Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

29.040.30

Březen 1996

Specifikace tvrzené lepenky a tvrzeného papíru pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Požadavky na tvrzený papír, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 a P.7.1 (idt IEC 641-3-2:1992)

ČSN EN 60641-3-2


34 6564

 

 

 

Specification for pressboard nad presspaper for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 and P.7.1 (IEC 641-3-2:1992)

Spécifications pour le carton comprimé et le papier comprimé à usages électriques - Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers - Feuille 2: Prescriptions pour papier comprimé, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 et P.7.1 (CEI 641-3-2:1992)

Spezifikation für Preßspan und Preßpapier für elektrische Zwecke - Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe - Blatt 2: Anforderungen für Rollenpreßspan, Typen P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 und P.7.1 (IEC 641-3-2:1992)

 

Tato norma je identická s EN 60641-3-2:1994.

 

This standard is identical with EN 60641-3-2:1994.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

IEC 641-1:1979 dosud nezavedena

 

IEC 641-2:1979 dosud nezavedena

 

Informační údaje z IEC 641-3-2:1992

 

Tato norma byla připravena subkomisí 15C: Specifikace, technické komise IEC 15: Izolační materiály.

 

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

1Y1.gif

 

Další informace lze nalézt ve zprávě o hlasování označené ve výše uvedené tabulce.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt

 

© Český normalizační institut, 1995
18962


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

 

EN 60641-3-2

 

Červenec 1994

 

MDT 621.315.614

 

Deskriptory: Pressboard, property, designation, requirement

 

Specifikace tvrzené lepenky a tvrzeného papíru pro elektrotechnické účely

Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

List 2: Požadavky na tvrzený papír, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 a P.7.1

(IEC 641-3-2:1992)

 

Specification for pressboard and presspaper for

electrical purposes

Part 3: Specifications for individual materials

Sheet 2: Requirements for presspaper, types

P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 a P.7.1

(IEC 641-3-2:1992)

 

Spécifications pour le carton comprimé et le

papier comprimé à usages électriques

Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers

Feuille 2: Prescriptions pour papier comprimé,

types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 et P.7.1

(CEI 641-3-2:1992)

 

Spezifikation für Preßspan und Preßpapier für

elektrische Zwecke

Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe

Blatt 2: Anforderungen für Rollenpreßspan,

Typen P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 und P.7.1

(IEC 641-3-2:1992)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-03-08. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 641-3-2:1992 beze změn jako evropskou normu, ukázal, že žádné změny nejsou nutné.

 

Předložený dokument byl rozeslán členům CENELEC k formálnímu hlasování a byl přijat CENELEC jako EN 60641-3-2 dne 8. března 1994.

 

Byla stanovena tato data:

 

- termín pro vydání identické národní normy (dop) 1995-03-15

 

- termín pro zrušení rozporných národních norem (dow) 1995-03-15

 

U výrobků, které odpovídaly příslušné národní normě před 1995-03-15, může být výrobcem nebo při certifikaci tato předchozí norma použita až do 2000-03-15.

 

Přílohy označené „normativní" jsou nedílnou částí normy.

 

V této normě je příloha ZA normativní.

 

Oznámení o schválení

 

Text mezinárodní normy IEC 641-3-2:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Označování

5

4

Požadavky

5

Tabulky

6

 

Úvod

 

Tato norma je jednou z řady norem týkajících se pevné tvrzené lepenky a tvrzeného papíru, barvených nebo přírodní barvy, kalandrovaných nebo nekalandovaných, dodávaných v neimpregnovaném stavu.

 

Řada norem se skládá ze tří částí:

 

Část 1: Definice a všeobecné požadavky (IEC 641-1).

 

Část 2: Zkušební metody (IEC 641-2).

 

Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů (IEC 641-3).

 

Tato norma obsahuje jeden z listů tvořících část 3, a to:

 

List 2: Požadavky na tvrzený papír, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 a P.7.1.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma uvádí požadavky na tvrzený papír pro elektrotechnické účely (dále jen papír) vyrobený ze 100% sulfátové buničiny nebo ze 100% bavlny nebo ze směsi sulfátové buničiny a bavlny.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz