Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 060. 20; 01. 040. 29

ČESKÁ NORMA

Červen 1996

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ

SLOVNÍK

Kapitola 461: Elektrické kabely

ČSN IEC 50(461)+A1

33 0050

International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 461: Electric cables Vocabulaire Electrotechnique International. Chapitre 461: Câbles électriques Internationales Elektrotechnisches Wörtebuch. Teil 461: Elektrische Kabelen

Tato norma je identická s IEC 50(461): 1984 včetně změny Al: 1993.

This standard is identical with IEC 50(461): 1984 including Amendment 1: 1993.

Národní předmluva

Norma obsahuje české termíny a definice, anglické termíny a definice a cizojazyčné termíny ve francouzštině, němčině a ruštině. Dále obsahuje rejstříky v pořadí český, anglický, francouzský, německý a ruský.

POZNÁMKA - Vedle čísla názvu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení názvu v terminologické databance, jejímž účelem je poskytnout informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 50(461): 1984 International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 461: Electric cables (Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely)

IEC 50(461 )/A 1: 1993 International Electrotechnical Vocabulary: Electric cables (Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely)

BS 4727: Part 2: Group 08: 1986 Electric cable terminology (Názvosloví elektrických kabelů)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články: 21, 23, 24, 27, 28, 33, 42, 46, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 94, 100, 114, 117, 119, 122, 123, 124, 126, 144, 145, 153, 154, 155 ČSN 34 5123 ze 1978-08-11.

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, SZ 201, IČO 001481, Ing. Ladislav Bezděkovský, Vladimír Vlasák Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče Pracovník Českého normaličního institutu: Ing. Ivan Brdička

© Český normalizační institut, 1995

19334


CSN IEC 50(461)+A1

MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ SLOVNÍK Kapitola 461: Elektrické kabely

IEC 50(461)

První vydání 1989

Obsah

Strana Oddíl

Oddíly 461-01 až 461-05 Konstrukční prvky kabelů

461-01 Jádra...............................................................................................................................................................................        4

461-02 Izolace...........................................................................................................................................................................        8

461-03 Elektrické stínící mezivrstvy a stínění...........................................................................................................................      11

461-04 Stáčení...........................................................................................................................................................................      13

461-05 Obaly a různé prvky......................................................................................................................................................      15

Oddíly 461-06 až 461-09 Kabely

461-06 Kabely všeobecně..........................................................................................................................................................      18

461-07 Tlakové kabely..............................................................................................................................................................      22

461-08 Závěsné kabely..............................................................................................................................................................      23

461-09 Speciální kabely............................................................................................................................................................      24

Oddíly 461-10 až 461-12 Kabelové soubory, spojovací a ukončovací

461-10 Kabelové koncovky.......................................................................................................................................................      26

461-11 Spojky............................................................................................................................................................................      28

461-12 Různé soubory...............................................................................................................................................................      31

Oddíly 461-13 až 461-15 Kladení kabelů

461-13 Způsoby kladení kabelů................................................................................................................................................      32

461-14 Spojování stínění...........................................................................................................................................................      33

461-15 Soubory propojování stínění.........................................................................................................................................      35

461-16 Různé pojmy..................................................................................................................................................................      36

461-17 Součásti příslušenství kabelů.........................................................................................................................................      37

461-18 Příslušenství závěsných kabelů.....................................................................................................................................      39

461-19 Spojovací metody..........................................................................................................................................................      39

461-20 Manipulace s kabely......................................................................................................................................................      40

461-21 Kladení kabelů...............................................................................................................................................................      42

461-22 Zkoušení........................................................................................................................................................................      43

461-23 Funkce...........................................................................................................................................................................      44

Abecední rejstříky........................................................................................................................................................................      45

Český abecední rejstřík................................................................................................................................................................      46

Anglický abecední rejstřík...........................................................................................................................................................      48

Francouzský abecední rejstřík.....................................................................................................................................................      50

Německý abecední rejstřík..........................................................................................................................................................      52

Ruský abecední rejstřík................................................................................................................................................................      54

2


ČSN IEC 50(461)+A1

Předmluva

1)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravených technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty,, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2)  Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přejímány národními komitéty.

3)  Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoli rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise vyznačen.

Úvodní údaje

Tuto normu připravila Technická komise IEC č. 1. Terminologie. Text normy vychází z následujících dokumentů:

Šestiměsíční pravidlo

Zpráva o hlasování

1(IEV 461)(CO)1185

1(IEV 461)(CO)1207

Podrobné informace o hlasování za účelem schválení této normy lze nalézt ve Zprávě o hlasování uvedené v předchozí tabulce.

3

Zdroj: www.cni.cz