Zdroj: www.cni.cz

ICS 23. 040. 20                                                      ČESKÁ NORMA                                                           Únor 1996

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY -

TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO

POLYETHYLENU (PE-X)-

STANOVENÍ STUPNĚ

ZESÍŤOVÁNÍ EXTRAKČNÍ METODOU

ČSN EN 579

64 3111

Plastic piping systems. Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes. Determination of degree of crosslinking by solvent

extraction.

Systèmes de canalisations en plastiques. Tubes et polyethylene réticulé (PE-X). Détermination du taux de gel par

extraction solvant

Kunstoff-Rohrleitungssysteme. Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X). Bestimmung des Vernetzungsgrades durch

Lösemittelextraktion

Tato norma je identická s EN 579: 1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

This standard is identical with EN 579: 1993 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

© Český normalizační institut, 1995

18807


ČSN EN 579

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 579

Červenec 1993

UDC 621. 643. 2-036: 742. 2: 620. 1: 543. 832

Deskriptory: plastic, pipes, polyethylene, crosslinked, tests, determination, extraction, solvent

PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY - TRUBKY ZE SÍŤOVANÉHO POLYETHYLÉNU (PE-X) STANOVENÍ STUPNÉ ZESÍŤOVÁNÍ EXTRAKČNÍ METODOU

Plastic piping systems-Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes-Determimination of degree of crosslinking by solvent extraction

Systèmes de canalisations en plastiques Tubes et polyethylene réticulé (PE-X)Détermination du taux de gel par extraction solvant

Kunstoff-RohrleitungssystemeRohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X)Bestimmung des Vernetzungsgrades durch Lösemittelextraction

Tato evropská norma byla přijata CEN 1993-06-25. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Comitte for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 579

Předmluva

Tato norma byla připravena CEN/ГС 155 "Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy".

Základem této normy je předběžný návrh mezinárodní normy ISO/DP 10147 " Trubky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Stupeň síťování stanovený extrakcí rozpouštědlem", který připravila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Norma je modifikací ISO/DP 10147 z důvodů použitelnosti i pro jiné plasty a/nebo jiné zkušební podmínky za účelem jejího souladu s texty jiných norem zkušebních metod.

Tato evropská norma musí dostat status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému použití nejpozději do ledna 1994 a rozporné národní normy musí být zrušeny nejpozději do ledna 1994.

Změny:

-  nejsou uvedeny žádné požadavky mající vztah výrobnímu postupu

-  byly provedeny redakční změny

Parametry závislé na materiálu a/nebo požadavky na provedení jsou zahrnuty do příslušných předmětových norem.

Tato norma nenahrazuje žádnou platnou evropskou normu.

Norma byla schválena podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC. Tuto evropskou normu jsou povinny převzít následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí stanovení stupně zesíťování polyethylénu u trubek ze síťovaného polyethylénu (PE-X) extrakcí rozpouštědlem.

Metoda je použitelná pro trubku z PE-X, který neobsahuje plnivo.

4

Zdroj: www.cni.cz