Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 27.020

Březen 1996

STŘÍDAVÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ
PÍSTOVÝMI SPALOVACÍMI MOTORY
Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová
soustrojí

ČSN
ISO 8528-3

33 3140

 

 

 

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 3: Alternating current generators for generating sets

Groupes électrogènes à courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs à combustion interne. Partie 3: Alternateurs pour groupes électrogènes

Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Teil 3: Generatoren für den Aggregatbetrieb

 

Tato norma je identická s ISO 8528-3:1993.

This standard is identical with ISO 8528-3:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 8528-1:1993 zavedena v ČSN ISO 8528-1 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti (33 3140)

IEC 34-1:1983 zavedena v ČSN 35 0000-1 Točivé elektrické stroje. Část 1: Výkonnost a vlastnosti (eqv IEC

34-1:1983)

CISPR 14:1985 nezavedena, nahrazena CISPR 14:1993 zavedenou ČSN EN 55014 Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného zařízením s elektrickým pohonem, tepelným zařízením pro domácnost a podobné účely, elektrickým nářadím a podobnými elektrickými přístroji (idt CISPR 14:1993) (33 4214)

CISPR 15:1985 nahrazena CISPR 15:1992 - zavedena v ČSN EN 55015 Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením (idt CISPR 15:1992) (33 4215)

 

Další souvisící normy

ČSN IEC 34-4 Točivé elektrické stroje. Část 4: Metody stanovení veličin synchronních strojů ze zkoušek (35 0000)

ČSN IEC 34-16-1 Točivé elektrické stroje. Budicí systémy synchronních strojů. Část 1: Definice (35 0000)

 

Obdobné zahraniční normy

BS 7698: Part 3:1993 Reciprocatig internal combusion engine driven alternating current generatig sets.  Specification for alternating current generators for generating sets (Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí)

 

DIN 6280-5:1983 Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Betriebsverhalten von Synchrongeneratoren für den Aggregatbetrieb. (Pístové spalovací motory. Zdrojová soustrojí s pístovými spalovacími motory. Provozní vlastnosti synchronních generátorů pro zdrojová soustrojí)

 

DIN 6280-6:1983 Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Betriebsverhalten von Asynchrongeneratoren für den Aggregatbetrieb. (Pístové spalovací motory. Zdrojová soustrojí s pístovými spalovacími motory. Provozní vlastnosti asynchronních generátorů pro zdrojová soustrojí)

 

ã Český normalizační institut, 1995
19177


Strana 2

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 8528-1 až ČSN ISO 8528-6 nahrazuje ČSN 33 3140 z 15. 7. 1988 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

ČSN 33 3140 byla zcela přepracována a značně rozšířena. Požadavky na zdrojová soustrojí jsou nyní rozděleny do 11ti částí, z nichž části 1 až 6 vycházejí současně, další části se připravují. Základní změnou je stanovení čtyř tříd provedení zdrojových soustrojí - G1 až G4 - podle požadavků napájených elektrických systémů. K tomu se váží změny požadavků na jednotlivé parametry.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VTÚ PV Vyškov, IČO 49 40 81 51, Ing. Milan Bezděk, Valdemar Nosákovec; ELNORMSERVIS Radka Horská, IČO 163 15 251

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

ISO 8528-3

Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí

První vydání

1993-04-15


 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8528-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 70, Spalovací motory, subkomise SC 2, Vlastnosti a zkoušky.

 

ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory:

-  Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti

-  Část 2: Motory

-  Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí

-  Část 4: Řídicí a spínací přístroje

-  Část 5: Zdrojová soustrojí

-  Část 6: Metody zkoušení

-  Část 7: Technické zaručené hodnoty udávané ve specifikaci a v návrhu

-  Část 8: Zdrojová soustrojí malých výkonů pro všeobecné použití

-  Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

-  Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch

-  Část 11: Bezpečnostní zdrojová soustrojí s nepřerušitelnými systémy napájení

 

Části 7 až 10 se v současné době připravují, část 11 je v závěrečném stádiu přípravy a může být rozdělena na dvě části.

 

1   Předmět normy

Tato část ISO 8528 stanovuje základní charakteristiky střídavých generátorů řízených jejich regulátory napětí, jsou-li použity pro zdrojová soustrojí. Tato část doplňuje požadavky IEC 34-1.

 

POZNÁMKA 1 - V současné době neplatí pro asynchronní generátory žádná mezinárodní norma. Bude-li taková mezinárodní norma vydána, tato část ISO 8528 bude podle ní revidována. Viz článek 12.2.

 

Tato část ISO platí pro střídavé generátory střídavých zdrojových soustrojí poháněných pístovými spalovacími motory pro pozemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí pro letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv.

 

Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov, atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována za základní.

 

Ustanovení této části normy mají být použita jako základní i pro ostatní typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz