Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 29.120.40

Květen 1996

SPÍNAČE PRO SPOTŘEBIČE
Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

ČSN
EN 61 058-2-5

35 4107

 

 

idt IEC 1058-2-5:1994

 

Switches for appliances

Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors

Interrupteurs pour appareils

Partie 2-5: Règles particulières pour les sélecteurs

Geräteschalter

Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Wahlschalter

 

Tato norma je identická s EN 61058-2-5:1994.

 

This standard is identical with EN 61058-2-5:1994.

 

Národní předmluva

 

Informační údaje z IEC 1058-2-5:1994

Tato část mezinárodní normy byla připravena v subkomisi 23J: Spínače pro spotřebiče, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Tato norma musí být používána ve spojení s IEC 1058-1 (první vydání, 1990): Část 1: Všeobecné požadavky. Uvádí změny nutné pro přeměnu této normy na normu IEC: Zvláštní požadavky pro voliče.

Tato část je prvním vydáním IEC 1058-2-5.

Text této části je založen na následujících dokumentech:

 

      DIS      Zpráva o hlasování

   23J(CO)20       23J(CO)26

 

Další informace lze nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

V této části:

a)  Jsou použity tyto druhy písma:

 -  vlastní požadavky: kolmé písmo;

 -  zkušební požadavky: kurzíva;

 -  poznámky: malé kolmé písmo;

b)  Kapitoly, obrázky nebo tabulky, které jsou doplňkem k Části 1 jsou číslovány od 101.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19550


Strana 2

Citované normy

IEC 1058-1   zavedena v ČSN EN 61058-1+A1 Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (35 4107)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1058-2-5:1994   Switches for appliances. Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors (Spínače pro spotřebiče. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče)

DIN EN 61058-2-5*VDE 0630   Teil 2-5:1995 Geräteschalter - Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Wahlschalter (Spínače pro spotřebiče. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče)

BS EN 61058-2-5:1995   Switches for appliances. Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors (Spínače pro spotřebiče. Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče)

 

Porovnání s IEC 1058-2-5:1994

Tato norma je identická s IEC 1058-2-5, bez jakýchkoliv změn nebo doplňků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 163 16 151

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61058-2-5

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉENNE

EURPÄISCHE NORM


 

ICS: 29.120.40

 

Deskriptory: Household equipment, switch, requirement, test, change-over selector

 

SPÍNAČE PRO SPOTŘEBIČE

Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče (IEC 1058-2-5:1994)

 

Switches for appliances

Part 2-5: Particular requirements  for change-over selectors (IEC 1058-2-5:1994)

Interrupteurs pour appareils

Partie 2-5: Règles particulières pour les sélecteurs (CEI 1058-2-5:1994)

Geräteschalter

Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Wahlschalter (IEC 1058-2-5:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1994-07-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 23J(CO)20, který byl vypracován subkomisí 23J: Spínače pro spotřebiče, technické komise IEC č. 23: Elektrická příslušenství, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC v prosinci 1993.

Podkladový dokument byl schválen v CENELEC jako EN 61058-2-5 dne 5. července 1994.

Byla stanovena tato data:

  -  nejzazší termín pro vydání identické národní normy (dop) 1995-07-01

  -  nejzazší termín pro zrušení konfliktních národních norem (dow) 1995-07-01

Výrobky, které vyhovovaly podle národních norem před rokem 1995-07-01, pokud to může být výrobcem nebo certifikační komisí prokázáno, se mohou podle této předchozí normy vyrábět do roku 2000-07-01.

Tato norma musí být používána společně s EN 61058-1:1992, Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky. Doplňky nebo modifikace příslušných kapitol EN 61058-1 převádějí tuto normu na evropskou normu: Zvláštní požadavky na voliče.

Jestliže určitá kapitola Části 1 není v této Části 2 uvedena, platí kapitola z Části 1, pokud ji lze použít. Kde tato norma uvádí „doplněk" nebo „nahrazení", má být příslušný text Části 1 příslušně  upraven.

Kapitoly, obrázky nebo tabulky, které jsou doplňkem k Části 1, jsou číslovány od 101.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1058-2-5:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy a rozsah platnosti

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Všeobecné požadavky

5

5

Všeobecné poznámky o zkouškách

5

6

Jmenovité hodnoty

6

7

Třídění

6

8

Označování a dokumentace

6

9

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

7

10

Opatření pro uzemnění

7

11

Svorky a připojování

7

12

Konstrukce

7

13

Mechanismus

7

14

Ochrana proti vniknutí pevných těles, prachu a vody a ochrana proti vlhkosti

8

15

Izolační odpor a elektrická pevnost

8

16

Oteplení

8

17

Trvanlivost

8

18

Mechanická pevnost

9

19

Šrouby, proudovodné části a spoje

9

20

Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a vzdálenosti napříč izolací

9

21

Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům

9

22

Odolnost proti korozi

9


Strana 5

1   Předmět normy a rozsah platnosti

 

Tato kapitola z Části 1 platí s touto změnou:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz