Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Květen 1996

Brambory
Část 4: Konzumní brambory pozdní

ČSN 46 2200-4


 

 

 

Potatoes - Part 4: Potatoes for consumption, late

Pommes de terre - Partie 4: Pommes de terre de conservation

Kartoffeln - Teil 4: Konsumspätkartoffeln

 

Kapitoly 3 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1996-06-01 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Články 4.1 a 4.2 této normy jsou podle § 3 zákona číslo 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1996-06-01 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 2200-1   Brambory - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 2200-2   Brambory - Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor

 

ČSN 46 2200 Brambory se skládá z těchto dalších částí:

Část 1 Společná ustanovení, Část 2 Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3 Konzumní brambory rané, Část 5 Průmyslové brambory a Část 6 Krmné brambory.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje oddíl B v kapitole II. ČSN 46 2211 z 23. 2. 1987.

 

Změny proti předchozí normě

Do nové normy byla převzata norma EHK OSN UN/ECE FFV-31 (je po revizi v roce 1988) zapracováním technických požadavků a dále požadavků pro dodávání, s českými modifikacemi. Z normy byly vypuštěny limitující znaky jakosti a jejich hodnoty pro nákup konzumních brambor pozdních k posklizňové úpravě. Původní rozdělení konzumních brambor pozdních do tříd jakosti bylo nahrazeno klasifikací podle upotřebitelnosti konzumních brambor pozdních při kuchyňské úpravě (tzn. rozdělení podle varných typů).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi Praha, IČO 40851699, Ladislav Mizerovský, d. t. a Agropol, a.s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19521


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví vlastnosti konzumních brambor pozdních. Tyto vlastnosti mají splňovat všechny odrůdy a kříženci brambor Solanum tuberosum L. v přirozeném stavu, určené k lidské výživě, při dodávkách anebo po jejich úpravě a zabalení pro konečného spotřebitele. Neplatí pro konzumní brambory rané, průmyslové brambory, pro krmné brambory a pro sadbu brambor.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz