Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 01.140.20

Březen 1996

Dokumentace
METODY ANALÝZY DOKUMENTŮ,
URČOVÁNÍ JEJICH OBSAHU
A VÝBĚRU LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK
SELEKČNÍHO JAZYKA

ČSN
ISO 5963

01 0174

 

 

 

Documentation - Methods for examing documents, determing their subjects, and selecting indexing terms

Documentation - Méthodes pour l`analyse des documents, la détermination de leur contenu et à sélection des termes

Dokumentation - Methoden für Dokumentenanalyse, Inhaltsbezeichnung und Auswahl der Indexierungstermine

 

Tato norma je identická s ISO 5963:1985

This standard is identical with ISO 5963:1985

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2788   zavedena v ČSN 01 0193 Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů (neq ISO 2788:1986)

ISO 5964   zavedena v ČSN ISO 5964 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů (01 0172)

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 5127-6   Dokumentace a informace. Slovník. Část 6: Selekční jazyky (01 0163)

ČSN ISO 5964   Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů (01 0172)

ČSN 01 0180   Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejdůležitějších znaků

ČSN 01 0188   Tvorba předmětových hesel

ČSN 01 0192   Rejstříky publikací

ČSN 97 6030   Abecední řazení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 5963   Documentation - Methods for examing documents, determing their subjects, and selecting indexing terms (Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Národní informační středisko České republiky, IČO 0000 1571, PhDr. Karel Pech

Pracovník českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19129


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 5963

Dokumentace

První vydání

Metody analýzy dokumentů,

1985-12-01

určování jejich obsahu a výběru

lexikálních jednotek selekčního jazyka


 

MDT 001.815

 

Deskriptory: documentation, subject indexing

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektronickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 5963 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46.

Uživatelé se upozorňují, že všechny mezinárodní normy jsou po určité době revidovány a odkazy na další mezinárodní normy obsažené v této normě se vztahující k jejich poslednímu vydání, nebylo-li uvedeno jinak.

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy a aplikační oblast

4

2

Citace

4

3

Definice

4

4

Postup a účel indexování

5

5

Analýza dokumentu

5

6

Identifikace pojmů

6

7

Výběr lexikálních jednotek selekčního jazyka

7

8

Kontrola kvality

8

Příloha - Vývojový diagram indexování pomocí tezauru

10


Strana 4

1   Předmět normy a aplikační oblast

1.1   Tato norma popisuje doporučené metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru vhodných lexikálních jednotek selekčního jazyka. Omezuje se na úvodní fáze indexování a nezabývá se praktickými postupy jednotlivých systémů indexování, ať už prekoordinovaných nebo postkoordinovaných. Popisuje rovněž obecné metody analýzy dokumentů, použitelné kdykoliv při indexování. Tyto metody jsou však zejména určeny pro použití v systémech indexování, ve kterých jsou témata dokumentů vyjádřena ve zhuštěné formě a kde jsou pojmy zaznamenány pomocí řízeného selekčního jazyka. V tomto kontextu je řízený jazyk obvykle chápán jako podmnožina termínů vybraných z přirozeného jazyka, řízená např. tezaurem. Tyto metody by však mohly být aplikovány na systémy, ve kterých jsou pro vyhledávání pojmy zastoupeny znaky vybranými z tabulek klasifikačního systému.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz