Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.080.40; 91.200

Březen 1996

SYSTÉMY DODATEČNÉHO PŘEDPÍNÁNÍ
OBECNÉ POŽADAVKY A ZKOUŠENÍ

ČSN P 74 2871


 

 

 

Post - tensioning systems. General requirements and tests

Le système de post - tension. Exigences et essais générals

Systeme nachträglicher Vorspannung. Anforderungen und Prüfungen

 

Tato předběžná norma je výsledkem normalizační činnosti, který se z objektivních důvodů prozatím nevydává jako norma.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Termíny a definice

5

3

Značky

5

4

Požadavky na systémy dodatečného předpínání

6

4.1

Všeobecně

6

4.2

Předpínací vložky

7

4.3

Kabelové kanálky pro předpínací vložky a ochranné obaly volných předpínacích vložek

7

4.4

Kotvení

8

4.5

Protikorozní ochrana

9

4.6

Zajištění soudržnosti předpínací vložky s betonem při zatížení

9

4.7

Napínací zařízení

9

4.8

Pokyny pro navrhování

10

4.9

Požadavky na provádění

10

4.10

Technické podmínky

10

4.11

Zabezpečení jakosti systémů dodatečného předpínání

11

 

 

 

5

Zkoušky a kontrola

11

5.1

Všeobecně

11

5.2

Protokoly o zkouškách

12

5.3

Průkazní zkoušky

12

5.4

Kontrolní výrobní zkoušky

13

 

 

 

6

Přechodná ustanovení

15

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19067


Strana 2

Obsah

 

strana

Příloha A (normativní) Průkazní zkoušky předpínací výztuže

16

A.1 Předmět přílohy

16

A.2 Značky

16

A.3 Druhy výrobků

16

A.4 Rozsah průkazních zkoušek

16

A.4.1 Požadavky na povinné schvalování předpínací výztuže

17

A.4.2 Požadavky norem pro návrh předpjaté konstrukce

17

A.4.3 Požadavky technických podmínek systému dodatečného předpínání

17

A.5 Vyhodnocování zkoušek

18

A.6 Zkušební postupy zkoušek

18

A.6.1 Kontrola rozměrů

18

A.6.2 Zkouška tahem

19

A.6.3 Zkouška lámavosti drátů

19

A.6.4 Zkouška lámavosti lan pro předpínací výztuž

19

A.6.5 Zkoušení odolnosti předpínací výztuže proti mezikrystalové korozi

19

A.6.6 Zkouška relaxace

19

A.6.7 Zkouška na únavu

19

 

 

 

Příloha B (normativní) Průkazní zkoušky kotvení

20

B.1 Předmět přílohy

20

B.2 Značky

20

B.3 Všeobecně

21

B.4 Zkouška rozměrů a mechanických vlastností jednotlivých prvků zkoušeného kotvení

21

B.5 Zkoušení kotvení předpínací výztuže kotvou

21

B.5.1 Rozsah zkoušek

21

B.5.2 Statická zkouška tahem

21

B.5.3 Zkoušky únavové pevnosti

23

B.5.4 Zkoušky přenosu zatížení

24

B.5.5 Zkouška samosvorné kotvy nebo spojky zatlačováním klínové části

26

B.6 Zkouška napojení ve spojce

27

B.6.1 Způsob zkoušení

27

B.6.2 Zkouška tažené části kotvy nebo spojky

28

B.7 Zkoušení kotvení soudržností s betonem

28

B.7.1 Rozsah zkoušek

28

B.7.2 Zkouška kotvené výztuže tahem

28

B.7.3 Zkoušky únavové pevnosti předpínací vložky v kotvení soudržností

29

B.8 Zkouška kotvení smyčkou

30

B.9 Zkouška několikanásobným napínáním

31

B.10 Další zkoušky

31

 

 

 

Příloha C (normativní) Tenkostěnné trubky pro kabelové kanálky

32

C.1 Předmět přílohy

32

C.2 Termíny a definice

32

C.3 Značky

32


Strana 3

C.4 Třídění

33

C.5 Požadavky

34

C.6 Zkoušky

35

C.6.1 Všeobecně

35

C.6.2 Obsah vztažného profilu trubky

36

C.6.3 Tuhost v ohybu

36

C.6.4 Tvárnost (minimální poloměr zakřivení)

37

C.6.5 Příčná zatížitelnost

38

C.6.6 Zatížitelnost tahem

39

C.6.7 Těsnost ( zkouška ztráty vody)

39

C.6.8 Zkouška odolnosti proti vnikání betonu do trubky spojkou

39

C.7 Údaje výrobce

39

C.8 Dodací list

40

 

 

 

Příloha D (informativní) Průkazní zkouška tření předpínací vložky v kabelovém kanálku

41

D.1 Předmět přílohy

41

D.2 Značky

41

D.3 Všeobecně

41

D.4 Zkoušky tření

41

D.4.1 Zkouška tření v oblouku

41

D.4.2 Zkouška tření v přímé části předpínací vložky

43

 

 

 

Příloha E (normativní) Průkazní zkouška injektovatelnosti

45

E.1 Předmět přílohy

45

E.2 Značky

45

E.3 Všeobecně

45

E.4 Zkušební vzorek

45

E.5 Zkušební postup

46

E.6 Měření a pozorování

46

 

 

 

Příloha F (informativní) Zkouška volné předpínací vložky v sedle

47

F.1 Předmět přílohy

47

F.2 Rozsah zkoušek

47

F.3 Zkušební vzorky

47

F.4 Zkušební postup

47

F.5 Měření a pozorování

47

F.6 Vyhodnocení zkoušky

47

 

 

 

Příloha G (informativní) Zkouška lámavosti lan pro předpínací výztuž

48

G.1 Předmět přílohy

48

G.2 Termíny a definice

48

G.3 Značky

48

G.4 Účel a rozsah použití zkoušky

48

G.5 Podstata zkoušky

48

G.6 Zkušební kus

49


Strana 4

G.7 Zkušební zařízení

49

G.8 Provedení zkoušky

50

G.9 Dokumentace výsledků

51

 

 

 

Příloha H (informativní) Zkoušení odolnosti předpínací výztuže proti mezikrystalové korozi

52

H.1 Předmět přílohy

52

H.2 Značky

52

H.3 Princip zkoušky

52

H.4 Zkušební zařízení

52

H.5 Zkušební vzorek

52

H.6 Zkušební postup

53

H.7 Dokumentace výsledků a protokol o zkoušce

53

H.8 Hodnocení výsledků zkoušek

54

 

Předmluva

 

Tato předběžná norma vychází z 1. návrhu normy pr EN... Tests and Requirements for Post - Tensioning Systems (Zkoušení a požadavky na systémy dodatečného předpínání).

 

Citované normy

ČSN 01 0250  Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

ČSN 41 1320  Ocel 11 320

ČSN 41 9437  Ocel 19 437 Cr-W-V

ČSN 42 0355  Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty

ČSN 42 0368 (návrh)   Zkoušení kovů. Zkouška únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

ČSN 42 0382  Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

ČSN 42 5350  Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry

ČSN 73 0030  Písmenné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2401  Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 6207  Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN EN 10002-1 Kovové materiály. Zkouška tahem. Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty (42 0310)

ČSN ISO 4287-1 Drsnosť povrchu. Terminológia. Časť 1: Povrch a jeho parametre (01 4450)

ČSN ISO 6508 Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella. Stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K (42 0373)

ČSN ISO 7438   Kovové materiály. Zkouška lámavosti (42 0401)

ČSN ISO 7801 Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním (42 0422)

ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

ČSN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách (01 0323)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SEVEN spol. s r. o., IČO 48029238, Ing. Petr Plotěný

Technická normalizační komise: TNK č.36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro schvalování systémů dodatečného předpínání betonových konstrukcí navržených podle ČSN 73 1201 a ČSN 73 6207. Pro schvalování jiných systémů předpínání (např. zemní kotvy) platí jen v rozsahu stanoveném smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato norma obsahuje obecné požadavky na systémy dodatečného předpínání a způsob jejich zkoušení.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz