Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 31.180

Leden 1996

Dílčí specifikace
VÍCEVRSTVÉ DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ČSN
EN 12 3300

35 9014

 

 

idt CECC 23 300:1985

 

Sectional Specification: Multilayer printed boards

Spécification Intermédiaire: Cartes imprimées multicouches

Rahmenspezifikation: Mehrlagen-Leiterplatten

 

Tato norma je identická s EN 123 300:1992.

This standard is identical with EN 123 300:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 68 zavedena v souboru ČSN 34 5791 Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí

IEC 194 zavedena v ČSN 35 9002 Plošné spoje. Termíny a definície (mod IEC 194:1988)

IEC 249   dosud nezavedena

IEC 321 zavedena v ČSN IEC 321 Návod pro konstrukci a použití součástek určených pro montáž na desky s plošným propojením a plošnými spoji (35 9010)

IEC 326-2   dosud nezavedena

IEC 326-3 zavedena v ČSN IEC 326-3 Desky s plošnými spoji. Návrh a použití desek s plošnými spoji (35 9020)

IEC 326-6   dosud nezavedena

CECC 00 010 (idt IEC 326-2)   dosud nezavedena

CECC 23 000 zavedena v ČSN EN 123 000 Kmenová specifikace. Desky s plošnými spoji (v návrhu) (35 9000)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CECC 23 300:1985 Harmonized system of quality assessment for electronic components. Sectional specification: Multilayer printed boards (Harmonizovaný systém pro určování jakosti součástek pro elektroniku. Dílčí specifikace: Vícevrstvé desky s plošnými spoji)

BS EN 123 300:1992 Harmonized system of quality assessment for electronic components. Sectional specification: Multilayer printed boards (Harmonizovaný systém pro určování jakosti součástek pro elektroniku. Dílčí specifikace: Vícevrstvé desky s plošnými spoji)

DIN EN 123 300:1992 Rahmenspezifikation: Mehrlagen-Leiterplatten (Dílčí specifikace: Vícevrstvé desky s plošnými spoji)

Norma obsahuje národní přílohu NA (informativní), která uvádí zkratky, používané ve specifikacích harmonizovaného systému zabezpečování jakosti součástek pro elektroniku a jejich názvy v jazyce českém (Č), německém (D), anglickém (E) a francouzském (F).

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18699


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VUMS a. s., IČO 010855, RNDr. Karel Jurák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 123 300

EUROPEAN STANDARD

Květen 1992

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.3.049.75-419:620.1:658.562

Deskriptory: quality, electronic components, printed boards.

 

Dílčí specifikace: VÍCEVRSTVÉ DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

 

Sectional Specification: Multilayer printed boards

Spécification Intermédiaire: Cartes imprimées multicouches

Rahmenspezifikation: Mehrlagen-Leiterplatten

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC komisí pro elektronické součástky (CECC) 12. prosince 1991. Text této normy obsahuje text 1. vydání CECC 23 300:1985 (se změnou č.1) odpovídající CECC specifikace. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu CECC nebo od kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CECC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Členství v CECC je identické s výjimkou národních elektrotechnických komisí Islandu, Lucemburska a Řecka.

 

CECC

Komise součástek pro elektroniku CENELEC

CENELEC Electronic Components Committee

Comité des Composants Electroniques du CENELEC

CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik

Ústřední sekretariát: Gartenstr.179, D-6000 Frankfurt/Main 70


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvodní údaje

4

1

Úvod

5

1.1

Předmět normy a rozsah platnosti

5

1.2

Odkazy na normy

5

2

Všeobecně

5

3

Zkušební vzorky

6

3.1

Schválení způsobilosti

6

3.2

Kontrola shody jakosti

6

4

Příslušná specifikace

6

5

Vlastnosti desek s plošnými spoji

6

Tabulka 1

7

Tabulka 2

12

6

Program zkoušek způsobilosti

13

7

Kontrola shody jakosti

14

8

Zkušební obrazce

17

8.1

Použití zkušebních obrazců a zkušebních desek

17

8.2

Složený zkušební obrazec (CTP)

17

8.3

Struktura zkušebních desek

18

8.4

Vícenásobné uspořádání CTP

18

Obrázek 2: Složený zkušební obrazec

20

Obrázek 3: Příklady zapájených otvorů

27

 

Úvodní údaje

 

Tuto dílčí specifikaci vypracovala pracovní skupina CECC č.23: Plošné spoje.

Specifikace je založena na publikacích Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC).

Text této specifikace koloval v rámci CECC za účelem hlasování v níže uvedených dokumentech a byl schválen prezidentem CECC do tisku jako specifikace CECC.

 

Dokument               Datum hlasování  Zpráva o hlasování

CECC(sekretariát)1054  listopad 1981    CECC(sekretariát)1252

                /1054A

CECC(sekretariát)1549  srpen 1984       CECC(sekretariát)1640

 

POZNÁMKA sekretariátu:

S OHLEDEM NA NALÉHAVOU PRŮMYSLOVOU POTŘEBU TÉTO SPECIFIKACE, PREZIDENT CECC ROZHODL, ŽE SE ZVEŘEJNÍ BEZ POUŽITÍ ÚPLNÉHO EDIČNÍHO POSTUPU. UŽIVATELÉ SPECIFIKACE JSOU ŽÁDÁNI, ABY OZNÁMILI ÚSTŘEDNíMU SEKRETARIÁTU CECC VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ CHYBY, ABY SE MOHLO INICIOVAT ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.

Tento text byl zveřejněný původně v angličtině a němčině. Francouzská verze bude následovat ihned, jakmile bude připravena.


Strana 5

1 Úvod

 

IEC 326-6 je norma IEC, která se vztahuje na vícevrstvé desky s plošnými spoji. Následující dokument obsahuje normu IEC a v souladu s kmenovou specifikací CECC 23 000 další informace, nutné pro desky s plošnými spoji, určené pro obchodování v rámci systému součástek pro elektroniku stanovené jakosti CENELEC.

 

1.1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento dokument je dílčí specifikace (SS), vztahující se na vícevrstvé desky s plošnými spoji, nezávisle na způsobu jejich výroby, připravené pro osazování součástkami. Dokument definuje vlastnosti, které se mají hodnotit a zkušební metody, které se mají používat pro zkoušky schvalování způsobilosti a pro zkoušky shody jakosti (zkoušky po dávkách a periodické zkoušky).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz