Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 21.040.30

Červen 1996

Závity pro šrouby do plechu
(ISO 1478:1983)

ČSN
EN IS O 1478

01 4068

 

 

 

Tapping screws thread (ISO 1478:1983)

Filetage de vis à tôle (ISO 1478:1983)

Blechschrauben - Gewinde (ISO 1478:1983)

 

Tato norma je identická s EN ISO 1478:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN ISO 1478:1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 4068 z 29. 4. 1986.

 

Změny proti předchozí normě

Rozšiřuje se a mění rozměrová řada velikostí závitu, jsou uváděny číselné hodnoty mezních rozměrů průměrů závitu a zavádí se označování závitů.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: EKODO Zlín, IČO 14638959, Ing. Josef Staněk

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19341


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 1478

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 621.882.8

 

Deskriptory: fasteners, screws, tapped screws, screw threads, dimensions

 

Závity pro šrouby do plechu (ISO 1478:1983)

 

Tapping screws thread (ISO 1478:1983)

Filetage de vis à tôle (ISO 1478:1983)

Blechschrauben - Gewinde (ISO 1478:1983)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-06-20. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla převzata technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství", jako práce ISO/TC 2 „Spojovací součásti".

 

Této evropské normě musí být dán status národní normy zveřejněním identického textu nebo zavedením k přímému použití, nejpozději do konce ledna 1995 a konfliktní národní normy musí být zrušeny nejpozději do konce ledna 1995.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedení členové CEN zavazují tuto evropskou normu zavést: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz