „Ochrana proti pádům včetně pracovních pásů", jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě pověření uděleného CEN komisí Evropského společenství a Evropským sdružením volného obchodu a podloženého podstatnými požadavky směrnic(e) ES.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do června 1993. Do června 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Norma byla schválena a v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, návody pro používání a značení zachycovacích postrojů.

Jiné typy zachycovacích postrojů jsou specifikovány v EN 358. Systémy zachycení pádu jsou specifikovány v EN 363.

 

POZNÁMKA - Norma pro záchranné postroje bude připravena v CEN/TC 160.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz