Zdroj: www.cni.cz

ICS 33. 060. 30                                                        ČESKÁ NORMA                                                    Březen 1996

METODY MĚŘENÍ PŘIJÍMAČŮ PRO DRUŽICOVÉ

VYSÍLÁNÍ V PÁSMU 12 GHZ

Část 1: Vysokofrekvenční měření

vnějších jednotek

ČSN

EN 61079-1

36 7620

idt IEC 1079-1: 1992

Methods of measurement on receivers for satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band. Part 1: Radio-frequency measurements on outdoor units

Méthodes de mesure sur les récepteurs d'émissions de radiodiffusion par satellite dans la bande 12 GHz. Partie 1: Mesures en radiofréquence sur le matériel extérieur

Meßverfahren für Empfänger für Satellitenrundfunk-Überlragungen im 12-GHz-Bereich. Teil 1: Radiofrequenz-Messungen an der Außeneinheit

Tato norma je identická s EN 61079-1: 1993. This standard is identical with EN 61079-1: 1993.

Národní předmluva

Citované normy a normativní dokumenty

IEC 107-1: 1977 dosud nezavedena

EN 61079-2: 1992 zavedena v ČSN EN 61079-2 Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS) (36 7620)

Doporučení CCIR 650: 1986 dosud nezavedeno

Zpráva CCIR 473-4: 1986 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 634-3: 1986 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 811-2: 1986 dosud nezavedena

Zpráva CCIR 1073: 1986 dosud nezavedena

Speciální publikace CCIR: 1986 dosud nezavedena

Doporučení CCIR jsou dostupná v Technickém a zkušebním ústavu telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4.

© Český normalizační institut, 1995

19164


ČSN EN 61079-1

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 61079-1

Prosinec 1993

MDT 621. 396. 722: 629. 783: 620. 1: 621. 317. 3. 083

Deskriptory: Radiocommunications, satellite broadcasting, receivers, measurements, testing conditions, radiofrequencies

METODY MĚŘENÍ PŘIJÍMAČŮ PRO DRUŽICOVÉ VYSÍLÁNÍ V PÁSMU 12 GHZ

Část 1: Vysokofrekvenční měření vnějších jednotek

(IEC 1079-1: 1992)

Methods of measurement on receivers for

satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band

Part 1: Radio-frequency measurements on outdoor

units

(IEC 1079-1: 1992)

Méthodes de mesure sur les récepteurs d'émissions

de radiodiffusion par satellite dans la bande

12 GHz. Partie 1: Mesures en radiofréquence sur le

matériel extérieur

(CEI 1079-1: 1992)

Meßverfahren für Empfänger für Satellitenrundfunk -Übertragungen im 12-GHz -Bereich. Teil 1: Radiofrequenz-Messungen an der Außeneinheit (IEC 1079-1: 1992)

Tato evropská norma byla přijata CENELEC 22. 9. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát statut národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a oznámí ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný statut jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické normalizační organizace: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného Království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Standardization électrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 61079-1

Předmluva

Na žádost 73. zasedání Technického výboru byla mezinárodní norma IEC 1079-1: 1992 v listopadu 1992 předložena CENELEC к hlasování o převodu na evropskou normu.

Text této mezinárodní normy byl schválen CENELEC jakožto EN 61079-1 dne 22. září 1993.

Byly stanoveny tyto termíny:

-  termín vydání identické národní normy             (dop) 1994-09-01

-  termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1994-09-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou pouze pro informaci.

V normě je příloha A informativní a příloha ZA normativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1079-1: 1992 byl přijat CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv modifikace.

Obsah

Článek Předmluva

Oddíl 1 - Všeobecně

Předmět normy a oblast použití............................................................................................................................................     1. 1

Normativní odkazy...............................................................................................................................................................     1. 2

Definice................................................................................................................................................................................     1. 3

Oddíl 2 - Všeobecné poznámky к měření

Všeobecné podmínky ...........................................................................................................................................................     2. 1

Úvod.....................................................................................................................................................................................     2. 1. 1

Měřicí místo .........................................................................................................................................................................     2. 1. 2

Podmínky okolí....................................................................................................................................................................     2. 1. 3

Nápájení................................................................................................................................................................................     2. 1. 4

Ostatní podmínky .................................................................................................................................................................     2. 1. 5

Vysokofrekvenční vstupní signály.......................................................................................................................................     2. 2

Úvod.....................................................................................................................................................................................     2. 2. 1

Zkušební signály...................................................................................................................................................................     2. 2. 2

Zkušební kmitočty................................................................................................................................................................     2. 2. 3

Uspořádám vysokofrekvenčních vstupních signálů.............................................................................................................     2. 2. 4

Úroveň vstupního signálu.....................................................................................................................................................     2. 2. 5

Oddíl 3 - Měřicí metody

Oddělení polarizace..............................................................................................................................................................     3. 1

Úvod.....................................................................................................................................................................................     3. 1. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................     3. 1. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................     3. 1. 3

Impedanční přizpůsobení na vstupních svorkách.................................................................................................................     3. 2

Úvod.....................................................................................................................................................................................     3. 2. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................     3. 2. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................     3. 2. 3

Impedanční přizpůsobení na výstupních svorkách...............................................................................................................     3. 3

Úvod.....................................................................................................................................................................................     3. 3. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................     3. 3. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................     3. 3. 3

Kmitočtové charakteristiky zisku.........................................................................................................................................     3. 4

Úvod.....................................................................................................................................................................................     3. 4. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................     3. 4. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................     3. 4. 3

4


ČSN EN 61079-1

Výstupní úroveň signálu proti vstupní úrovni signálu.........................................................................................................    3. 5

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 5. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 5. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 5. 3

Intermodulace.......................................................................................................................................................................    3. 6

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 6. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 6. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 6. 3

Šumové číslo a šumová teplota............................................................................................................................................    3. 7

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 7. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 7. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 7. 3

G/T........................................................................................................................................................................................    3. 8

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 8. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 8. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 8. 3

Druhá možná metoda pro stanovení G/T .............................................................................................................................    3. 9

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 9. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 9. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 9. 3

Potlačení zrcadlového kmitočtu ...........................................................................................................................................    3. 10

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 10. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 10. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 10. 3

Parazitní odezvy...................................................................................................................................................................    3. 11

Úvod .....................................................................................................................................................................................    3. 11. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 11. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 11. 3

Potlačení zázněje na mezifrekvenci .....................................................................................................................................    3. 12

Úvod.....................................................................................................................................................................................    3. 12. 1

Metoda měření......................................................................................................................................................................    3. 12. 2

Uvádění výsledků.................................................................................................................................................................    3. 12. 3

Stabilita kmitočtu místního oscilátoru..................................................................................................................................    3. 13

Úvod......................................................................................................................................................................................    3. 13. 1

Metoda měření.......................................................................................................................................................................    3. 13. 2

Uvádění výsledků................ .................................................................................................................................................    3. 13. 3

Obrázky

Příloha A (informativní) - Literatura

Oddíl 1 - Všeobecně

1. 1   Předmět normy a oblast použití

Tato mezinárodní norma se vztahuje na vnější jednotky přijímače určeného pro přímý příjem družicového vysílání v pásmu 12 GHz. Vysílací kanály jsou definovány ve WARC BS-77 a RARC SAT-83 a systémy jsou definovány v Doporučení CCIR 650.

Předmětem této normy je definovat podmínky a metody měření, které budou použity. Norma nespecifikuje provozní požadavky.

Vnější jednotka běžně zahrnuje tři části: anténu, depolarizátor, podle potřeb polarizační výhybka (OMT) a konvertor

centimetrových vln definovaný v 1. 3. Metody měření elektrických vlastností, popsaných v této části normy,  se zabývají zejména vnější jednotkou nebo konvertorem centimetrových vln.

Metody měření na připojené ladicí jednotce jsou popsány v oddílu 2 této normy.

1. 2   Normativní odkazy

Součástí této normy jsou ustanovení i dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřej-

5

Zdroj: www.cni.cz