Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.10

Únor 1996

Ochranné rukavice proti chemikáliím
a mikroorganismům
Část 3: Stanovení odolnosti proti
propustnosti (permeaci) chemikálií

ČSN
EN 37 4-3

83 2310

 

 

 

Protective gloves against chemicals and microorganisms. Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes. Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen

Permeation von Chemikalien

 

Tato národní norma je identická s EN 374-3:1994 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 374-3:1994 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Citované normy

EN 374-1 zavedena v ČSN EN 374-1 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Termíny, definice a technické požadavky (83 2310)

ISO 4648 zavedena v ČSN ISO 4648 Pryž a termoplastické elastomery. Stanovení rozměrů zkušebních těles a výrobků určených ke zkoušení (62 1401)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18997


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 374-3

EUROPEAN STANDARD

Leden 194

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 614.896.2:54:573.4:620.1:539.217

 

Deskriptory: personal protective equipment, work clothing, accident prevention, protective clothing, gloves, chemical compounds, micro-organisms, tests, fluid-tightness tests, permeability

 

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Část 3: Stanovení odolnosti proti propustnosti (permeaci) chemikálií

 

Protective gloves against chemicals and microorganisms. Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes. Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen. Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1994-01-14. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050, Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována v CEN/TC 169 „Ochranné oděvy včetně ochrany paží a záchranných vest" jejíž sekretariát je ustaven při DIN.

 

Tato evropská norma byla vypracována CEN pod záštitou komise Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu a podpořena zásadními požadavky právního řádu Evropského společenství.

 

Tato evropská norma musí splňovat status národní normy. Po zveřejnění identického textu nebo jejího uznání do července 1994, musí být do července 1994 zrušena odpovídající národní norma.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země vázány převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

Používá se jednoduchá dvouoddílová cela standardních rozměrů pro měření prostupu chemikálií materiálem ochranných rukavic. Doba průniku je měřena a použita jako míra ochrany.

Při navrhování této normy bylo předpokládáno, že provádění jejich ustanovení podle návodu bude svěřeno náležitě kvalifikovaným a zkušeným personálem, a že budou učiněna náležitá opatření, aby se zamezilo ohrožení zdraví a znečištění okolí.

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví určení odolnosti materiálů ochranných rukavic vůči prostupu potencionálně nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, při nepřetržitém kontaktu.

Je nutné zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnávání materiálů z hlediska dob průniku.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz