Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.120

Leden 1996

AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ
PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky
na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN
EN 60 730-2-12

36 1950

 

 

idt IEC 730-2-12:1993

 

Automatic electrical controls for household and similar use

Part 2: Particular requirements for electricall operated door locks

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue

Partie 2: Règles particulières pour les serrures électriques de portes

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrisch betätigte Türschlösser

 

Tato norma obsahuje EN 60730-2-12:1993, která je identickým zněním IEC 730-2-12:1993.

This standard contains EN 60730-2-12:1993, which is the identified version of IEC 730-2-12:1993.

 

Národní předmluva

 

Vysvětlivky k překladu EN 60730-2-12:

Pro překlad termínu „controls" v názvu i v celém textu normy byl použit termín „řídicí zařízení". Vysvětlení - viz národní předmluva ČSN EN 60730-1:1994, se kterou se norma společně používá.

 

Informační údaje z IEC 730-2-12:1993

Tato norma byla připravena technickou komisí č. 72 Automatická řídicí zařízení pro domácnost.

Je prvním vydáním IEC 730-2-12.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

     DIS        Zpráva o hlasování

       72(CO)91                    72(CO)117

 

Úplné informace o hlasování je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené ve výše uvedené tabulce.

Tato část 2 se užívá společně s IEC 730-1. Ta vychází z prvního vydání (1986) této normy upravené změnami č. 1:1990, č. 2:1991 a č. 3:1991. V úvahu mohou být brána další vydání nebo změny IEC 730-1.

 

Tato část 2 doplňuje nebo upravuje odpovídající kapitoly IEC 730-1 tak, aby tato norma byla převedena na normu IEC: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky.

 

Kde je v tomto prvním vydání uveden „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", má být odpovídající požadavek, specifikace zkoušky nebo vysvětlující text části 1 příslušně upraven.

 

Kde nejsou žádné změny nutné, je v části 2 uvedeno, že platí odpovídající kapitola nebo článek části 1.

 

Při tvorbě mezinárodní normy bylo nutné vzít v úvahu rozdílné požadavky vycházející z praktických zkušeností v různých částech světa a připustit rozdíly v národních elektrických sítích a v předpisech pro instalace.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18705


Strana 2

V této normě:

1)  Jsou použity tyto typy písma:

 

-  vlastní požadavky:          kolmé písmo

-  specifikace zkoušek:     kurzíva

-  vysvětlující texty:                     malé kolmé písmo

 

2)  Články, které jsou dodatkem k části 1 jsou číslovány od 101.

 

Citované normy

EN 60730-1  zavedena v ČSN EN 60730-1+A1+A11+A12 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 730-1:1986) (36 1950)

IEC 335:1976  zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

IEC 1058-1:1990  zavedena v ČSN EN 61058 Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (idt IEC 1058-1:1990) (35 4107)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 730-2-12:1993  Automatic electrical controls for household and similar use. Part 2: Particular requirements for electrical operated door locks (Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky)

DIN EN 60730 Teil 2-12 (VDE 0631 Teil 2-12): 1994  Automatische elektrische Regel - und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen. Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Türverriegelungen (IEC 730-2-12:1993); Deutsche Fassung EN 60730-2-12:1993 [(Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky (IEC 730-2-12:1993); německé vydání EN 60730-2-12:1993)]

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elnormservis Radka Horská, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16315251

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60730-2-12

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 683.338.2:64.06-83

 

Deskriptory: Electrical household appliance, control, automatic control, definition, requirement, test, electrical lock

 

AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ ŘÍDICÍ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY

Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky (IEC 730-2-12:1993)

 

Automatic electrical controls for household and similar use

Part 2: Particular requirements for electrically operated door locks (IEC 730-2-12:1993)

Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue

Partie 2: Règles particulières pour les serrures électriques de portes (CEI 730-2-12:1993)

Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

Teil 2: Besondere Anforderungen an elektrisch betätigte Türschlösser (IEC 730-2-12:1993)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 1993-09-22. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský komitét pro elektrotechnickou normalizaci

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B - 1050 Brusel


Strana 4

 

Předmluva

 

Text dokumentu 72(CO)91, připravený technickou komisí IEC č.72: Automatická řídicí zařízení pro domácnost, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC a CENELEC v lednu 1991.

Základní dokument schválil CENELEC jako EN 60730-2-12 dne 22. září 1993.

 

Byla stanovena následující data:

 

-  nejzazší lhůta vydání identické národní normy          (dop) 1994-09-01

-  nejzazší lhůta zrušení konfliktních národních norem (dow) 1995-07-01

 

Výrobky, které vyhověly příslušné národní normě před 1995-07-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikační institucí prokázáno, mohou být podle této předchozí normy vyráběny do 2000-07-01.

 

Tato část 2 musí být používána společně s EN 60730-1:1991, Automatické elektrické řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky, a jejími změnami A1:1991, A11:1991 a A12:1993.

V úvahu mohou být brána další vydání nebo změny EN 60730-1.

 

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Tam, kde tato norma uvádí „doplněk", „změna" nebo „nahrazuje se", musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

Články, které jsou dodatkem článků v IEC 730-1, jsou číslovány 101, 102 atd.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 730-2-12:1993 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakékoliv modifikace.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Definice

6

3

Všeobecné požadavky

6

4

Všeobecné poznámky ke zkouškám

6

5

Jmenovité údaje

7

6

Třídění

7

7

Informace

8

8

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

8

9

Zajištění ochranného uzemnění

8

10

Svorky a ukončení

8

11

Konstrukční požadavky

8

12

Odolnost proti vlhkosti a prachu

9

13

Elektrická pevnost a izolační odpor

9

14

Oteplení

9

15

Výrobní odchylky a nestabilita

9

16

Vlivy okolního prostředí

9

17

Trvanlivost

9

18

Mechanická pevnost

12

19

Části a spoje se závitem

12

20

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

12

21

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

13

22

Odolnost proti korozi1313

13


Strana 5

23

Odrušení rádiového příjmu

13

24

Součásti

13

25

Normální provoz

13

26

Provoz při poruchách vzniklých v sítích při magnetických a elektromagnetických rušeních

13

27

Abnormální provoz

13

28

Pokyny pro použití elektronického rozpojení

13

Obrázky

13

Přílohy

14

 

1  Předmět normy

 

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz