Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 27.020

Březen 1996

STŘÍDAVÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ
PÍSTOVÝMI SPALOVACÍMI MOTORY
Část 4: Řídicí a spínací přístroje

ČSN
ISO 8528-4

33 3140

 

 

 

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 4: Controlgear and switchgear

Groupes électrogènes à courant alternatif entrainés par moteurs alternatifs à combustion interne. Partie 4: Apparleillage de commande et de coupure

Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Teil 4: Steuer- und Schaltgeräte

 

Tato norma je identická s ISO 8528-4:1993.

This standard is identical with ISO 8528-4:1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 6826:1982   dosud nezavedena*)

ISO 8528-5:1993 zavedena v ČSN ISO 8528-5 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 5: Zdrojová soustrojí (33 3140)

IEC 34-1:1983 zavedena v ČSN 35 0000-1 Točivé elektrické stroje. Část 1: Výkonnost a vlastnosti (eqv IEC 34-1:1983)

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 158-1:1970 nezavedena, nahrazena IEC 947-1:1990 zavedenou v ČSN EN 60947-4-1 Spínací a řídící přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (idt IEC 947-4-1) (35 4101)

IEC 298:1990   dosud nezavedena*)

IEC 439-1:1985 zavedena v ČSN 35 7107-1 Rozváděče nn (eqv IEC 439-1:1985) IEC 947-1:1988 zavedena v ČSN

IEC 947-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Všeobecná ustanovení (35 4101)

 

Další souvisící normy

ČSN IEC 73 Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků (idt IEC 73, idt EN 60073) (33 0170)

ČSN 35 4701 Pojistky nn. Všeobecné požadavky (eqv IEC 269-1:1986).

ČSN IEC 417 HD 243 S9 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (idt IEC 417, idt HD 243 S9) (34 5555) ČSN 33 0160 Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému (eqv IEC 445:1988)

 

_______________

*) Do zavedení této normy jako ČSN se používá originál, který je uložený v ČSNI Praha, Informační úsek, Václavské nám. 19.

 

ã Český normalizační institut, 1995
19178


Strana 2

ČSN 33 0173 Elektrotechnické předpisy. Normalizované směry pohybu ovládacích částí u elektrických předmětů (eqv IEC 447:1974)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí - IP kód) (idt IEC 529) (33 0330)

ČSN EN 60947-2 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 2: Jističe (35 4101)

ČSN EN 60947-3 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (35 4101)

ČSN EN 60947-4 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 4: Stykače a spouštěče motorů. Oddíl 1: Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (35 4101)

ČSN EN 60947-5-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 5: Přístroje a spínací prvky ovládacích obvodů. Oddíl 1: Elektromechanické přístroje ovládacích obvodů (35 4101)

ČSN EN 60947-6-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 6: Spínače s více funkcemi. Oddíl 1. Automatická přepínací zařízení (35 4101)

ČSN EN 60947-7-1 Spínací a řídicí přístroje nn. Část 7: Pomocná zařízení. Oddíl 1: Svorkovnice pro měděné vodiče (35 4101)

 

Obdobné zahraniční normy

BS 7698: Part 4:1993 Reciprocatig internal combusion engine driven alternating current generatig sets. Specification for controlgear and switchgear (Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Specifikace pro spínací a řídicí přístroje)

 

DIN 6280-7:1983 Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben - Verbrennungsmotoren. Schalt-und Steuereinrichtungen fuer den Aggregatbetrieb. Anforderungen (Pístové spalovací motory. Zdrojová soustrojí s pístovými spalovacími motory. Spínací a řídicí zařízení pro zdrojová soustrojí. Požadavky)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma spolu s ČSN ISO 8528-1 až ČSN ISO 8528-6 nahrazuje ČSN 33 3140 z 15. 7. 1988 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

ČSN 33 3140 byla zcela přepracována a značně rozšířena. Požadavky na zdrojová soustrojí jsou nyní rozděleny do 11ti částí, z nichž části 1 až 6 vycházejí současně, další části se připravují. Základní změnou je stanovení čtyř tříd provedení zdrojových soustrojí - G1 až G4 - podle požadavků napájených elektrických systémů. K tomu se váží změny požadavků na jednotlivé parametry.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VTÚ PV Vyškov, IČO 49 40 81 51, Ing. Milan Bezděk, Valdemar Nosákovec; ELNORMSERVIS Radka Horská, IČO 163 15 251

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory

ISO 8528-4

Část 4: Řídicí a spínací přístroje

První vydání

1993-04-15


 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8528-4 byla připravena technickou komisí ISO/TC 70, Spalovací motory, subkomise SC 2, Vlastnosti a zkoušky.

 

ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory:

-  Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti

-  Část 2: Motory

-  Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí

-  Část 4: Řídicí a spínací přístroje

-  Část 5: Zdrojová soustrojí

-  Část 6: Metody zkoušení

-  Část 7: Technické zaručené hodnoty udávané ve specifikaci a v návrhu

-  Část 8: Zdrojová soustrojí malých výkonů pro všeobecné použití

-  Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

-  Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch

-  Část 11: Bezpečnostní zdrojová soustrojí s nepřerušitelnými systémy napájení

Části 7 až 10 se v současné době připravují, část 11 je v závěrečném stádiu přípravy a může být rozdělena na dvě části.

 

1   Předmět normy

Tato část ISO 8528 stanoví požadavky na spínací a řídicí přístroje zdrojových soustrojí s pístovými spalovacími motory.

 

Platí pro střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory pro pozemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí pro letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv.

 

Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov, atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována za základní.

 

Ustanovení této části normy mají být použita jako základní i pro ostatní typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz