Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.060.30

Duben 1996

Odvádění a čištění odpadních vod ze
zdravotnických zařízení

ČSN 75 6406


 

 

 

Wastewater discharge and treatment from health facilities

Evacuation et traitement des eaux usées des établissements de la santé

Ableitung und Reinigung der Abwässer aus Krankenanstalten

 

Články 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.12, 6.1.5, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.10 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6 a 7.10 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR závazné.

Články 4.2.5, 4.2.11, 5.2, 6.1.7 a 7.4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR závazné.

Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství ČR.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Všeobecně

5

4

Pokyny pro navrhování stokové sítě, kanalizačních přípojek a samostatné čistírny pro zdravotnická zařízení

6

4.1

Podklady pro návrh

6

4.2

Navrhování stokové sítě a kanalizačních přípojek

7

4.3

Navrhování samostatné čistírny

9

5

Zneškodňování radioaktivních odpadních vod ze zdravotnických zařízení

9

6

Čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

10

6.1

Všeobecné podmínky

10

6.2

Předčištění odpadních vod

10

6.3

Mechanické a biologické čištění odpadních vod

10

6.4

Dezinfekce odpadních vod

11

6.5

Kalové hospodářství

12

6.6

Stavební požadavky

13

7

Provoz

14

Příloha A (informativní) – Souvisící právní a jiné předpisy

16

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19262


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 1308   Veličiny a jednotky v atomové a jaderné fyzice

ČSN 46 5735   Průmyslové komposty

ČSN 72 2627-1   Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Část 1: Cihly kanalizační - rovnoběžky

ČSN 72 2627-2   Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Část 2: Cihly kanalizační - klíny

ČSN EN 295-1   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky (72 5201)

ČSN EN 295-3   Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kanalizaci. Část 3: Zkušební postupy (72 5201)

ČSN 73 0212-4   Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0422   Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody

ČSN 73 6510   Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 6522   Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

ČSN 73 6660   Vnitřní vodovody

ČSN 75 0130   Vodní hospodádřství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

ČSN 75 0170   Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 5050   Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech

ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401   Čistírny městských odpadních vod

ČSN 75 6402   Malé čistírny odpadních vod

ČSN 75 6909   Zkoušení vodotěsnosti stok

ČSN 75 7241   Kontrola odpadních a zvláštních vod

ČSN 83 8030   Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu

ČSN 84 7106   Lékařská zařízení. Metody, prostředky a režimy sterilizace a dezinfekce výrobků pro lékařské účely. Názvy a definice

 

Další souvisící normy

ČSN 01 2725   Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí

ČSN 01 3463   Výkresy inžinierských stavieb. Výkresy kanalizácie

ČSN 01 3480   Výkresy stavebních konstrukcí. Společné požadavky na výkresy stavebních konstrukcí

ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 07 8304   Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Provozní pravidla

ČSN 13 0020   Potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 0072   Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 2000   Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky

ČSN 13 2100   Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Prehľad

ČSN EN 124   Poklopy a nástavce pro dopravní a pěší zóny. Konstrukční zásady, zkoušení, označování (13 6301)

ČSN 13 6350   Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet


Strana 3

ČSN 13 6351   Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

ČSN 13 8740   Drenážné rúrky z plastov. Spoločné ustanovenia

ČSN 34 1730   Předpisy pro pracoviště s radioaktivními látkami

ČSN 64 3041   Plasty. Rúry a tvarovky z polyetylénu

ČSN 64 3212   Plasty. Rúry z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) pre tlakové potrubia.

Technické požiadavky

ČSN 70 1805   Výrobky z taveného čediče. Společná ustanovení

ČSN 72 2430-1   Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

ČSN 72 2430-3   Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

ČSN 72 2699   Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

ČSN 73 0037   Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 0038   Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 0090   Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely

ČSN 73 0220   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 1001   Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1201   Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1208   Navrhování betonových konstrukcívodohospodářských objektů

ČSN 73 1209   Vodostavebný beton

ČSN ISO 9690   Výroba a kontrola betonu - klasifikace podmínek chemického agresivního prostředí působícího na beton (73 1215)

ČSN 73 2001   Projektování betonových staveb

ČSN 73 2031   Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2256   Utěsňování potrubí. Utěsňování kameninového kanalizačního potrubí asfaltem

ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN P ENV 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení (73 2403)

ČSN 73 3050   Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6760   Vnitřní kanalizace

ČSN 75 0250   Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 6221   Čerpacie stanice odpadových vôd

ČSN 75 6230   Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6551   Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6601   Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod. Všeobecné požadavky

ČSN 75 7220   Jakost vody. Kontrola jakosti povrchových vod

ČSN 75 7301   Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické metody stanovení složení a vlastností vod

ČSN 83 0901   Ochrana povrchových vod před znečištěním. Všeobecné požadavky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ÖNORM M 6212   Anforderungen an die Beschaffenheit abzuleitender Abwässer aus Krankenanstalten und sonstigen medizinischen Einrichtungen

(Požadavky na jakost odváděných odpadních vod z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení)

DIN 19520   Abwasser aus Krankenanstalten. Richtlinien für die Behandlung

(Směrnice pro nakládání s odpadními vodami z nemocnic)


Strana 4

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6709 z 1. 5. 1987 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla upravena podle poznatků získaných v průběhu jejího používání a ve vazbě na nové normy a předpisy, především ČSN 75 6101 a ČSN 75 6401.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a. s., Praha; IČO 4527 4576, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Králová

 

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, sanaci a provoz stokových sítí, kanalizačních přípojek a samostatných čistíren odpadních vod (dále jen „čistíren") pro zdravotnická zařízení produkující infekční a/nebo radioaktivní odpadní vody (dále jen „zdravotnická zařízení")1)

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz