Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS: 97.040.50

Duben 1996

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PRO DOMÁCNOST A PRO PODOBNÉ ÚČELY
Část 2: Zvláštní požadavky
pro elektrické kuchyňské strojky
(obsahuje změny A1+A51+A52+A53)

ČSN
EN 60 335-2-14
+A1+A51+A52+A53

36 1055

 

 

mod IEC 335-2-14:1984+A1:1989

 

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2: Particular requiremets for electric kitchen machines (includes Amendments A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxième partie: Règles particulières pour les machines électriques de cuisine (inclut les Amendements A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Küchenmaschinen (enthält Änderungen A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

 

Tato norma je identická s EN 60335-2-14:1988 včetně jejích změn A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994.

This standard is identical with EN 60335-2-14:1988 including its Amendments A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994.

 

Národní předmluva

Odchylky EN 60335-2-14:1988 od IEC 335-2-14:1984 jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji, změna A1:1992, A51:1991, A52:1992 a A53 evropské normy je vyznačena dvěma svislými čarami po levém okraji. Z toho vyplývá, že souběh obou těchto případů je označen třemi svislými čarami na okraji.

 

Citované normy

EN 60335-1:1988 zavedena v ČSN EN 60335-1+A55 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 335-1:1976) (36 1055)

EN 60309-1:1992 zavedena v ČSN EN 60309-1 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky (v návrhu)

HD 385  dosud nezavedeno*)

HD 21:1984 zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V (mod IEC 227)

HD 22:1984 zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/470 V včetně (mod IEC 245)

 

Další souvisící normy

ČSN 36 1185 Elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely. Kuchyňské strojky. Metody funkčních zkoušek (eqv IEC 619:1978)

 

_______________

*) HD 385 bylo zrušeno

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19191


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 335-2-14 Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requirements for electric kitchen machines (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské strojky)

BS 3456:Part 202:Section 202.14:1990; EN 60335-2-14:1988 Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements. Electric kitchen machines (Předpisy pro bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Dílčí požadavky. Elektrické kuchyňské strojky)

NF C 73-814, NF EN 60335-2-14:1990 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Deuxičme partie: Rčgles particuličres pour les machines électriques de cuisine. Norme européenne EN 60335-2-14 (Bezpecnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Dílčí požadavky pro elektrické kuchyňské strojky

DIN VDE 0700 Teil 14:1992 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Küchenmaschinen (IEC 335-2-14:1984, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60335-2-14:1988+A1:1990+A51:1991 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely Část 2: Zvláštní požadavky pro kuchyňské strojky)

ÖVE HG/EN 60335 Teil 2-14:1991 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Elektrische Küchenmaschinen (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Elektrické kuchyňské strojky)

 

Porovnání s IEC 335-2-14:1984

EN 60335-2-14 je překladem IEC 335-2-14 s těmito modifikacemi:

Úvod a předmluva byla vypuštěna.

IEC 335-2-14 vypracovala Technická komise IEC TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

V některých zemích existují následující odchylky:

 

- u šlehačů dodávaných s metlami pro mísení těsta, šlehání brambor atd., se místo zatížení pískem používá zatížení předepsané pro šlehače dodávané s háky pro hnětení těsta, kromě toho, že před započetím šlehání se do mísy přileje množství vody rovnající se 1,7násobku vody nezbytné k tomu, aby se mouka a voda uvedly do předepsané hustoty (2.2.30);

- spotřebiče třídy 0 nejsou povoleny (22.1);

- je jiná definice normálního zatížení strojků pro přípravu a zpracování potravin (USA) (2.2.30);

- jsou požadovány další upozornění pro strojky pro přípravu a zpracování potravin (USA) (7.12);

- je povolena doba zastavení 4 s (Kanada, Francie, NSR, Itálie, Japonsko a USA (20.110);

- je povolen uzel na přívodu (Kanada a USA) (25.11).

 

V 2.2.30 je v odstavci začínajícím slovy „U ručních hnětačů-šlehačů se v nádobě..." změněno slovo „lehce" na „nepatrně".

 

Dále je nahrazen tento text:

Zmrzlinové strojky určené pro používání v chladničkách pracují naprázdno při teplotě okolí (-4 ±1) OC po dobu 5 min; míchadlo se potom na 25 min zabrzdí.

V původním textu IEC zní:

Zmrzlinové strojky určené pro používání v chladničkách pracují naprázdno při teplotě okolí (-4 ±1) OC po dobu 5 min; ony jsou potom zabrzděny na 25 min.

V IEC není uveden tento text:

V případě, když čepel řezacích nožů otáčejících se vysokou rychlostí používaných pro přípravu těsta, je činitel 1,2 zmenšen na 1,0.

 

7.1 Doplněk je vypuštěn.

 

V 7.12 je ve čtvtém odstavci nahrazen tento text:

 

Strojky se musí užívat s vozíkem a držákem potravin na svém místě, s vyjímkou případů, kdy tomu brání velikost nebo tvar krájené potraviny.

V původním textu IEC zní:

Vozík a držák potraviny se smí odejmout pouze v tom případě, kdy velikost a tvar potraviny nedovoluje jejich použití.


Strana 3

V 11.10 je doplněna Změna:

 

U motorů kuchyňských strojků, jejichž celková předpokládaná pracovní doba je kratší než 15 h za rok, je hodnota p = 500; u motorů ostatních kuchyňských strojků je hodnota p = 2000.

 

V 20.102 nejsou v původním textu IEC uvedeny tyto věty: Tento požadavek neplatí pro ruční hnětače-šlehače obsahující příslušentví pro mixování.

 

Kontroluje se také přiložením válcového zkušebního trnu ukončeným polokoulí o průměru 40 mm na spínač. Spotřebič nesmí být v činnosti.

 

V 20.107 je nahrazen tento text:

- tlačítkový spínač, musí být umístěn v rovině s povrchem nebo zapuštěn a síla pro jeho sepnutí musí být nejméně 2 N.

 

V původním textu IEC zní:

- tlačítkový spínač, musí být umístěn v rovině s povrchem nebo zapuštěn a síla pro jeho sepnutí musí být nejméně 2 N.

 

Je-li tlačítko zapuštěno, musí být jeho čelo vzhledem k okolnímu povrchu strojku zapuštěno minimálně 1 mm. Je-li tlačítko umístěno v rovině s povrchem strojku, musí být jeho dráha před sepnutím nejméně 1 mm.

 

V původním znění IEC je vypuštěn tento text:

 

Doplněk:

Tlačítkové spínače se kontrolují přikládáním válcového zkušebního trnu ukončeným polokoulí o průměru 40 mm.

Spotřebič nesmí být v činnosti.

 

V 20.110 je nahrazen tento text:

Řezný nástroj stojku pro přípravu a zpracování potravin se musí zastavit do 1,5 s po otevření nebo odejmutí víka.

V původním textu IEC zní:

Řezný nástroj strojku pro přípravu a zpracování potravin se musí zastavit do 1,5 s po vypnutí spotřebiče.

V 20.111 je doplněn tento text:

Jakýkoli spínač blokovacího zařízení víka musí být konstruován tak, že se automaticky vrací do polohy „vypnuto", jestliže přestane působit vnější síla na část uvádějící do činnosti kontakty spínače.

Jestliže je blokovací zařízení mezi víkem a hlavním spínačem, víko musí být uzamčeno, když je spínač v poloze „zapnuto". Když není víko správně uzavřeno, spínač musí být uzamčen v poloze „vypnuto".

V původním znění IEC není tento text uveden.

V 20.113 je nahrazen tento text:

 

Kontroluje se prohlídkou a přiložením válcového zkušebního trnu ukončeným polokoulí o průměru 40 mm. Spotřebič nesmí být v činnosti.

 

V původním textu IEC zní:

 

Kontroluje se prohlídkou a ručně.

 

Text ve 20.601 není v původním textu IEC uveden.

Text ve 20.602 není v původním textu IEC uveden.

V původním textu IEC 22.8, 22.25 až 22.29 a 22.31 neplatí.

 

V 25.6 se mění „označení 245 IEC 53" na „označení H05 RR-F", „označení 227 IEC 53" na „označení H05 VV-F nebo H05 VVH2-F" a „označení 227 IEC 52" na „označení H03 VV-F nebo H03 VVH2-F".

 

V doplňku jsou nahrazena „IEC 540" odkazem na „HD 385".

 

Příloha C se ruší.

Příloha D se ruší.

 

Navíc je uvedena příloha ZA (normativní) Spínače a příloha ZY (informativní) Národní odchylky.


Strana 4

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 335-2-14 (36 1050) z června 1992.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma je překladem EN 60335-2-14:1988, která přebírá IEC 335-2-14:1984 se společnými odchylkami CENELEC. Tyto odchylky jsou uvedeny v „Porovnání s IEC". Navíc obsahuje změnu A1:1990, A51:1991, A52:1992 a A53:1994.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ELEKTRO-PRAGA Hlinsko, a. s., Hlinsko v Čechách, IČO 00 010 341 - JUDr. Zdeněk Nevečeřal, Luboš Štorek

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60335-2-14

EUROPEAN STANDARD

Září 1988

NORME EUROPÉENNE

+A1:1990

EUROPÄISCHE NORM

Listopad 1990

+A51:1991

Duben 1991

+A52:1992

Prosinec 1992

+A53:1994

Únor 1994


 

ICS 97.040.50     Nahrazuje HD 261 S1:1977

 

Deskriptory: Household electrical appliances, kitchen machines, protection against electric shock, protection against fire risk, protection against mechanical hazard

 

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ PRO DOMÁCNOST A PODOBNÉ ÚČELY Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské strojky (IEC 335-2-14:1984+A1:1989, mod) (obsahuje změny A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

 

Safety of household and similar electrical appliances Part 2: Particular requiremets for elektric kitchen machines (IEC 335-2-14:1984+A1:1988, modified) (includes Amendments A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxičme partie: Règles particuličres pour les machines électriques de cuisine (CEI 335-2-14:1984+modification 1:1988, modifiée) (inclus les amendments A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2: Besondere Anforderungen für elektrische Küchenmaschinen (IEC 335-2-14:1984+Änderung 1:1988, modifiziert) (enthält Änderungen A1:1990+A51:1991+A52:1992+A53:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2. března 1988. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficialních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

 

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Elektrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát:rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Návrh na schválení druhého vydání IEC 335-2-14, dokument CENELEC/TC 61 (SEC) 440, byl rozeslán po dotazovacím postupu v březnu 1985.

Tento návrh byl projednán na zasedání v Sorrentu v únoru 1986, kde bylo rozhodnuto předložit návrh EN 60335-2-14

k hlasovacímu postupu, který byl zahájen v červenci 1987.

Tento návrh byl schválen na zasedání v Brightonu v říjnu 1987 a přijat technickým výborem CENELEC 2. března 1988.

Návrh na změnu této normy byl projednán na zasedání v Zandvoortu v červnu 1986, kde bylo rozhodnuto předložit návrh na změnu EN 60335-2-14 k hlasovacímu postupu, které bylo zahájeno v srpnu 1987.

Tento návrh byl schválen na zasedání v Brightonu v říjnu 1987, přijat technickým výborem CENELEC 2. března 1988 a zapracován do EN 60335-2-14.

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí č. 61 CENELEC.

Data pro její použití:

- nejzazší termín pro oznámení platnosti EN na národní úrovni (doa)1988-06-01

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy   (dop)1989-01-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem (dow)1991-01-01

 

Tato evropská norma nahrazuje HD 261 S1.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající články IEC 335-2-14, druhé vydání, a přeměňuje tuto normu na evropskou normu EN 60335-2-14, která se musí používat společně s EN 60335-1:1988, Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky.

Nejsou žádné jiné zvláštní národní podmínky (snc), které způsobují odchylku od této evropské normy, než které jsou uvedeny v příloze ZX EN 60335-1.

Národní odchylky od této evropské normy jsou uvedeny v příloze ZY a doplňují odchylky obsažené v EN 60335-1.

 

POZNÁMKA - Pokud jsou odvolávky na jiné harmonizované normy, použije se vždy nejnovější vydání této normy.

 

V této normě jsou použity tyto druhy písma:

- vlastní požadavky: garmond;

- zkušební ustanovení: kurzíva;

- vysvětlivky: borgis;

 

Oznámení o schválení

IEC 335-2-14, druhé vydání (1984) platí s dohodnutými společnými odchylkami.

 

Změna A1:1990

Změna A1 upravuje EN 60335-2-14:1988. Byla schválena CENELEC 5. března 1990.

Návrh na schválení změny A1 IEC 335-2-14, dokumenty CLC/TC 61 (SEC) 602, 649 a 662, byl rozeslán po dotazovacím postupu v říjnu 1987, červnu 1988 a září 1988.

Tento návrh byl projednán na zasedání v Neusiedlu v květnu 1988 a Bruselu v listopadu 1988, kde bylo rozhodnuto předložit návrh na změnu k EN 60335-2-14 k hlasovacímu postupu, který byl zahájen v červenci 1989.

 

Tento návrh byl přijat technickým výborem CENELEC 5. března 1990.

Data pro její použití

- nejzazší termín pro oznámení platnosti změny na národní úrovni (doa)1990-06-01

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy   (dop)1991-01-01

- nejzazší termín pro zrušení rozporných národních norem   (dow)1993-01-01


Strana 7

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídají EN 60335-2-14:1988 před 1993-01-01, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 1998-01-01.

Tento dokument doplňuje nebo mění odpovídající články změny A1:1989 IEC 335-2-14:1988 a přeměňuje ji na změnu A1 EN 60335-2-14:1988.

 

Jako důsledek schválení změny A1 IEC 335-2-14 jsou zrušeny dohodnuté společné změny v EN 60335-2-14 týkající se článku 1.1 (ale zůstává dohodnutá společná změna platí pro „strojky pro přípravu a zpracování potravin" v posledním odstavci), 20.2, 20.106, 20.108, 25.11, kapitoly 15 a 32. Tento postup má za následek nahrazení těchto dohodnutých společných změn podobným textem IEC.

EN 60335-2-14, včetně této změny, musí být používána spolu s EN 60335-1:1988 včetně jejích změn A2:1988, A5:1989 a A6:1989.

Články, které doplňují IEC 335-2-14, začínají číslem 601.

Nejsou žádné zvláštní národní podmínky (snc), které by zapříčinily odchylky od této změny.

Od této změny nejsou žádné národní odchylky.

 

Oznámení o schválení

Změna A1:1989 k IEC 335-2-14:1984 platí s dohodnutými společnými odchylkami.

 

Změna A51:1991

Změna A51 upravuje EN 60335-2-14:1988. Byla schválena CENELEC 10. prosince 1990.

Návrh změnit EN 60335-2-14 dokumentem CLC/TC 61 (Sec) 720, bylo diskutováno na zasedání ve Stockholmu v listopadu 1989, kdy bylo rozhodnuto předložit návrh pro doplnění jednotnému schvalovacímu postupu (UAP). Tento postup začal v březnu 1990.

Text tohoto návrhu byl schválen organizací CENELEC jako změna A51 10. prosince 1990.

Data pro její použití

- nejzažší termín pro vydání identické národní normy     (dop)1991-08-01

- nejzažší termín pro zrušení rozporných národních norem (dow)1991-08-01

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídají EN 60335-2-14:1988, včetně její změny A1:1990 před 1991-08-01, může být tato předchozí norma používána pro účely výroby až do 1996-08-01.

Tento dokument mění odpovídající články EN 60335-2-14:1988, včetně její změny A1:1990.

Nejsou žádné zvláštní národní podmínky (snc), které by zapříčinily odchylky od této změny.

Od této změny nejsou žádné národní odchylky.

 

POZNÁMKA - MDT a deskriptory této změny nahrazují ty, které jsou uvedeny pro EN 60335-2-14:1988.

Čísla změn začínající A1 se vztahují ke schváleným změnám IEC, zatímco čísla změn začínající A51 přísluší k CENELEC.

 

Změna A52:1992

Změna A52 upravuje EN 60335-2-14:1988. Byla schválena CENELEC 9. prosince 1992.

Návrh změnit EN 60335-2-14:1988 dokumentem CLC/TC 61 (FR) 131 byl diskutován na zasedání v Bruselu v listopadu 1991, kde bylo rozhodnuto předložit návrh pro doplnění jednotnému schvalovacímu postupu (UAP).

Tento návrh byl rozeslán jako prAC v dubnu 1992 a schválen organizací CENELEC jako změna A52 9. prosince 1992.

Data pro její použití

- nejzazší termín pro vydání identické národní normy       (dop)1993-07-01

- nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem (dow)1994-07-01

 

Pro výrobky, které podle údaje výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60335-2-14:1988, včetně jejich změn, před 1994-07-01, může být tato předcházející norma používána pro účely výroby až do 1996-07-01.

Tento dokument mění odpovídající články EN 60335-2-14:1988 včetně jejích změn.


Strana 8

Nejsou žádné zvláštní národní podmínky (snc), které způsobují odchylku od této změny.

Nejsou žádné národní odchylky od této změny.

 

POZNÁMKA - Čísla změn začínající označením A1 se vztahují k schváleným změnám IEC, zatímco čísla změn začínající A51 přísluší k CENELEC.

 

Změna A53:1994

Změna A53 upravuje EN 60335-2-14:1988. Byla schválena CENELEC 8. prosince 1993.

Návrh změnit EN 60335-2-14:1988 dokumentem CLC/TC 61 (NL) 328 byl diskutován na zasedání v Pettenascu v září 1992,

kde bylo rozhodnuto předložit návrh pro doplnění jednotnému schvalovacímu postupu (UAP).

 

Tento návrh byl rozeslán jako prAC v únoru 1993 a schválen organizací CENELEC jako změna A53 8. prosince 1993.

Data pro její použití

- nejzažší termín pro vydání identické národní normy     (dop)1994-09-01

- nejzažší termín pro zrušení rozporných národních norem (dow)1995-09-01

 

Pro výrobky, které podle údaje výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60335-2-14:1988, včetně jejich změn A1:1990, A51:1991 a A52:1993 před 1995-09-01, může být tato předcházející norma používána pro účely výroby až do 2000-09-01.

Tento dokument mění odpovídající články EN 60335-2-14:1988 včetně jejích změn.

EN 60335-2-14:1988 včetně této změny musí být používána spolu s EN 60335-1:1988 včetně jejích změn A2:1989, A5:1989, A6:1989, A51:1991, A52:1992, A53:1992, A54:1992 a A55:1993.

Nejsou žádné zvláštní národní podmínky (snc), které způsobují odchylku od této změny.

Nejsou žádné národní odchylky od této změny.

 

POZNÁMKA - Čísla změn začínající označením A1 se vztahují k schváleným změnám IEC, zatímco čísla změn začínající A51 přísluší k CENELEC.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

9

2

Definice

10

3

Všeobecné požadavky

14

4

Všeobecně o zkouškách

14

5

Jmenovité hodnoty

14

6

Třídění

14

7

Značení

14

8

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

15

9

Rozběh elektromechanických spotřebičů

15

10

Příkon a proud

15

11

Oteplení

16

12

Práce spotřebičů s topnými články při přetížení

16

13

Elektrická izolace a unikající proud při pracovní teplotě

16

14

Odrušení rozhlasu a televize

16

15

Odolnost proti vlhkosti

16


Strana 9

16

Izolační odpor a elektrická pevnost

16

17

Ochrana proti přetížení

17

18

Trvanlivost

17

19

Abnormální práce

18

20

Stabilita a mechanická nebezpečí

18

21

Mechanická pevnost

22

22

Konstrukce

23

23

Vnitřní spojování

23

24

Součásti

23

25

Síťový přívod a vnější pohyblivé přívody

23

26

Svorky pro vnější vodiče

24

27

Ochranné spojení se zemí

24

28

Šrouby a spoje

24

29

Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací

24

30

Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům

24

31

Odolnost proti korozi

24

32

Záření, toxicita a podobná nebezpečí

24

Obrázky

25

Přílohy

27

Příloha ZA (normativní) Spínače

28

Příloha ZY (informativní) Národní odchylky

29

 

1  Předmět normy

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz