Zdroj: www.cni.cz

ICS 37. 080; 01. 040. 37                                    ČESKÁ NORMA,                                                             Únor 1996

Mikrografie - Slovník Část в: Přístroje

ČSN

ISO 6196-6

01 3800

Micrographics - VocabularyPart 6: Equipment

Micrographie - VocabulairePartie 6: Matériels

Mikrographie - BegriffeTeil 6: Geräte

Tato norma je identická z ISO 6196-6: 1992. This standard is identical with ISO 6196-6: 1992.

Národní předmluva

ČSN ISO 6196 se skládá z osmi částí nesoucích společný název Mikrografie - Slovník. Názvy jednotlivých částí jsou uvedeny v části 1.

Tato norma obsahuje české a anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Norma je doplněna národní přílohou NA, obsahující abecední rejstřík českých termínů.

POZNÁMKA - Po zpracování uvedených osmi částí normy se zreviduje ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví v reprografii, která bude obsahovat souhrnný abecední rejstřík českých i cizojazyčných termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Mikrografie s. r. o., Praha, IČO 45793743, Dr. Stanislav Konečný Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

© Český normalizační institut, 1995

18823


ČSN ISO 6196-6

MEZINÁRODNÍ NORMA Mikrografie - Slovník Část 06: Přístroje

ISO 6196-6

První vydání1992-02-15

MDT 778. 14: 001. 4

Deskriptory: micrographics, equipment, vocabulary

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčasňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech tématech, jež se týkají normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se zasílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6196-6 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 171 Mikrografie a optická média pro záznam, ukládání a používání dokumentů a zobrazení.

Oddíl 1: Všeobecně

1. 1   Předmět normy

Tato část ISO 6196 uvádí v anglickém, francouzském a ruském jazyce termíny a definice vybraných jevů používaných v mikrografii a objasňuje vztahy mezi pojmy.

Tato část ISO 6196 se zabývá termíny, které se vztahují к přístrojům. Jejím cílem je usnadnit výměnu v této oblasti.

POZNÁMKA - К termínům uvedeným ve třech oficiálních jazycích připojuje tato norma v příloze A ekvivalentní termíny německé; byly do normy zahrnuty na žádost Technické komise ISO/TC171 a jsou uveřejněny pod odpovědností člena ve Spolkové republice Německo (DIN). Jako termíny a definice ISO platí pouze ty, jež jsou uveřejněny v oficiálních jazycích.

3

Zdroj: www.cni.cz