Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Březen 1996

Zmrazené předsmažené bramborové
hranolky

ČSN 56 9149


 

 

 

Quick-frozen French Fried Potatoes

Pommes de terre frites surgelées

Vorgebackene und tiefgefrorene Pommes Frites

 

V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 114:1981 Quick-frozen French Fried Potatoes (Zmrazené předsmažené bramborové hranolky). Údaje souhlasné s CODEX STAN 114:1981 jsou označeny postranní čárou na levém okraji.

Články 3.2.1 (první odstavec), 3.2.2.2, kapitoly 4 a 7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné na základě požadavku ministerstva zdravotnictví ČR.

Články 3.2.2.1, 3.2.5 a 3.3 této normy jsou podle § 3 zákon č. 142/1991 Sb. o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné na základě požadavku ministerstva zemědělství ČR.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 0220  Jedlé oleje rafinované. Základní ustanovení

ČSN 58 0230  Ztužené pokrmové tuky. Základní ustanovení

ČSN 56 0290  Metódy skúšania mraziarenských výrobkov

ČSN 56 9101  Zmrazená zelenina a houby.

ČSN 75 7111  Pitná voda

ČSN ISO 2859-1  Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000  Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Souvisící právní a jiné předpisy

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, reg. v částce 13/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19126


Strana 2

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

CAC/RCP 1-1969, Rev.2 (1985) CAC/RCP 1-1969, Rev.2 (1985)  General Principles of Food Hygiene (Všeobecné zásady hygieny potravin)

CAC/RCP 8-1976 - Code of Practice for the Processing and Handling of Quick Frozen Foods (Směrnice pro zpracování a zacházení se zmrazenými potravinami)

CAC/RM 32-1970 - Standard Procedure for Thawing of Quick Frozen Fruits and Vegetables (Standardní způsob rozmrazování zmrazeného ovoce a zeleniny)

CAC/RM 33-1970  Standard Procedure for Cooking of Quick Frozen Vegetables (Standardní způsob vaření zmrazené zeleniny)

CAC/RM 34-1970  Determination of Net Weight of Quick Frozen Fruits and Vegetables (Stanovení čisté hmotnosti zmrazeného ovoce a zeleniny)

CAC/RM 42-1971  Sampling Plans for Prepackaged Foods (1969) (AQL 6.5) (Plány vzorkování pro balené potraviny)

CODEX STAN 1-1985  Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods (Norma pro označování balených potravin)

 

Porovnání s CODEX STAN 114 - 1981

Odkaz na limity cizorodých látek je nahrazen požadavkem MZ ČR (viz směrnice MZ ČR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy).

Na základě požadavku MZ ČR je dále uveden odkaz na mikrobiologické požadavky podle předpisů MZ ČR (Výnos MZ ČR 75/1990 sb. Hygienické předpisy)

Vzorkování a značení je nahrazeno normami platnými v ČR.

Poznámky uvedené pod čárou označené čísly jsou údaje uváděné v Codex Alimentarius.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Allfrost Praha a. s., IČO 49240625, M. Hozáková, Ing.J. Paletová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. I. Michalová


Strana 3

 

1  Předmět normy

 

Tato norma je určena pro zmrazené předsmažené bramborové hranolky, které byly vyrobeny z hlíz Solanum tuberosum L. a které jsou určeny k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení v případě potřeby.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz