Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

35.100.40

Březen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Propojení otevřených systémů. Mechanismus identifikace transportního protokolu

ČSN ISO/IEC 11570


36 9240

 

 

 

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Open Systems Interconnection - Transport protocol identification mechanism

Technologie de l'information - Télécommunications et échange d'information entre systemes - Interconnexion de systemes ouverts - Mécanisme d'identification du protocole de transport

lnformationstechnik - Telekommunikation und lnformationsaustausch zwischen Systemen - Kommunikation Offener Systeme - Mechanismus zur Identifizierung des Transportprotokolls

 

Tato norma je identická s ISO/IEC 11570:1992.

 

This standard is identical with ISO/IEC 11570:1992.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 7498:1984 zavedena v ČSN EN 27498 (idt ISO 7498:1984+ Add. 1:1987) Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Základný referenčný model (36 9614)

 

ISO 7498-3:1989 zavedena v ČSN ISO/IEC 7498-3 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Část 3: Pomenúvanie a adresovanie (36 9616)

 

ISO 8072:1986 zavedena v ČSN ISO 8072  Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia transportnej služby (36 9618)

 

ISO/IEC 8073:1992 dosud nezavedena. ISO/IEC 8073:1988 zavedena v ČSN ISO/IEC 8073 Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Špecifikácia transportného protokolu orientovaného na prenos so spojeniami (36 9619)

 

ISO/IEC 8348:1992 zavedena v ČSN ISO/IEC Informační technika. Propojení otevřených systémů. Definice síťové služby (36 9641)

 

ISO 8602:1987 zavedena v ČSN ISO 8602 Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Protokol pro poskytnutí transportní služby v režimu bez spojení (36 9214)

 

ISO/IEC 10736:1992 dosud nezavedena

 

CCITT X.25

 

CCITT X.244

 

Doporučení CCITT jsou dostupná v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

 

Tato norma obsahuje národní přílohu se seznamem pojmů a jejich překladů.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: TESLA TELEKOMUNIKACE. spol. s r. o., IČO 41194403, Ing. Jiří Ženíšek, CSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

 

© Český normalizační institut, 1995
19128


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technika - Telekomunikace

a výměna informací mezi systémy

- Propojení otevřených systémů

- Mechanismus identifikace transportního protokolu

ISO/IEC 11570


První vydání

1992-12-15

 

MDT 681.3

 

Deskriptory: data processing, information interchange, telecommunications, network interconnention, open systems interconnection, transport layer, protocols.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

3

Úvod

3

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Definice

5

4

Symboly a zkratky

5

5

Použití síťové služby

5

6

Funkce protokolu

5

7

Struktura a kódování UN TPDU

6

8

Shoda

7

Příloha A Proforma PICS

8

Národní příloha NA

10

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) vytvářejí specializovanou soustavu pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se spoluúčastní vývoje mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí ustavených příslušnými organizacemi, aby se zabývaly jednotlivými oblastmi technické činnosti. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblasti společného zájmu. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

 

V oblasti informační techniky ustavily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO/IEC 11570 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika.

 

Příloha A tvoří nedílnou část této mezinárodní normy.

 

Úvod

 

Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru mezinárodních norem vytvořených pro usnadnění vzájemného propojení systémů pro zpracování informací. Tento soubor mezinárodních norem pokrývá služby a protokoly požadované k dosažení takových vzájemných propojení.


Strana 4

Identifikační mechanismus transportních protokolů je situován s ohledem na jiné příbuzné mezinárodní normy pomocí vrstvy definované v referenčním modelu pro vzájemné propojení otevřených systémů (ISO 7498). Dovoluje identifikaci protokolů (jak OSI, tak nepříslušejících OSI) používaných v daném síťovém spojení. Uváděná transportní entita síťového spojení může naznačovat přijímající transportní entitě, který transportní protokol se při síťovém spojení používá.

 

1 Předmět normy

 

Procedury specifikované v této mezinárodní normě nebrání komunikaci mezi transportními entitami, které jsou ve shodě pouze s ISO/IEC 8073, a transportními entitami, které jsou ve shodě s ISO/IEC 8073 jakož i s touto mezinárodní normou.

 

Použití procedury identifikace protokolu umožňuje, aby byly implementovány transportní entity, což může podporovat jak transportní protokoly OSI, tak protokoly nepříslušející OSI ve vrstvách nad síťovou vrstvou OSI.

 

POZNÁMKA - Použití adres NSAP, jak jsou definovány v ISO/IEC 7498-3, poskytuje další možnosti rozlišování mezi uživateli síťové služby OSI a uživateli nepříslušejícími k OSI. Jestliže však použití protokolů NSAP způsobuje nepřijatelné sankce, například když poskytovatel služby účtuje každý NSAP, potom je vhodné použít mechanismus identifikace transportního protokolu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz