Zdroj: www.cni.cz

ICS 25. 220. 00                                         ČESKÁ NORMA                                           Leden 1996

ŽÁROVÉ STŘÍKÁNÍ STANOVENÍ PŘILNAVOSTI V TAHU

ČSN EN 582

03 8720

Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength Projection thermique - Mesure de l'adhérence par essais de traction Thermisches Spritzen - Ermittlung der Haftzugfestigkeit

Tato norma je identická s EN 582: 1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 582: 1993 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

EN 10002-2 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová Technická normalizační komise: TNK32 Ochrana proti korozi Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

© Český normalizační institut, 1995

18748


ČSN EN 582

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 582

Říjen 1993

MDT 621. 793. 7: 620. 172. 25

Deskriptory: metal coatings, metal spraying, tension tests, determination, mechanical strength, adhesion

ŽÁROVÉ STŘÍKÁNÍ - STANOVENÍ PŘILNAVOSTI V TAHU

Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength

Projection thermique -

Mesure de l'adhérence par essais de traction

Thermisches SpritzenErmittlung der Haftzugfestigkeit

Tato evropská norma byla schválena CEN 01. 10. 1993. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 582 Obsah

Strana

Předmluva............................................................................................    4

1   Předmět normy.....................................................................................    4

2   Normativní odkazy..................................................................................    5

3   Definice...........................................................................................    5

4   Zařízení.............................................. .............................................    5

5   Vzorky............................................................................................    6

5. 1 Tvar.............................................................................................    6

52   Příprava..........................................................................................    8

53   Počet zkoušených vzorků...........................................................................    9

6   Postup............................................................................................    9

7   Vyhodnocení.......................................................................................    9

8   Protokol o zkoušce..................................................................................    9

9   Možné chyby při přípravě vzorků a při zkoušení..........................................................  10

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárové stříkané povlaky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Návrh evropské normy byl předložen к formálnímu hlasování a přijat CEN jako evropská norma.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy, buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání nejpozději do dubna 1994 a konfliktní národní normy musí být zrušeny nejpozději do

dubna 1994.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu tyto země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Při zkoušce pro stanovení přilnavosti žárově stříkaných povlaků v tahu je vzorek namáhán tahem.

Účelem zkoušky je stanovit pevnost povlaku a/nebo pevnost spoje mezi nastříkaným povlakem a podkladovým

kovem.

Zkouška se používá к vyhodnocení vlivu podkladového kovu a materiálu nastříkaného povlaku, úpravy povrchu vzorku a podmínek nástřiku na soudržnost a přilnavost žárově stříkaných povlaků. Používá se i pro kontrolu provádění nástřiku.

Porovnávací hodnocení musí vycházet z protokolu o zkoušce.

POZNÁMKA - Zkouška přilnavosti v tahu se nedoporučuje pro velmi tenké a pórovité povlaky. V tomto případě je vhodnější zkouška ohybem.

4

Zdroj: www.cni.cz