Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 11.140;13.340.10

Duben 1996

Lékařské rukavice pro jednorázové použití
Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

ČSN
EN 45 5-1

63 7415

 

 

 

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Gants médicaux non réutilisables - Partie 1: Détection des trous. Prescriptions et essais

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit

 

Tato národní norma je identická s EN 455-1:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with EN 455-1:1993 and is published with permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 2859-1:1989   zavedena v ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v serii (01 0261)

 

Další souvisící normy

EN 374-1:1994   zavedena v ČSN EN 374-1:1994 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Termíny, definice a technické požadavky (83 2310)

EN 374-2:1994   zavedena v ČSN EN 374-2:1994 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Stanovení odolnosti proti pronikání (penetraci) (83 2310)

EN 374-3:1994   zavedena v ČSN EN 374-2:1994 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Stanovení odolnosti proti propustnosti (permeaci) chemikálií (83 2310)

ČSN 63 7414   Pryžové chirurgické rukavice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NORMA Šumperk, IČO 15513718, Ing. Miloš Novotný

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnická technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Krista Komrsková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19261


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 455-1

EUROPEAN STANDARD

Prosinec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 615.479.47:614.896.2:620.165.29

Deskriptory: medical equipment, gloves for single use, personal safety equipment, isolation gloves, requirements, tightness, testing, marking

 

LÉKAŘSKÉ RUKAVICE PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

 

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Gants médicaux non réutilisables - Partie 1: Détection des trous Prescriptions et essais

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 6. 12. 1993. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma je vydána ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Kommittee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050, Brusel


Strana 4

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 205 „Pasivní zdravotnická zařízení", jejíž sekretariát spadá pod BSI.

Tato evropská norma platí pro lékařské rukavice pro jednorázové použití a byla zpracována ve dvou částech. Tato část se zabývá nepropustností (těsností) rukavic. Část 2 se zabývá fyzikálními vlastnostmi.

O zpracování třetí části, na téma „Biologická bezpečnost" se uvažuje.

Tato evropská norma musí obdržet status národní normy, buďto zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání nejpozději do června 1994, a případné národní normy, které s ní jsou v rozporu, musí být do října 1995 zrušeny.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato část evropské normy stanoví požadavky na lékařské rukavice pro jednorázové použití a způsob zkoušení jejich nepropustnosti.

 

POZNÁMKA - Doporučuje se věnovat pozornost normě EN 374 „Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganizmům".

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz