Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.100.20

Duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny -
Stanovení fyzikálních charakteristik -
Část 1: Zkouška prosákavosti

ČSN
EN 53 9-1

72 2682

 

 

 

Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test

Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie 1: Essai d'imperméabilité

Tondachziegel für überlappende Verlegung - Bestimmung der physischen Charakteristiken - Teil 1: Prüfung der Wasserundurchlässigkeit

 

Tato národní norma je identická s EN 539-1:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36,

B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 539-1:1994 and is published with the permission of CEN,

Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 1304 *)   dosud nezavedena

EN 539-2 *)   dosud nezavedena

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 72 2604 Skúšanie pálenej krytiny. Skúška

presiakavosti pálenej krytiny z 10. 3. 1978 v plném rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Touto normou se zavádí v ČR požadavky na zkoušení prosákavosti pálené krytiny v souladu s mezinárodní normou. Podstata zkušební metody 1 nebyla doposud v ČSN použita. Podstata zkušební metody 2 je obdobná jako v ČSN 72 2604 z 10. 3. 1978.

 

Vypracování normy

Cihlářská, inženýrská, výrobně-obchodní akciová společnost, Brno, IČO 49970682 - Ing. Zbyněk Pospíšek, Ing. Marcela Hallová

Technická normalizační komise: TNK 65  Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Růžena Straková

 

_______________

*)  T.č. v návrhu (pr EN).

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19371


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 539-1

EUROPEAN STANDARD

Květen 1994

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 691.424.666.74:620.193.19

Deskriptory: ceramics, roofing tiles, tests, determination, physical, properties, water-tightness

 

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti

 

Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 1: Impermeability test

Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu - Détermination des caractéristiques physiques - Partie 1: Essai d'imperméabilité

Tondachziegel für überlappende Verlegung - Bestimmung der physischen Charakteristiken - Teil 1: Prüfung der Wasserundurchlässigkeit

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-05-18. Členové jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Značky a zkratky

5

4

Zkušební vzorky

5

5

Zkušební metoda 1

5

6

Zkušební metoda 2

8

 

Úvod

 

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 128 Střešní výrobky pro skládané krytiny, jejímž sekretariátem je pověřen ON.

Této evropské normě bude nejpozději do listopadu 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do listopadu 1995.

Ve smyslu společných pravidel CEN jsou tuto evropskou normu povinny zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

První část této normy popisuje dva rovnocenné postupy zkoušení prosákavosti pálených tašek a tvarovek.

 

POZNÁMKA - Tyto zkušební metody nejsou vhodné pro všechny tvarovky vzhledem k jejich různým profilům.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz