Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 91.180

Červen 1996

Pružné podlahové krytiny -
Zjišťování délky strany, pravoúhlosti
a přímosti dlaždic

ČSN
EN 427

91 7828

 

 

 

Resilient floor coverings - Determination of the side length, squareness and straightness of tiles

Revêtements de sol résilients - Détermination de la longueur et dela rectitude des arêtes et de l'équerrage des dalles

Elastische Bodenbeläge - Bestimmung von Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und Geradheit von Platten

 

Tato norma je identická s EN 427:1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 427:1994 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma společně s ČSN EN 426, 428 a 429 nahrazuje ČSN 91 7821 z 25. 3. 1977

 

Změny proti předchozí normě

Podstata zkoušky pro zjišťování délky strany a pravoúhlosti dlaždic není měněna, postup zkoušky je upřesněn. Je doplněno zjišťování přímosti dlaždic.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČO 00013251 - ing. Věra Mejzlíková

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Eva Řeháková

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19628


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 427

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1994

NORME EUROPEENNE

EUROPÄlSCHE NORM


 

MDT 698.7:692.535.6-41:620.1:531.74

Deskriptory: floor coverings, floor slabs, corks, dimensional measurements, length, squaring

 

PRUŽNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY - ZJIŠŤOVÁNÍ DÉLKY STRANY, PRAVOÚHLOSTI A PŘÍMOSTI DLAŽDIC

 

Resilient floor coverings- Determination of the side length, squareness and straightness of tiles

Revêtements de sol résilients - Détermination de la longueur et de la rectitude des arêtes et de l´équerrage des dalles

Elastische Bodenbeläge - Bestimmung der Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und Geradheit von Platten

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1994-08-22. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy. Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa,  Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Úvod

 

Tato evropská norma byla vypracována v rámci CEN/TC 134 „Pružné a textilní podlahové krytiny", sekretariát:

BSI.

 

Dokument byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen.

 

Této evropské normě bude nejpozději do února 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému užívání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do února 1995.

 

Podle Vnitrních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví metody pro zjišťování délek stran podlahových dlaždic o rozměrech minimálně 150 mm, pravoúhlost čtvercových dlaždic a přímost stran.

 

POZNÁMKA  - Pro korkové podlahové dlaždice se použije zařízení a postup zkoušky podle ISO 9366.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz