Zdroj: www.cni.cz

ICS 71. 040. 40                                                  ČESKÁ NORMA                                               Březen 1996

CHEMICKÝ ROZBOR MATERIÁLU NA BÁZI

ŽELEZA - STANOVENÍ ARSENU V OCELI

A ŽELEZE

Spektrofotometrická metoda

ČSN

EN 10212

42 0524

Chemical analysis of ferrous materials - Determination of arsenic in steel and iron - Spectrophotometric method

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Dosage de l'arsenic dans les aciers et les fontes - Méthode spectrophotométrique

Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen - Bestimmung von Arsen in Stahl und Eisen mittels Spektralphotometrie

Tato norma je identická s EN 10212: 1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 10212: 1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

EURONORM 18: 1979 dosud nezavedena

Další souvisící normy

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725: 1986)

ČSN 42 0505 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky к metodám chemického rozboru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje kapitola 1 ČSN 42 0524 z 29. 7. 1980.

Rozdíly proti předchozí normě

Metoda obsažená v této normě nahrazuje postup fotometrického stanovení založený na oddělení arsenu oddestilováním ve formě chloridu arsenitého, následující oxidaci arsenu(III) na arsen(V), vytvoření arseničnano-molybdenanového komplexu a zakončení stanovení měřením intenzity modrého zbarvení, vznikajícího při redukci tohoto komplexu síranem hydrazinia.

Vypracování normy

Zpracovatel: NOVÁ HUŤ, akciová společnost, Ostrava, IČO 451 93 258 - RNDr. Květuše Poljaková, CSc, IČO 60995262

Technická normalizační komise: TNK 63 - Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

© Český normalizační institut, 1995

19345


ČSN EN 10212

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 10212

Březen 1995

ICS 71. 040. 40

Deskriptory: iron- and steel products, steels, cast iron, chemical analysis, determination of content, arsenic, spectrophotometric analysis

CHEMICKÝ ROZBOR MATERIÁLŮ NA BÁZI ŽELEZA

STANOVENÍ ARSENU V OCELI A ŽELEZE

Spektrofotometrická metoda

Chemical analysis of ferrous materials -

Determination of arsenic in steel and iron -

Spectrophotometric method

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques Dosage de l'arsenic dans les aciers et les fontes Méthode spectrophotométrique

Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen Bestimmung von Arsen in Stahl und Eisen mittels Spektralphotometrie

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-02-06. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1995 Veškerá práva reprodukce a rozšiřování v jakékoli formě a jakýmikoliv prostředky jsou ve všech zemích vyhrazena CEN a jejím členům.

3


ČSN EN 10212

Obsah

Strana

Předmluva.....................................................................................................................................................................................      4

1   Předmět normy.........................................................................................................................................................................      4

2   Odkazy na normy.....................................................................................................................................................................      4

3   Podstata metody.......................................................................................................................................................................      4

4   Chemikálie...............................................................................................................................................................................      5

5   Přístroj......................................................................................................................................................................................      5

6   Příprava vzorků........................................................................................................................................................................      6

7   Provedení analýzy....................................................................................................................................................................      6

8   Vyjádření výsledků..................................................................................................................................................................      8

9   Protokol o zkoušce...................................................................................................................................................................      8

Příloha A (informativní) Údaje o vzájemné shodě výsledků....................................................................................................... 9

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí ECISS/TC 20 "Metody chemického rozboru", jejíž sekretariát je spravován SIS.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání nejpozději do září 1995 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musejí být nejpozději do září 1995 zrušeny.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí spektrofotometrickou metodu stanovení arsenu v oceli a železe. Metoda je použitelná u všech typů oceli a železa s obsahy arsenu v rozmezí od 0, 001 % do 0, 08 % (m/m).

4

Zdroj: www.cni.cz