Zdroj: www.cni.cz

ICS 77. 100                                                      ČESKÁ NORMA                                               Květen 1996

Feroniklové ingoty nebo kusy - Vzorkování pro analýzu (ISO 8050: 1988)

ČSN

EN 28050

42 0562

Ferronickel ingots or pieces - Sampling for analysis (ISO 8050: 1988)

Ferro-nickel en lingots ou en morceaux - Echantillonnage pour analyse (ISO 8050: 1988)

Ferronickelbarren oder -stücke - Probenahme für Analyse (ISO 8050: 1988)

Tato národní norma je identická s EN 28050: 1992 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 28050: 1992 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 513: 1975 zavedena v ČSN ISO 513 Použitěľnosť tvrdých rezných materiálov pri obrábaní - Označovanie hlavných skupin obrábania s skupin použitia (22 0801)

ISO 3855: 1977   zavedena v ČSN 22 0016 Rezné nástroje - Frézy - Názvoslovie (mod ISO 3855)

ISO 4957: 1980   dosud nezavedena

ISO 6352: 1985   dosud nezavedena

ISO 6501: 1988   dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum; Výzkumný ústav kovů a. s., Panenské Břežany, IČO 46357050; RNDr Luděk Malý

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

© Český normalizační institut, 1995

19405


ČSN EN 28050

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 28050

Květen 1992

MDT 669. 15'24-198-4: 620. 11

Deskriptory: ferroalloys, ferronickel, ingots, sampling, samples

Feroniklové ingoty nebo kusy - Vzorkování pro analýzu (ISO 8050: 1988)

Ferronickel ingots or pieces - Sampling for

analysis

(ISO 8050: 1988)

Ferro-nickel en lingots ou en morceaux Échantillonage pou analyse (ISO 8050: 1988)

Ferronickelbarren oder -stücke - Probenahme für Analyse (ISO 8050: 1988)

Tato evropská norma byla schválena CEN 8. 5. 1992. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátě CEN, nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standartization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Kommitee fur Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 28050

Předmluva

Na návrh Ústředního sekretariátu CEN, Technická rada rozhodla svým usnesením ВТ С157/1990 předložit mezinárodní normu ISO 8050: 1988 "Feroniklové ingoty nebo kusy - Vzorkování pro analýzu" к formálnímu hlasování.

Tato evropská norma EN. 28050 byla CEN schválena 8. 5. 1992.

Národní normy identické s touto evropskou normou musí být publikovány nejpozději do 30. 11. 1992, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději к 30. 11. 1992.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést tyto země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Poznámka к převzetí

Text mezinárodní normy ISO 8050: 1988 byl převzat CEN bez jakýchkoliv změn jako evropská norma.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje metody vzorkování feroniklových dodávek ve formě ingotů či kusů s cílem získání reprezentativního laboratorního vzorku к stanovení chemického složení dodávky.

Po dohodě dodavatele s odběratelem se zvolí jeden ze dvou postupů:

-  První postup může být použit v závodě výrobce během lití (popis je v kapitolách 3 a 5).

-   Druhý postup může být použit na dodanou dodávku v zařízeních odběratele 1) (popis v kapitolách 4 a 5). Zahrnuje dvě možnosti odběru vzorku (vrtání a frézování).

Každý partner je oprávněn zúčastnit se (nebo být zastoupen) při vzorkovacích operacích.

4

Zdroj: www.cni.cz