Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91. 080.20

Květen 1996

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby

ČSN P
ENV 1995-1-1

73 1701

 

 

 

Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Calcul des structures en bois - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

 

Tato národní norma je identická s EN 1995-1-1 v anglické verzi a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 1995-1-1 in English version and is published with permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze jí použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1701. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu.

 

NÁRODNÍ PŘEDMLUVA

 

Tato norma obsahuje doslovný překlad anglického znění EN 1995-1-1 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice.

ENV 1995-1-1 byla připravena evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropského společenství (ES) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva a zdiva, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

ENV (předběžná evropská norma) je určena k ověření po dobu tří let souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé země, aby své připomínky k textu ENV zaslali Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19512


Strana 2

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

Uživatelé tohoto dokumentu se tímto vyzývají k připomínkám, které se týkají technického obsahu, snadnosti použití a případných dvojznačností či nejasností, které by měly být odstraněny při přípravě EN. Tyto připomínky s návrhem změny ustanovení by měly být postoupeny Technické normalizační komisi TNK 34 Dřevěné konstrukce.

Použití ČSN P ENV 1995-1-1 jako normativního dokumentu rovnocenného s ČSN 73 1701 se za použití normy ve smyslu § 10, odst. 8, písm. a) zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Stavební fakulta ČVUT Praha, IČO 61384046, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan


Strana 3

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA

ENV 1995-1-1:1993

EUROPEAN PRESTANDARD

Prosinec 1993

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM


 

UDC 624.92.016.02:624.07

 

Descriptory: Buildings, timber structures, computations, building codes, rules of calculation

 

Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

 

Eurocode 5 - Design of timber structures Part 1-1: General rules and rules for buildings

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois Partie 1-1: Rčgles générales et rčgles pour les bâtiments

Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau

 

Tato předběžná norma (ENV) byla organizací CEN přijata 1992-11-20 pro dočasné používání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky zvláště z hlediska, muže-li ENV být změněna na evropskou normu (EN).

 

Členové CEN jsou žádáni, aby zveřejnili existenci této ENV týmž způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, jež by byly v rozporu s EN, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do dosažení konečného rozhodnutí o převzetí do EN.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Francie, Holandska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

 

Ó 1995 Copyright vyhrazeno členům CEN


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

 

 

 

1

Úvod

11

1.1

Rozsah platnosti

11

1.1.1

Rozsah platnosti Eurokódu 5

11

1.1.2

Rozsah platnosti části 1-1 Eurokódu 5

11

1.1.3

Další části Eurokódu 5

12

1.2

Rozlišení zásad a aplikačních pravidel

12

1.3

Předpoklady

12

1.4

Definice

12

1.4.1

Názvy společné pro všechny eurokódy

12

1.4.2

Speciální názvy používané v části 1-1 Eurokódu 5

13

1.5

Jednotky SI

1.6

Značky používané v části 1-1 Eurokódu 5

14

1.6.1

Všeobecně

14

1.6.2

Značky používané v kapitole 2

14

1.6.3

Značky používané v kapitolách 3-7 a v přílohách

15

1.7

Normativní odkazy

17

 

 

 

2

Základy navrhování

20

2.1

Základní požadavky

20

2.2

Definice a klasifikace

20

2.2.1

Mezní stavy a návrhové situace

20

2.2.1.1

Mezní stavy

20

2.2.1.2

Návrhové situace

21

2.2.2

Zatížení

21

2.2.2.1

Definice a základní klasifikace

21

2.2.2.2

Charakteristické hodnoty zatížení

22

2.2.2.3

Reprezentativní hodnoty nahodilých zatížení

22

2.2.2.4

Návrhové hodnoty zatížení

23

2.2.2.5

Návrhové hodnoty účinků zatížení

23

2.2.3

Vlastnosti materiálů

24

2.2.3.1

Charakteristické hodnoty

24

2.2.3.2

Návrhové hodnoty

24

2.2.4

Geometrické veličiny

24

2.2.5

Uspořádání zatížení a zatěžovací stavy

24

2.3

Požadavky návrhu

25

2.3.1

Všeobecně

25

2.3.2

Mezní stavy únosnosti

25

2.3.2.1

Podmínky ověřování

25

2.3.2.2

Kombinace zatížení

25

2.3.2.3

Návrhové hodnoty stálých zatížení

27

2.3.3

Dílčí součinitelé při mezních stavech únosnosti

27

2.3.3.1

Dílčí součinitelé zatížení konstrukcí pozemních staveb

27

2.3.3.2

Dílčí součinitelé pro materiály

27

2.3.4

Mezní stavy použitelnosti

28

2.4

Trvanlivost

29

2.4.1

Všeobecně

29

2.4.2

Odolnost proti biologickým organismům

29

2.4.3

Odolnost proti korozi

29


Strana 5

3.

Vlastnosti materiálů

31

3.1

Všeobecně

31

3.1.1

Parametry pevnosti a tuhosti

31

3.1.2

Charakteristické hodnoty

31

3.1.3

Vztahy mezi napětím a poměrným přetvořením

31

3.1.4

Výpočetní modely

31

3.1.5

Třídy vlhkosti

31

3.1.6

Třídy trvání zatížení

32

3.1.7

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

32

3.2

Rostlé dřevo

33

3.2.1

Třídění

33

3.2.2

Charakteristické hodnoty pevnosti, tuhosti a hustoty

34

3.2.3

Rozměry dřeva

34

3.2.4

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

34

3.2.5

Zubovité spoje

34

3.3

Lepené lamelové dřevo

35

3.3.1

Požadavky na užitné vlastnosti

35

3.3.2

Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti

35

3.3.3

Rozměry lepeného lamelového dřeva

35

3.3.4

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

35

3.3.5

Velké zubovité spoje

36

3.4

Materiály na bázi dřeva

36

3.4.1

Překližka

36

3.4.1.1

Požadavky

36

3.4.1.2

Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti

36

3.4.1.3

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

36

3.4.2

Třísková deska

36

3.4.2.1

Požadavky

36

3.4.2.2

Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti

37

3.4.2.3

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

37

3.4.3

Vláknitá deska

37

3.4.3.1

Požadavky

37

3.4.3.2

Charakteristické hodnoty pevnosti a tuhosti

37

2.4.3.3

Modifikační součinitelé pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

37

3.5

Lepidla

37

 

 

 

4

Mezní stavy použitelnosti

38

4.1

Všeobecné požadavky

38

4.2

Prokluz spoje

40

4.3

Mezní hodnoty průhybu

41

4.3.1

Nosníky

41

4.3.2

Příhradové nosníky

41

4.4

Kmitání

42

4.4.1

Všeobecně

42

4.4.2

Vibrace od strojního zařízení

42

4.4.3

Stropy budov

42

 

 

 

5

Mezní stavy únosnosti

44

5.1

Základní pravidla

44

5.1.1

Všeobecně

44

5.1.2

Tah rovnoběžně s vlákny

44

5.1.3

Tah kolmo k vláknům

44

5.1.4

Tlak rovnoběžně s vlákny

44

5.1.5

Tlak pod úhlem k vláknům

44


Strana 6

5.1.6

Ohyb

45

5.1.7

Smyk

46

5.1.7.1

Všeobecně

46

5.1.7.2

Nosníky se zářezem na koncích

46

5.1.8

Kroucení

47

5.1.9

Kombinace ohybu a osového tahu

48

5.1.10

Kombinace ohybu a osového tlaku

48

5.2

Tlačené pruty a nosníky

48

5.2.1

Tlačené pruty

48

5.2.2

Nosníky

49

5.2.3

Pultové nosníky

50

5.2.4

Sedlové, zakřivené a vyklenuté nosníky

51

5.3

Prvky složeného a členěného průřezu

54

5.3.1

Tenkostěnné lepené nosníky

54

5.3.2

Lepené žebrové panely

56

5.3.3

Nosníky s poddajnými spoji

58

5.3.4

Tlačené pruty s poddajnými a nepoddajnými spoji

58

5.4

Složené soustavy

59

5.4.1

Příhradové nosníky

59

5.4.1.1

Všeobecně

59

5.4.1.2

Obecný výpočet

59

5.4.1.3

Zjednodušený výpočet

60

5.4.1.4

Posouzení únosnosti prutů

60

5.4.1.5

Příhradové nosníky s kovovými deskami s prolisovanými trny

61

5.4.2

Střešní a stropní deskové konstrukce

61

5.4.3

Stěnové a deskové konstrukce

62

5.4.4

Rovinné rámy a oblouky

64

5.4.5

Ztužidla

65

5.4.5.1

Všeobecně

65

5.4.5.2

Jednotlivé tlačené prvky

65

5.4.5.3

Ztužení soustav plnostěnných nebo příhradových nosníků

66

5.4.6

Spolupůsobení konstrukčních prvků

67

 

 

 

6

Spoje

68

6.1

Všeobecně

68

6.2

Únosnost spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně

69

6.2.1

Spoje dřevo-dřevo a deska-dřevo

69

6.2.2

Spoje ocel-dřevo

71

6.2.3

Vícestřižné spoje

72

6.3

Hřebíkové spoje

72

6.3.1

Příčně namáhané hřebíky

72

6.3.1.1

Všeobecně

72

6.3.1.2

Hřebíkové spoje dřevo-dřevo

73

6.3.1.3

Hřebíkové spoje deska-dřevo

75

6.3.1.4

Hřebíkové spoje ocel-dřevo

76

6.3.2

Osově namáhané hřebíky

76

6.3.3

Hřebíky namáhané současně příčně a osově

77

6.4

Sponkové spoje

77

6.5

Svorníkové spoje

77

6.5.1

Příčně namáhané svorníky

77

6.5.1.1

Všeobecně

77

6.5.1.2

Svorníkové spoje dřevo-dřevo

78

6.5.1.3

Svorníkové spoje deska-dřevo

79

6.5.1.4

Svorníkové spoje ocel-dřevo

79


Strana 7

6.5.2

Osově namáhané svorníky

79

6.6

Kolíkové spoje

79

6.7

Vrutové spoje

80

6.7.1

Příčně namáhané vruty

80

6.7.2

Osově namáhané vruty

80

6.7.3

Vruty namáhané současně příčně a osově

80

6.8

Spoje s kovovými deskami s prolisovanými trny

80

 

 

 

7

Provádění a kontrola

81

7.1

Všeobecně

81

7.2

Materiály

81

7.3

Lepené spoje

81

7.4

Spoje s mechanickými spojovacími prostředky

81

7.5

Kompletace

82

7.6

Doprava a montáž

82

7.7

Kontrola

82

7.7.1

Všeobecně

82

7.7.2

Kontrola výroby a odbornosti provedení

82

7.7.3

Kontroly po dokončení konstrukce

83

7.8

Zvláštní pravidla pro deskové konstrukce

83

7.8.1

Stropní s střešní desky

83

7.8.2

Desky stěn

84

7.9

Zvláštní pravidla pro příhradové nosníky s kovovými deskami s prolisovanými trny

81

7.9.1

Výroba

84

7.9.2

Montáž

84

 

 

 

Přílohy

Příloha A (informativní)

85

Určování 5-procentních charakteristických hodnot z výsledků zkoušek a kritérií přijatelnosti pro vzorek

A1 Rozsah platnosti

85

A2 Určování 5-procentní charakteristické hodnoty

85

A2.1 Požadavky

88

A2.2 Metoda

85

A3 Kriteria přijatelnosti pro vzorek

86

A3.1 Požadavky

86

A3.2 Metoda

86

 

 

 

Příloha B (informativní)

87

Nosníky s poddajnými spoji

B1 Všeobecně

87

B1.1 Průřezy

87

B1.2 Předpoklady

87

B1.3 Návrhové rozteče

87

B1.4 Průhyby od ohybových momentů

87

B2 Účinná ohybová tuhost

89

B3 Normálová napětí

89

B4 Maximální napětí ve smyku

89

B5 Zatížení spojovacího prostředku

89

 

 

 

Příloha C (informativní)

90

Složené a členěné tlačené pruty

C1 Všeobecně

90

C1.1 Předpoklady

90


Strana 8

C1.2 Únosnost

90

C2 Složené tlačené pruty s poddajnými spoji

90

C2.1 Předpoklady

90

C2.2 Účinný štíhlostní poměr

90

C2.3 Zatížení spojovacích prostředků

91

C2.4 Kombinované zatížení

91

C3 Členěné pruty s vložkami a rámovými spojkami

91

C3.1 Předpoklady

91

C3.2 Únosnost při zatížení osovou silou

92

C3.3 Zatížení spojovacích prostředků, rámových spojek a vložek

93

C4 Členěné tlačené pruty s příhradovým spojením a lepenými nebo hřebíkovými spoji

93

C4.1 Předpoklady

93

C4.2 Únosnost

95

C4.3 Posouvající síly

95

 

 

 

Příloha D (normativní)

96

Navrhování příhradových nosníků s kovovými deskami s prolisovanými trny

D1 Všeobecně

96

D2 Spoje

96

D3 Obecný výpočet

97

D4 Zjednodušený výpočet

97

D5 Posouzení únosnosti prutů

97

D6 Kovové desky s prolisovanými trny

97

D6.1 Všeobecně

97

D6.2 Geometrie desky

97

D6.3 Pevnostní parametry desky

98

D6.4 Pevnosti připojení

99

D6.5 Posouzení únosnosti spoje

99

D6.5.1 Únosnost připojení desky

99

D6.5.2 Únosnost desky

100

D6.5.3 Minimální požadavky na připojení

101

 

 

 


Strana 9

PŘEDMLUVA

 

01 Účel eurokódů

Eurokódy představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb.Provádění a kontrolu budou zahrnovat do té míry, která je nutná pro označení jakosti stavebních výrobků a odbornosti provedení prací na stavbě a mimo ni, které jsou potřebné pro splnění předpokladů pravidel navrhování. Do doby, než bude k dispozici soubor harmonizovaných technických předpisů pro výrobky a pro metody zkoušení jejich užitných vlastností, smí eurokódy zahrnovat některá z těchto hledisek.

 

Eurokódy mají sloužit jako základní odkazové dokumenty pro následující účely:

(a) jako prostředek pro důkaz, že pozemní a inženýrské stavby vyhovují zásadním požadavkům uvedeným ve Směrnici pro stavební výrobky;

(b) jako rámec pro vypracování harmonizovaných technických podmínek pro stavební výrobky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz