Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

19241.pdf

29.060.20

Únor 1996

Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

ČSN IEC 304


34 7701

 

 

 

Standard colours for insulation tor low-frequency cables and wires

Couleurs de référence de I'enveIoppe isoIante pour câbIes et tiIs pour basses fréquences

Standardt.arben der IsoIierung von Nie.dert.requenz-Kabeln und -Drähten

 

Tato norma je identická s IEC 304:1982 a zavádí HD 402 S2: 1984, který je úplným a nezměněným převzetím EC 304:1982.

 

This standard is identical with IEC 304:1982 and implements HD 402 S2:1984 which is the complete and unchanged adoption of IEC 304:1982.

 

Národní předmluva

 

Další souvisící normy

 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

 

ČSN IEC 189-2 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC. Část 2: Kabely v párech, trojkách, čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace (34 7821)

 

ČSN IEC 708-1 Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňující m vnikání vlhkosti. Část 1: Všeobecná specifikace (34 7832)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

HD 402 S2:1984 Standard colours for thermoplastic materials used for the insulation for low-frequency cables and wires (Normalizované barvy termoplastických materiálů používaných pro izolaci nízkofrekvenčních kabelů a vodičů)

 

DIN IEC 304:1987 Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und -Drähten (Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů)

 

DIN 47002:1987 Farben für Niederfrequenz-Kabel und Drähte (Barvy pro nízkofrekvenční kabely a vodiče)

 

SEV-ASE 3157:1976 Genormte Farben für PVC-isolierte Niederfrequenzkabel und Drähte (Normalizované barvy pro nízkofrekvenční kabely a vodiče izolované termoplastickými materiály)

 

Porovnání s HD 402 S2:1984

 

HD 402 S2:1984 má odlišný název:

 

Standard colours for thermoplastic materials used for the insulation for low-frequency cables and wires 

(Normalizované barvy termoplastických materiálů používaných pro izolaci nízkofrekvenčních kabelů a vodičů)

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

 

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

 

Pracovník Českého normalizační ho institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.

 

© Český normalizační institut, 1995
19241


Strana 2

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Normalizované barvy izolace

nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

IEC 304


 

Třetí vydání

 

1982

 

Deskriptory: low-frequency cables, low-frequency wires, thermoplastic, marking by colours and by ciphers

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v nejvyšší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodní ho sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpisu jasně vyznačen.

 

Předmluva k prvnímu vydání

 

Tato norma byla připravena subkomisí 46C: Nízkofrekvenční kabely a vodiče technické komise IEC č. 46: Kabely, vodiče a vlnovody pro telekomunikační zařízení.

 

První návrh byl projednán na zasedání konaném v Baden-Badenu v roce 1965. Opravený návrh byl zaslán CCITT k posouzení prostřednictví m Ústřední ho úřadu IEC. Protože velká většina poštovních správ vyjádřila svůj souhlas, byl návrh předložen národní m komisí m ke schválení podle šestiměsíční ho pravidla v červnu 1967 a poté podle dvouměsíčního postupu v květnu 1968.

 

Pro přijetí hlasovaly následující země:

 

Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irán, Izrael, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Sovětský svaz, Spojené království, Spojené státy americké, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.

 

Předmluva k druhému vydání

 

Tato norma je druhým vydání m IEC 304 (1969).

 

Při projednávání na zasedání konaném ve Florencii v roce 1978 bylo rozhodnuto včlenit změny předložené národní m komisí m ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v únoru 1976 a v březnu 1977 do nového vydání.

 

Rozhodnutí uvažovat číselný kód pro zkrácené označování barev bylo přijato na zasedání v Ljubljani v roce 1972.

 

Návrh, dokument 46C(CO)77, byl předložen národní m komisí m ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v únoru 1976.

 

Pro přijetí hlasovaly následující země:

 

Austrálie, Belgie, Bulharsko, Československo, Dánsko, Egypt, Francie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kanada, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Sovětský svaz, Spojené království, Spojené státy americké, Švýcarsko, Turecko.

 

Na zasedání v Bukurešti v září 1974 bylo rozhodnuto, že národní komise by měly být požádány o souhlas s doplněním barvy „růžová" do řady normalizovaných barev v IEC 304. Návrh, dokument 46C(CO)79, byl předložen národním komisím ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v březnu 1977.

 

Pro přijetí hlasovaly následující země:

 

Austrálie, Belgie, Československo, Dánsko, Egypt, Francie, Itálie, Japonsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.


Strana 4

Předmluva ke třetímu vydání

 

Toto třetí vydání obsahuje druhé vydání z roku 1978 a změnu č. 1 z roku 1981.

 

Změny projednané subkomisí 46C technické komise IEC č. 46 byly dány do oběhu ke schválení podle šestiměsíčního pravidla v květnu I980 jako dokument 46C(CO)122.

 

Pro přijetí hlasovaly národní komise následujících zemí:

 

Belgie, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rumunsko, Sovětský svaz, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Turecko.

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro termoplastickou izolaci, která se používá u nízkofrekvenčních kabelů a vodičů.

 

2 Předmět normy

 

Tato norma určuje normalizované barvy, které se používají pro izolaci nízkofrekvenčních kabelů a vodičů.

 

POZNÁMKA - Barvy izolace musí přiměřeně odpovídat normalizovaným barvám.

 

Zdroj: www.cni.cz