Zdroj: www.cni.cz

ICS 13. 060. 40

ČESKÁ NORMA

Únor 1996

Jakost vod

STANOVENÍ VEŠKERÉ RTUTI BEZPLAMENOVOU ATOMOVOU ABSORPČNÍ

SPEKTROMETRIÍ

Část 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým

zářením

ČSN

ISO 5666-2

75 7438

Water quality. Determination of total mercury by flameless atomic absorption spectrometry. Part 2: Method after pretreatment with ultraviolet radiation

Qualité de l'eau. Dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme. Partie 2: Méthode après minéralisation par irradiation aux rayons ultraviolets

Wasserbeschaffenheit. Bestimmung des Gesamtquecksilbers mittels flammenloser Atomabsorptionsspektrometrie. Teil 2: Verfahren nach Vorbehandlung mit Ultraviolettstrahlung

Tato norma obsahuje ISO 5666-2: 1983.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 5725 zavedena jako ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt, a. s., IČO 45274576, Ing. Jiří Dalešický Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

© Český normalizační institut, 1995

18999


ČSN ISO 5666-2

Jakost vod

STANOVENÍ VEŠKERÉ RTUTI BEZPLAMENOVOU

ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ

Část 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým zářením

ISO 5666-2

1983-07-01 První vydání

MDT: 614. 777: 543. 422: 546. 49

Deskriptory: water, quality, tests, determination of content, mercury, ultraviolet radiation tests, water pollution

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování, před tím než jsou schváleny jako mezinárodní normy Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 5666-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 147 Jakost vod, a byla rozeslána členským organizacím v prosinci 1981.

0 Úvod

Tento dokument je druhou částí mezinárodní normy, která specifikuje metodu stanovení veškeré rtuti ve vodě bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií.

Přítomnost rtuti se zjišťuje v různých druzích vod, proto bylo normalizováno několik metod stanovení. Všechny jsou založeny na stejné přístrojové technice (AAS), ale významně se liší v postupech podle oblasti jejich použití.

Tato druhá část specifikuje metodu stanovení rtuti po rozkladu ultrafialovým zářením, která je vhodná pro pitnou vodu nebo vodu užívanou při výrobě potravin a nápojů.

V části 1 je specifikována metoda stanovení po mineralizaci směsí manganistanu s peroxodisíranem. Je použitelná zejména pro povrchové vody, splašky a průmyslové odpadní vody.

Část 3 specifikuje metodu stanovení rtuti po mineralizaci bromem. Je vhodná pro měkké vody a solanky, pitné vody popř. další druhy vod, které obsahují nízké koncentrace organických látek.

V každé ze tří částí je uveden úplný popis metody, takže je lze používat samostatně a zcela nezávisle na ostatních dvou částech.

1 Předmět normy

Tato část ISO 5666 specifikuje stanovení veškeré rtuti metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie v pitné vodě a ve vodách používaných při výrobe potravin a nápojů.

Metodou je možno stanovit až 0, 02 μg rtuti ve zkoušeném objemu použitém к rozboru. Dolní mez stanovení je 0, 2 μg/l při zkoušeném objemu 100 ml.

3

Zdroj: www.cni.cz