Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.060.20

Květen 1996

Střešní výrobky pro plechové krytiny
Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny
ze zinkového plechu

ČSN
EN 501

74 7701

 

 

 

Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of zinc sheet

Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportes

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech - Festlegungen für vollflächig unterstütze Bedachungselemente aus Zinkblech

 

Tato norma je identická s EN 501:1994 a je vydána se souhlasem CEN Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

This national standard is identical with EN 501:1994 and is published with the permission of CEN Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 10204 Zavedena v ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly (42 0009)

prEN 506   dosud nezavedena

prEN 988   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN EN 45011 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci výrobků (01 5256)

ČSN EN 45012 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci systémů jakosti (01 5257)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavebně technický ústav, a. s., IČO 45273529, Ing.arch. Jiří Matoušek, Ing.Kamil Skřivan, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

 

ã Český normalizační institut, 1995
19268


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 501

EUROPEAN STANDARD

Květen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

UDC: 692.415:669.5-41:620.1

 

Deskriptory:roofs, pitched roofs, metal roofing, zinc, zinc alloys, copper alloys, titanium alloys, metal plates, specifications, characteristics, dimensional tolerances, chemical composition, tests, quality control, designation, marking.

 

STŘEŠNÍ VÝROBKY PRO PLECHOVÉ KRYTINY Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

 

Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of zinc sheet

Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportés

Dachdeckungsprodukte aus Mettallblech - Festlegungen für vollflächig unterstütze Bedachungselemente aus Zinkblech

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-05-18. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Comittee for Standardization

Comitée Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

0

Úvod

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

6

3

Definice, symboly a zkratky

6

3.1

Definice

6

3.2

Geometrie výrobků

7

3.3

Symboly a zkratky

7

4

Požadavky

8

4.1

Všeobecně

8

4.2

Požadavky na materiál

8

4.3

Požadavky na výrobky

8

4.4

Upevňovací prvky

9

5

Odběr vzorků a zkušební metody

10

5.1

Ploché výrobky

10

5.2

Tvarované (prefabrikované) výrobky

10

6

Označování

10

7

Značení, opatřování štítkem a balení

10

7.1

Značení a opatřování štítkem

10

7.2

Balení

11

7.3

Doprava, skladování a manipulace

11

7.4

Informace odběratele pro poskytnuté dodávky

11

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 „Střešní výrobky pro skládané krytiny", jehož sekretariát řídí ON.

 

Této evropské normě bude nejpozději do listopadu 1994 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do listopadu 1994.

 

Ve smyslu vnitřních předpisů CEN jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0 Úvod

Obrázek 1 ukazuje postavení této normy v systému norem CEN.


Strana 5
5X1.gif

 

Obrázek 1 - Systém norem

 

V této normě byly vlastnosti výrobků, pokud to bylo možné, definovány na základě určitého počtu typových zkoušek.

 

Provedení střešní krytiny sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy jako celku ve vztahu k prostředí a k podmínkám použití.

 

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z plechu zinek-měď-titan1), a které jsou nebo nejsou opatřeny dodatečným povlakem.

 

Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení a řízení jakosti těchto výrobků. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované (např. drážková taška, břidlicové šindele, plechové lemování) stejně jako pásy, svitky, plechy pro zpracování na staveništi (např. krytina se stojatou drážkou, krytina na bednění).

 

Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny, vyrobené ze slitiny zinek-měď-titan (Zn-Cu-Ti). Norma neobsahuje ustanovení týkající se používání (např. způsoby upevňování, podepření, návrh systému střechy, lemování střechy, provedení spojů a lemování). Definuje požadavky, které musí splňovat prvky krytiny vyrobené ze zinkových plechových tabulí, řezaných svitků, svitků a přířezů, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití.

 

POZNÁMKA - Tato norma platí zčásti pro ploché výrobky, zčásti pro tvarované (prefabrikované) výrobky. Užitečné další informace o tvarovaných výrobcích jsou v prEN 506.

 

_______________

1)  Zinek s malými příměsemi mědi a titanu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz