Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 19.100

Březen 1996

Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů -
Část 2: Měrka jakosti obrazu (typ stupeň/otvor) -
Stanovení hodnoty jakosti obrazu

ČSN
EN 46 2-2

01 5032

 

 

 

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type) - Determination of image quality value

Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 2: Indicateurs de qualité d'image (à trous et à gradins) - Détermination de l'indice de qualité d'image

Zerstörungsfreie Prüfung - Bildgüte von Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 2: Bildgüteprüfkörper (Stufe/Loch Typ) - Ermittlung der Bildgütezahl

 

Tato národní norma je identická s EN 462-2:1994 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 462-2:1994 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 462-1 zavedena v ČSN EN 462-1 Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 1: Měrka jakosti obrazu (drátková měrka) - Stanovení hodnoty jakosti obrazu (01 5031)

EN 462-3 dosud nezavedena

EN 462-4 dosud nezavedena

EN 462-5 dosud nezavedena

EN 25580:1992 zavedena v ČSN EN 25580 Nedestruktivní zkoušení - Negatoskopy pro průmyslovou radiografii - Minimální požadavky (35 6887) (idt ISO 5580)

EN 45014:1992 zavedena v ČSN EN 45014 Všeobecná kritéria pro prohlášení shody dodavatelem (01 5259)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s. Praha, IČO 6019324 - Jaroslav Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19055


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 462-2

EUROPEAN STANDARD

Duben 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT:620.179.152:771.537:001.4

Deskriptory: Non-destructive tests, industrial radiography, photographic images, quality, image quality indicators, dimensions, designation, manufacturing, utilisation, marking.

 

Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 2: Měrka jakosti obrazu (stupeň/otvor) - Stanovení hodnoty jakosti obrazu

 

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type) - Determination of image quality value

Essais non destructifs - Qualité d'image des radiogrammes - Partie 2: Indicateurs de qualité d'image (à trous et à gradins) - Détermination de l'indice de qualité d'image

Zerstörungsfreie Prüfung - Bildgüte von Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 2: Bildgüteprüfkörpers (Stufe/Loch Typ) - Ermittlung der Bildgütezahl

 

Tato evropská norma byla schválena organizací CEN 01. 04. 1994. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardisation

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

4

Požadavky na měrek jakosti obrazu

5

5

Použití měrky jakosti obrazu

7

6

Stanovení hodnoty jakosti obrazu

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení" jehož sekretariát se nalézá v AFNOR - společnosti pro normalizaci - Francie.

EN 462-2 představuje část souboru evropských norem;

další části jsou:

EN 462-1 Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 1: Měrka jakosti obrazu (drátková měrka) - Stanovení hodnoty jakosti obrazu

prEN 462-3 Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 3: Třídy jakosti obrazu pro železné kovy

prEN 462-4 Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnoty jakosti obrazu a tabulky jakosti obrazu1)

prEN 462-5 Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 5: Měrka jakosti obrazu (dvojitá drátková měrka) - Stanovení celkové neostrosti

CEN/TC 138 rozhodl v souladu s resolucí 19/1992 předložit konečný návrh k formálnímu hlasování. Výsledek hlasování byl kladný.

Této evropské normě bude nejpozději do října 1994 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do října 1994.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy stanovuje měrky a postupy pro určení jakosti obrazu při prozařování. Další měrky jsou popsány v části 1 a 5 této normy.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz