Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.50

Červen 1996

Pojistky nízkého napětí
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 60 269-1

35 4701

 

 

idt IEC 269-1:1986

 

Low-voltage fuses Part 1: General requirements

Fusibles basse tension Première partie: Règles générales

Niederspannungssicherungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma je identická s EN 60269-1:1989.

This standard is identical with EN 60269-1:1989.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (idt IEC 38) (33 0120)

IEC 50(441):1984 zavedena v ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (33 0050)

IEC 127:1974 nezavedena, nahrazena IEC 127-2, zavedenou v ČSN EN 60127-2 Miniaturní pojistky. Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky (35 4730)

IEC 257:1968 nezavedena, nahrazena IEC 127-6, dosud nezavedenou

IEC 269-2:1973, nezavedena, nahrazena IEC 269-2:1986, zavedenou v ČSN 35 4701-2 Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) (eqv IEC 269-2:1986)

IEC 291:1969   dosud nezavedena

IEC 364-3:1977 zavedena v ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (idt HD CENELEC 384.3 S1:1985)

IEC 364-5-523:1983 zavedena v ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy (mod IEC 364-5-523)

IEC 408:1972 nezavedena, nahrazena IEC 947-3 zavedenou v ČSN EN 60947-3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí. Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (35 4101) (v návrhu)

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 HD 243 S9 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (idt IEC 417, HD CENELEC 243 S9) (34 5555)

IEC 529:1976 nezavedena, nahrazena IEC 529:1989 zavedenou v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529) (33 0330)

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19466


Strana 2

IEC 584-1:1977 zavedena v ČSN IEC 584-1 HD 446.1 S1 Termoelektrické články. Část 1: Referenční tabulky (idt HD CENELEC 446.1 S1) (25 8331)

IEC 695-2-1:1980 nezavedena, nahrazena dosud nezavedeným souborem IEC 695-2-1/0 až IEC 695-2-1/3

ISO 3:1973   dosud nezavedena

ISO 478:1974   dosud nezavedena

ISO 593:1974   dosud nezavedena

ISO 4046:1978   dosud nezavedena

 

Informační údaje z IEC 269-1:1986

Tato norma byla připravena v subkomisi 32B: Pojistky nn, technické komise IEC 32: Pojistky.

 

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání IEC 269-1 vydané v roce 1968 a znovu vytištěné v roce 1993.

 

Text této normy je založen na dokumentech:

 

2X1.gif

 

Další informace lze nalézt ve zprávách o hlasování označených ve výše uvedené tabulce.

 

Nové vydání IEC 269 je rozděleno do těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 269-1)

Část 2: Doplňující požadavky na pojistky pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové aplikace) (IEC 269-2)

Část 2-1: Příklady pojistek pro kvalifikovanou obsluhu (IEC 269-2-1)

Část 3: Doplňující požadavky na pojistky pro nekvalifikovanou obsluhu (IEC 269-3)

Část 3-1: Příklady pojistek pro nekvalifikovanou obsluhu (IEC 269-3-1) (připravuje se)

Část 4: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových součástek (IEC 269-4)

 

Porovnání s IEC 269-1:1986

K výše uvedené IEC byla v červnu 1993 vydána oprava, kterou se opravuje konec poslední věty v 8.4.1 na „v závislosti na jmenovitém proudu tavné vložky - viz tabulku 10". Evropská norma tuto opravu dosud neobsahuje.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 35 4701 část 1 z 15. února 1988 v celém rozsahu.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno, IČO 18764151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60269-1

EUROPEAN STANDARD

Leden 1989

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.316.923.027.2

 

Deskriptory: Low-voltage fuse; definition; classification; characteristic; operation; breaking capacity; test.

 

 Pojistky nízkého napětíČást 1: Všeobecné požadavky

 

Low-voltage fuses Part 1: General requirements

Fusibles basse tension Première partie: Règles générales

Niederspannungssicherungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 28. června 1988. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Bréderode 2, B-1000 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový průzkum CENELEC, který měl zjistit, zda je možné přijmout mezinárodní normu IEC 269-1 (2. vydání - 1986) beze změn jako evropskou normu ukázal, že žádné změny nejsou nutné. Členům CENELEC byl předložen příslušný dokument pro formální hlasování a schválení CENELEC.

Text mezinárodní normy IEC 269-1 (2. vydání 1986) byl schválen CENELEC 28. června 1988 jako evropská norma.

Přílohy označené „normativní" jsou vlastní částí normy. Přílohy označené „informativní" jsou uvedeny jen pro informaci.

V této normě je normativní příloha ZA, kterou doplnil CENELEC.

Byly stanoveny následující termíny:

-  nejzazší termín pro oznámení (doa) 1989-01-01

-  nejzazší termín pro vydání identické národní normy (dop) 1989-07-01

-  nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem (dow) 1990-01-01


Strana 5

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

7

1.1

Rozsah platnosti

7

1.2

Předmět normy

7

2

Definice

7

2.1

Pojistky a jejich součásti

7

2.2

Všeobecné názvy

8

2.3

Charakteristické veličiny

9

3

Podmínky funkce za provozu

11

3.1

Teplota okolí (Ta)

11

3.2

Nadmořská výška

12

3.3

Atmosférické podmínky

12

3.4

Napětí

12

3.5

Proud

12

3.6

Kmitočet, účiník, časová konstanta

12

3.7

Podmínky instalace

12

3.8

Kategorie užití

12

3.9

Selektivita pojistek „gG" a „gM"

12

4

Třídění

13

5

Parametry pojistek

13

5.1

Výčet charakteristických hodnot

13

5.2

Jmenovité napětí

13

5.3

Jmenovitý proud

14

5.4

Jmenovitý kmitočet

14

5.5

Jmenovité ztráty tavné vložky a jmenovitá jímavost ztrát pojistkového držáku

14

5.6

Meze ampérsekundových charakteristik

14

5.7

Rozsah vypínání a vypínací schopnost

16

5.8

Omezovací charakteristiky a charakteristiky I2t

16

6

Označování

17

6.1

Označování spodků (držáků)

17

6.2

Označování tavných vložek

17

6.3

Značení

17

7

Standardní podmínky pro konstrukci

17

7.1

Mechanické provedení

17

7.2

Izolační vlastnosti

18

7.3

Oteplení, ztráty tavné vložky a jímavost ztrát pojistkového držáku

18

7.4

Funkce

19

7.5

Vypínací schopnost

20

7.6

Omezovací charakteristika

20

7.7

Charakteristika I2t

20

7.8

Selektivita tavných vložek „gG" a „gM"

21


Strana 6

7.9

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

21

7.10

Odolnost proti teplu

21

7.11

Mechanická odolnost

21

7.12

Odolnost proti korozi

21

7.13

Odolnost proti nadměrnému teplu a ohni

22

8

Zkoušky

22

8.1

Všeobecně

22

8.2

Prověřování izolačních vlastností

26

8.3

Prověřování oteplení a ztrát výkonu

28

8.4

Prověřování funkce

29

8.5

Prověřování vypínací schopnosti

32

8.6

Prověřování omezovací charakteristiky

36

8.7

Prověřování charakteristik I2t a selektivity v případě nadproudu

36

8.8

Prověřování stupně ochrany kryty

37

8.9

Prověřování odolnosti proti teplu

37

8.10

Prověřování odolnosti kontaktů proti stárnutí

37

8.11

Mechanické a ostatní zkoušky

37

Obrázky

41

Příloha A (normativní) Měření účiníku při zkratu

48

Příloha B (normativní) Výpočet tavné hodnoty I2t pro tavné vložky „gG" a „gM"

50

Příloha C (normativní) Výpočet omezovací charakteristiky

51

Příloha D (normativní) Vliv změn teploty okolí nebo podmínek instalace na funkci tavných vložek

55

Příloha ZA (normativní) Další mezinárodní normy citované v této normě

56

 

 

 


Strana 7

1   Všeobecně

 

1.1   Rozsah platnosti

Tato norma platí pro pojistky s omezujícími tavnými vložkami, s uzavřeným tavným vodičem a s vypínací schopností rovnou nebo vyšší než 6 kA, určené pro ochranu obvodů na střídavý proud průmyslového kmitočtu, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje 1000 V, nebo obvodů na stejnosměrný proud, jejichž napětí nepřekračuje 1500 V.

 

Následující díly k této normě, které na ni navazují, obsahují doplňující požadavky na pojistky, určené pro použití ve zvláštních provozních podmínkách nebo zvláštních případech použití.

 

Tavné vložky k užití v kombinacích podle IEC 408*) „Spínače, odpojovače a spínací jednotky s pojistkami" musí rovněž odpovídat požadavkům této normy.

 

POZNÁMKY

1  Pro použití tavných vložek třídy „a" 2.2.4 ve stejnosměrných obvodech je potřeba dohody mezi uživatelem a výrobcem.

2  Změny a doplňky k této normě, které jsou nutné pro různá provedení pojistek pro zvláštní použití, např. pojistky pro kolejová vozidla nebo pro pojistky pro vysokofrekvenční obvody, budou pokryty samostatnými normami.

3  Tato norma neplatí pro miniaturní přístrojové pojistky, které jsou předmětem IEC 127*)  „Tavné vložky přístrojových pojistek" a IEC 257*)"Držáky pro přístrojové tavné vložky".

 

1.2   Předmět normy

Předmětem této normy je stanovení požadavků na pojistky nebo jejich částí (pojistkový spodek, pojistkový držák, pojistková vložka) tak, aby byla umožněna jejich zaměnitelnost s jinými pojistkami nebo pojistkovými spodky stejných typových velikostí, tedy, aby jejich rozměry tuto záměnu umožnily. Z toho důvodu norma stanoví:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz