Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.060.10

Květen 1996

Spojovací součásti
ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
ČOČKOVITOU
Výrobní třída A (ISO 2010:1994)

ČSN
EN IS O 2010

02 1155

 

 

 

Fasteners. Slotted raised countersunk head screws (common head style). Product grade A (ISO 2010:1994)

Elementes de fixation. Vis à métaux à tête fraisée bombée fendue. Grade A (ISO 2010:1994)

Verbindungselemente. Linsen-Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf). Produktklasse A (ISO 2010:1994)

 

Tato národní norma je identická s EN ISO 2010:1994 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN ISO 2010:1994 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 225 zavedena v ČSN EN 20225 Spojovací součásti. Šrouby a matice. Označování rozměrů (02 1001)

ISO 261 dosud nezavedena (viz ČSN 01 4008)

ISO 888    zavedena v ČSN ISO 888 Spojovací součásti. Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití (02 1025)

ISO 898-1   zavedena v ČSN EN 20898-1 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby (02 1005)

ISO 965-2 dosud nezavedena (viz ČSN 01 4314)

ISO 3269 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506   zavedena v ČSN ISO 3506 Spojovací součásti. Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Technické požadavky (02 1007)

ISO 4042    zavedena v ČSN ISO 4042 Spojovací součásti. Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky (02 1008)

ISO 4759-1    zavedena v ČSN ISO 4759-1 Spojovací součásti. Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C (02 1005)

ISO 6157-1   zavedena v ČSN EN 26157-1 Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití (02 1015)

 

© Český normalizační institut, 1995
19232


Strana 2

ISO 7721    zavedena v ČSN EN 27721 Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (02 1022)

ISO 8839    zavedena v ČSN EN 28839 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů (02 1009)

ISO 8992 zavedena v ČSN ISO 8992 Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice (02 1002)

 

Další souvisící normy

ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1155 z 18. 8. 1986 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

K podstatným změnám patří:

      – změna názvu normy;

      – změna rozsahu závitů;

      – změna označení průměru hlavy z D na dk ;

      – změna označení (mechanických vlastností a úpravy povrchu);

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 2010

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.882.215.091.4

Deskriptory: fasteners, screws, machine screws, slotted head screws, raised head screws, countersunk head screws, specifications, dimensions, designation

 

Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou - Výrobní třída A (ISO 2009:1994)

 

Slotted raised countersunk flat head screws (common head style) - Product grade A (ISO 2010:1994)

Vis à métaux à tête fraisée bombée fendue - Grade A (ISO 2010:1994)

Linsen-Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) - Produktklasse A (ISO 2010:1994)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1994-07-26. Členové CEN jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Evropská norma převzatá technickou komisí CEN/TC 185 Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství je výsledkem práce technické komise ISO/TC 2 Spojovací součásti Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Této evropské normě bude nejpozději do ledna 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do ledna 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se dále uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2010:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

POZNÁMKA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma obsahuje ustanovení pro šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou, výrobní třídy A a se závitem od M1,6 do M10.

Pokud jsou požadovány jiné specifikace, než jsou uvedené v této mezinárodní normě, mohou být ve zvláštních případech převzaty ze stávajících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 a ISO 3506.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz