Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.220.20

Březen 1996

OLOVĚNÉ STARTOVACÍ BATERIE
Část 2: Rozměry baterií a rozměry
a značení vývodů
(obsahuje změnu A11:1994)

ČSN
EN 60 095-2
+A11

36 4310

 

 

 

Lead-acid starter batteries Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals (includes amendment A11:1994)

Batteries d accumulateurs de démarrage au plomb Deuxième partie: Dimensions des batteries et dimensions et marquage des bornes (inclusivement ammendment A11:1994)

Blei - Starterbatterien Teil 2: Mabe von Batterien sowie Abmessungen und Kennzeichnung von Anschlüssen (inklusive Änderung A11:1994)

 

Tato norma je identická s EN 60095-2:1993 včetně její změny A11:1994.

This standard is identical with EN 60095-2:1993 including its amendment A11:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (HD 243. S9) (34 5555)

 

Další souvisící normy

EN 60095-1 zavedena v ČSN EN 60 095-1 Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (36 4310)

IEC 50(486) dosud nezavedena (v návrhu)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF R13-504, NF EN 6095-2:1993 Batteries à accumulateurs de demarrage au plomb. Deuxieme partie: Dimensions des batteries et dimensions et marquage des bornes

(Olověné startovací akumulátorové baterie. Část 2: Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů)

BS EN 60095-2:1993 Lead-acid starter batteries. Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals

(Olověné startovací baterie. Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů)

DIN EN 60095-2:1994 Blei-Starterbatterien. Teil 2: Mabe von Batterien sowie Mabe und Kennzeichnung von Anschlüssen

(Olověné startovací baterie. Část 2: Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů)

IEC 95-2:1984 Lead-acid starter batteries. Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals

(Olověné startovací baterie. Část 2: Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18868


Strana 2

Porovnání s IEC 95-2

V této normě je zavedena modifikovaná IEC 95-2:1984 včetně změny 1:1991 a 2:1993.

Norma IEC se od této normy odlišuje takto:

 

1 Rozsah platnosti

Rozsah platnosti normy IEC je omezen na olověné baterie určené pro provoz v osobních a lehkých nákladních automobilech.

 

2 Předmět

Norma IEC obsahuje celkem 6 normalizovaných řad startovacích baterií. Obsahuje navíc řadu EB (nízkou řadu) a řady doporučené pro Severní Ameriku - AM a Východní Asii - AS.

 

3 Všeobecně

 

3.1 Norma IEC obsahuje navíc řady: EB, AM, AS.

 

3.4 Norma IEC připouští volbu z většího počtu rozměrových řad.

 

6 Normalizované upevnění

 

6.2 V normě IEC je specifikován požadavek na počet zářezů na upevňovacích lištách.

 

9 Všeobecně o přípustném alternativním upevnění

 

Norma IEC obsahuje navíc řadu EB a alternativní variantu EBT.

Norma IEC obsahuje navíc oddíl 6 Upřednostňované typy užívané v Severní Americe a ve Východní Asii, který tvoří změnu 1:1991 k IEC 095-2:1984. Tento oddíl obsahuje kapitoly 15, 16, 17 a obrázky 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tabulku 4 pro řadu AM a tabulku 5 pro řadu AS.

Oddíl 7 - Změna A2:1993 k IEC 95-2:1984

Text je po formální stránce značně odlišný, i když věcně odpovídá oddílu 6 EN 60095-2. Norma IEC nespecifikuje počet lišt pro uchopení. Obrázky jsou stejné, nesouhlasí však číslování. Obrázku 12a odpovídá obrázek 6a, obrázku 12b odpovídá obrázek 6b. V tabulce na obrázku 6a jsou navíc uvedeny rozměry pro typy Lc a Lo.

Tabulka 1 v IEC 095-2 obsahuje navíc typy LC, LB4 a LB5, vypuštěn je typ E4 a všechny typy z řady EB. Z tabulky 2 je vypuštěn typ EBT.

IEC neobsahuje změnu A11, která se týká značení částí z plastu (text v příloze ZA/normativní/).

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 36 4311 z 25.10.1976 ČSN 36 4313 z 25.10.1976 a ČSN 36 4315 z 12.2.1980 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozím normám

Norma zavádí novou rozměrovou řadu LB (nízké provedení) a úzkou řadu E. Normalizuje způsob upevnění na vozidle. Neobsahuje přiřazení minimálních kapacit k rozměrům.

 

Informativní údaje z IEC 95-2

Tato norma byla připravena Technickou komisí 21:Sekundární články a baterie.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: JBS s. r. o., Ing. Miroslav Jeřábek, IČO: 496 88 740

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60095-2

EUROPEAN STANDARD

Leden 1993

NORME EUROPÉNNE

+A11

EUROPÄISCHE NORM

Prosinec 1994


 

MDT 621.355.2

Deskriptory: Starter batteries, lead-acid batteries, electric terminals, dimensions, marking

 

Olověné startovací baterie Část 2: Rozměry baterií a rozměry a značení vývodů

 

Lead-acid starter batteries Part 2: Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals (IEC 95-2:1984, mod)

Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb

Deuxième partie: Dimensions des batteries et dimensions et marquage des bornes (CEI 95-2:1984, mod)

Blei - Starterbatterien Teil 2: Mabe von Batterien sowie Abmessungen und Kennzeichnung von Anschlüssen (IEC 95-2:1984:, mod)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 23. září 1991. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: 2, rue de Bréderode 35, B-1000 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Oddíl 1: Všeobecně

1

Rozsah platnosti

5

2

Předmět normy

5

Oddíl 2: Hlavní rozměry baterií

3

Všeobecně

5

4

Umístění pólových vývodů

6

5

Rukojeti

6

6

Normalizované upevnění

6

7

Hlavní rozměry baterie

6

8

Rozměry a uspořádání upevňovacích lišt a zářezů

6

Oddíl 3: Doplňkové rozměry baterií s přípustným alternativním upevněním

9

Všeobecné požadavky na alternativní upevnění

6

10

Upevňování pomocí patek

7

11

Upevňování za horní část nádoby

7

Oddíl 4: Rozměry pólových vývodů baterií

12

Rozměry kladného pólového vývodu

7

13

Rozměry záporného pólového vývodu

7

Oddíl 5: Značení polarity baterií a rozměry odpovídajících značek

14

Značení polarity vývodů

7

Oddíl 6: Manipulace s bateriemi pomocí robotů

15

Lišty pro uchopení

8

Obrázky

9

Tabulky

14

Příloha ZA (normativní)

 

Předmluva

 

Dotazníkový postup CENELEC použitý ke zjištění, zda může být mezinárodní norma IEC 95-2:1984 přijata jako evropská norma bez textových změn, ukázal, že jsou nutné některé společné změny pro přijetí evropské normy.

Příslušný dokument spolu se společnými úpravami, které připravil BTTF 62-1 CENELEC, byl předložen členům CENELEC k hlasování.

Text návrhu byl schválen CENELEC jako EN 60095-2 23. září 1993 a redakčně byl upraven Technickou komisí TC 21X před jeho předložením Národním komitétům.

Modifikované části textu EN (odlišné od IEC) jsou označeny svislou čarou na levém okraji.

Byly stanoveny tyto termíny:

poslední termín pro vydání identické národní normy

- (dop) 1993-06-01

poslední termín pro zrušení rozporných národních norem

- (dow) 1993-06-01


Strana 5

Předmluva ke změně EN 60 095-2/A11:1994

Tato změna byla připravena technickou komisí CENELEC TC 21X, Sekundární články a baterie.

Text návrhu této normy byl předložen k hlasování a CENELEC jej schválil jako změnu A11 k EN 60 095-2:1993 1. září 1994.

Byly stanoveny tyto termíny:

poslední termín pro vydání identické národní normy

- (dop) 1995-10-15

poslední termín pro zrušení rozporných národních norem

- (dow) 1995-10-15

 

POZNÁMKA - Obsah změny 2 IEC 95-2 (dosud nepublikováno) je vyjádřen oddílem 6 této Evropské normy.

 

Oddíl 1: Všeobecně

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro olověné baterie se jmenovitým napětím 12 V, používané především jako zdroj pro startování a zapalování spalovacích motorů, pro osvětlení a pro pomocná zařízení vozidel se spalovacími motory. Tyto baterie se obvykle nazývají „startovací baterie".

Tato norma se nevztahuje na baterie používané k jiným účelům, například pro startování spalovacích motorů železničních vozidel.

 

2 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví:

- hlavní rozměry startovacích baterií ve třech normalizovaných řadách

- umístění kladného a záporného vývodu s ohledem na upevňovací systém

- rozměry kuželových pólových vývodů startovacích baterií

- značení polarity

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz