Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.040.20

Únor 1996

KLASIFIKACE IZOLAČNÍCH KAPALIN
PODLE BODU HOŘENÍ A VÝHŘEVNOSTI

ČSN
EN 61 100

34 6701

 

 

idt IEC 1100:1992

 

Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific value

Classification des isolants liquides selon le point de feu et le pouvoir calorifique inférieur

Klassifikation von Isolierflüssigkeiten nach dem Brandverhalten und unteren Heizwert

 

Tato norma je identická s EN 61100:1992.

This standard is identical with EN 61100:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 76-2:1976  dosud nezavedena

ISO 1928:1976  dosud nezavedena

ISO 2592:1973  dosud nezavedena

ASTM D 240:1985  nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 1100:1992  Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific value (Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti)

DIN EN 61100* VDE 0389 Teil 2:1994  Einteilung von Isolierflüssigkeiten nach dem Brennpunkt und dem spezifischen Heizwert Hu (Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti Hu)

NF C 27-301, NF EN 61100:1992  Classification des isolants liquides selon le point de feu et le pouvoir calorifique inférieur (Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti)

BS EN 61100:1993; IEC 1100:1992  Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific value (Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti)

ÖVE EN 61100:1992  Klassifikation von Isolierflüssigkeiten nach dem Brandverhalten und unter Heizwert (Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti)

NEN 11100:1993  Isolatievloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden. Indeling op basis van vlampunkt en stookwaarde (Izolační kapaliny pro elektrotechnické účely. Klasifikace podle bodu hoření a výhřevnosti)

 

Informace z IEC 1100:1992

Tato norma byla zpracována technickou komisí IEC č. 10: Kapaliny pro použití v elektrotechnice.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18812


Strana 2

Text této normy se zakládá na následujících dokumentech:

 

Šestiměsíční pravidlo        Zpráva o hlasování

    10(CO)261                    10(CO)266

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Vypracovaní normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Rozsypal - TIS, Ostrava, IČO 47156686

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61100

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1992

NORME EUROPEENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.315.615:536.4:614.83

Deskriptory: Liquid electrical insulating materials, classification, fire point, caloric value, designation

 

KLASIFIKACE IZOLAČNÍCH KAPALIN PODLE BODU HOŘENÍ A VÝHŘEVNOSTI (IEC 1100:1992)

 

Classification of insulating liquids according to fire point and net calorific value (IEC 1100:1992)

Classification des isolants liquides selon le point de feu et le pouvoir calorifique inférieur (CEI 1100:1992)

Klassifikation von Isolierflüssigkeiten  nach dem Brandverhalten und unteren Heizwert  (IEC 1100:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1992-03-24. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Odkazy na normy

5

3

Charakteristiky zvolené pro klasifikaci

5

3.1

Bod hoření

5

3.2

Výhřevnost

5

4

Klasifikace

6

4.1

Klasifikace podle bodu hoření

6

4.2

Klasifikace podle výhřevnosti

6

4.3

Příklady označení

6

Příloha ZA (normativní) Jiné mezinárodní normy citované v této normě s odkazy na významné evropské normy

7

 

Předmluva

 

Text dokumentu 10(CO)261, připravený technickou komisí IEC č. 10: Kapaliny pro použití v elektrotechnice, byl předložen k souběžnému hlasování v IEC-CENELEC v červenci 1991.

Předložený dokument byl přijat CENELEC jako EN 61100 dne 24. března 1992.

Termíny zavedení byly určeny takto:

 

  -  poslední termín vydání identické národní normy        (dop) 1993-05-01

  -  poslední termín zrušení rozporných národních norem    (dow) 1993-05-01

 

Přílohy označené jako normativní jsou součástí normy. V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1100:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakékoli modifikace.

 

Úvod

 

IEC 76-2:1976 Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení, obsahuje klasifikační systém identifikace transformátorů podle typu chladicího média a metody oběhu chladicího média. Izolační kapaliny jsou zde klasifikovány, podle jejich chování při hoření, do třídy O (minerální olej nebo ekvivalentní hořlavé syntetické izolační kapaliny) a L (nehořlavé syntetické izolační kapaliny). V 1984 se IEC/TC 10 zabývala klasifikaci izolačních kapalin podle chování při hoření. Podle nerozhodnutých návrhů IEC/TC 10, navrhla CENELEC/TC 14 podobnou klasifikaci založenou na bodu hoření tak, že k dřívějším třídám O a L přidala novou třídu K pro kapaliny s bodem hoření nad 300 oC.

I když hodnota bodu hoření vyjadřuje relativní snadnost zapálení kapaliny, obecně se uznává, že stupeň požárního nebezpečí závisí na rychlosti uvolňování tepla při požáru. Proto se zdá být vhodné, zahrnutí dodatečné klasifikace vlastnosti vztažené k tepelné energii, vyvinuté kapalinou během jejího hoření.


Strana 5

Klasifikační systém izolačních kapalin popisovaný v této normě užívá dvě charakteristiky hoření: bod hoření a výhřevnost. Je-li to vhodné, mohou být mezinárodně platné normalizované metody pro stanovení uvolněného tepla nebo ostatních charakteristik chování při hoření, včleněny do této klasifikace.

Záměrem není stanovit úplné vyhodnocení všech aspektů požárního nebezpečí, ani zavést pořadí vlastností izolačních kapalin, ale pouze zařadit do stejné třídy ty kapaliny, u kterých lze požadovat podobný typ a množství bezpečnostních záruk pro ochranu proti požáru.

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma definuje systém klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti. Charakteristiky, na kterých je tento systém založen, jsou uvedeny společně s mezními hodnotami.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz