Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 220. 20                                                ČESKÁ NORMA                                                           Srpen 1996

Informační technika - Zásobník 8 mm

široké magnetické pásky určený pro výměnu

informací- Šikmý záznam

ČSN

ISO/IEC 11319

36 9315

Information technology - 8 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange - Helical scan recording

Technologies de l'information - Cartouche pour bande magnétique de 8 mm de large pour l'échange d'information Enregistrement par balayage hélicoidal

Information Technologie - Magnetbandkassette 8 mm für den Informationsaustausch - Schrägspuraufzeichnung

Tato norma je identická s ISO/IEC 11319: 1993. This standard is identical with ISO/IEC 11319: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

ISO R/527: 1966 dosud nezavedena

ISO 1001: 1986 zavedena v ČSN ISO 1001 Zpracování informací - Struktura souborů a návěštní značení magnetických pásek pro výměnu informací (36 9305)

ISO 1302: 1978 dosud nezavedena

IEC 950: 1990 zavedena v ČSN 36 9060 Informační technika. Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení (mod IEC 950: 1986)

Další souvisící normy

ČSN ISO/IEC 12246 Informační technika - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky s formátem dvojího azimutu určený pro výměnu informací - Šikmý záznam (36 9425)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS ISO/IEC 11319: 1993 Information technology. 8 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange.

Helical scan recording

(Informační technika. Zásobník 8 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam)

Tato norma má národní přílohu NA, která obsahuje abecední rejstřík definovaných českých termínů, doplňující česko -anglický rejstřík dalších důležitých termínů a výčet zkratek a termínů používaných v anglickém znění spolu s jejich významem a českým překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 46618660, Ing. Jindřich Schwarz Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1996

19646


ČSN ISO/IEС 11319

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technika - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam

ISO/IEC 11319

První vydání 1993-07-15

MDT 681. 327. 636

Deskriptory: data processing, information interchange, data recording, data recording devices, magnetic tapes, magnetic tape cartridges, specifications, interchangeability.

Obsah

Strana Oddíl 1: Všeobecně

1   Předmět normy .....................................................................................    7

2   Shoda ............................................................................................    7

3   Normativní odkazy ..................................................................................    7

4   Definice ..........................................................................................    7

4. 1   mazání střídavým proudem ..........................................................................    7

4. 2   střední amplituda signálu ............................................................................    7

4. 3   azimut ..........................................................................................    7

4. 4   zadní povrch .....................................................................................    7

4. 5   bitová buňka .....................................................................................    8

4. 6   byte ............................................................................................    8

4. 7   zásobník .........................................................................................    8

4. 8   znak cyklické kontroly (CRC) ........................................................................    8

4. 9   samoopravný kód (ECC) ............................................................................    8

4. 10   pozice změny magnetického toku ....................................................................    8

4. 11   rozteč změn magnetického toku .....................................................................    8

4. 12   magnetická páska.................................................................................    8

4. 13   hlavní standardní referenční páska ...................................................................    8

4. 14   fyzický začátek pásky (РВОТ) ......................................................................    8

4. 15   fyzický konec pásky (PEOT) ........................................................................    8

4. 16   fyzická hustota záznamu ...........................................................................    8

4. 17   sekundární referenční amplituda .....................................................................    8

4. 18   sekundární referenční pole .........................................................................    8

4. 19   sekundární standardní referenční páska................................................................    8

4. 20   standardní referenční proud (Ir)......................................................................    8

4. 21   vodicí hrana pásky ................................................................................    8

4. 22   zkušební záznamový proud .........................................................................    8

4. 23   tón ............................................................................................    9

4. 24   stopa...........................................................................................    9

4. 25   typické pole .....................................................................................    9

5   Prostředí a bezpečnost ...............................................................................    9

5. 1   Zkušební prostředí .................................................................................    9

5. 2   Provozní prostředí .................................................................................    9

5. 3   Skladovací prostředí ...............................................................................    9

5. 4   Přeprava .........................................................................................    9

5. 5   Bezpečnost.......................................................................................    9

3


ČSN ISO/IEC 11319

5. 6 Požární odolnost ..................................................................................  10

Oddíl 2: Požadavky na pouzdro

6   Rozměrové a mechanické vlastnosti pouzdra..............................................................  10

6. 1   Všeobecně .......................................................................................  10

6. 2   Celkový rozměr (obrázek 3) .........................................................................  10

6. 3   Přídržné plochy ...................................................................................  11

6. 4   Vkládání zásobníku ................................................................................  11

6. 5   Okénko (obrázek 1) ................................................................................  11

6. 6   Záchyty pro zavádění (obrázek 3) .....................................................................  12

6. 7   Plochy pro štítky (obrázek 3) ........................................................................  12

6. 8   Vztažné plochy a vztažné otvory (obrázky 4, 5 a 6) .......................................................  12

6. 9   Dosedací plochy ..................................................................................  13

6. 10   Identifikační otvory (obrázky 5, 6 a 7) ................................................................  13

6. 11   Otvor blokování zápisu (obrázky 6 a 7) ...............................................................  14

6. 12   Plochy pro stanovení polohy (obrázky 3 a 5) ...........................................................  14

6. 13   Záklopka zásobníku (obrázky 3 a 8) ..................................................................  14

6. 14   Aretace cívek zásobníku (obrázek 11) ................................................................  16

6. 15   Otvory pro přístup к cívkám (obrázek 5) ..............................................................  16

6. 16   Styk mezi cívkami a pohonnými vřeteny (obrázky 17 a 18) ................................................  16

6. 17   Světelná dráha (obrázky 5, 7, 15 a 16) ................................................................  17

6. 18   Poloha pásky v pouzdru (obrázek 16) .................................................................  18

6. 19   Zóna páskové dráhy (obrázky 16 a 17) ................................................................  18

6. 20   Vybrání pro přístup к pásce (obrázek 5) ...............................................................  18

6. 21   Požadavky na průřez vybrání pro přístup к pásce (obrázek 19) .............................................  18

Oddíl 3: Požadavky na pásku bez záznamu

7   Mechanické, fyzikální a rozměrové vlastnosti pásky ........................................................  33

7. 1   Materiály ........................................................................................  33

7. 2   Délka pásky ......................................................................................  33

7. 2. 1   Délka magnetické pásky ...........................................................................  33

7. 2. 2   Délka zaváděcí a koncové pásky ....................................................................  33

7. 2. 3   Lepicí páska ....................................................................................  33

7. 3   Šířka............................................................................................  33

7. 4   Nespojitosti ......................................................................................  33

7. 5   Tloušťka .........................................................................................  33

7. 5. 1   Tloušťka magnetické pásky ........................................................................  33

7. 5. 2   Tloušťka zaváděcí a koncové pásky ..................................................................  33

7. 6   Podélné zakřivení (šavlovitost) .......................................................................  33

7. 7   Korýtkovitost .....................................................................................  34

7. 8   Přilnavost vrstvy (obrázek 20) ........................................................................  34

7. 9   Vzájemná přilnavost vrstev ..........................................................................  34

7. 10   Pevnost v tahu ...................................................................................  34

7. 10. 1   Mez pevnosti ..................................................................................  34

7. 10. 2   Konvenční mez prodloužení .......................................................................  35

7. 11   Zbytkové prodloužení .............................................................................  35

7. 12   Elektrický odpor povrchu ..........................................................................  35

7. 13   Navinutí pásky ...................................................................................  36

7. 14   Prostupnost světla páskou ..........................................................................  36

8   Výkonnost magnetického záznamu .....................................................................  36

4


ČSN ISO/IЕС 11319

8. 1   Zkušební podmínky ................................................................................  36

8. 2   Typické pole .....................................................................................  36

8. 3   Amplituda signálu .................................................................................  36

8. 4   Rozlišení ........................................................................................  36

8. 5   Úzkopásmový odstup signálu od šumu .................................................................  36

8. 5. 1   Požadavek......................................................................................  36

8. 5. 2   Postup .........................................................................................  36

8. 6   Schopnost mazání .................................................................................  37

8. 7   Jakost pásky ......................................................................................  37

8. 7. 1   Vynechané impulsy ..............................................................................  37

8. 7. 2   Zóna vynechaných impulsů ........................................................................  37

8. 8   Inhibitorová páska .................................................................................  37

Oddíl 4: Požadavky na vyměňovanou pásku

9   Formát............................................................................................  37

9. 1   Všeobecně .......................................................................................  37

9. 2   Informační matice .................................................................................  37

9. 2. 1 Vyplnění informační matice ........................................................................  38

10   Způsob záznamu ...................................................................................  41

10. 1   Fyzická hustota záznamu ...........................................................................  41

10. 1. 1   Dlouhodobá průměrná délka bitové buňky ...........................................................  41

10. 1. 2   Krátkodobá průměrná délka bitové buňky ............................................................  41

10. 1. 3   Rozsah změny délky .............................................................................  41

10. 2   Posun bitů ......................................................................................  41

10. 3   Amplitudy snímaných signálů .......................................................................  41

10. 3. 1   Amplituda datových signálů .......................................................................  41

10. 3. 2   Amplituda servosignálů ..........................................................................  41

10. 3. 3   Amplituda signálu analogové stopy značky na pásce ...................................................  42

10. 4   Mazání .........................................................................................  42

11   Geometrie stop ....................................................................................  42

11. 1   Polohy stop .....................................................................................  42

11. 2   Rozteč stop .....................................................................................  43

11. 2. 1    Střední rozteč stop ..............................................................................  43

11. 2. 2   Rozteč sousedních stop...........................................................................  43

11. 3   Šířka stopy ......................................................................................  43

11. 4   Úhel stopy ......................................................................................  43

11. 5   Linearita hran stopy ...............................................................................  43

11. 6   Azimut .........................................................................................  43

12   Formát informační stopy ............................................................................  43

12. 1    Kanálový bit ....................................................................................  43

12. 2   Informační segment ...............................................................................  43

12. 2. 1   Bitové synchronizační pole .......................................................................  44

12. 2. 2   Číslo informačního segmentu ......................................................................  44

12. 2. 3   Pole informačního segmentu ......................................................................  45

12. 3   Informační blok ..................................................................................  45

12. 4   Informační zóna..................................................................................  45

12. 5   Servozóna ......................................................................................  46

12. 6   Informační stopy .................................................................................  46

12. 6. 1 Stopa ID formátu ...............................................................................  47

5


ČSN ISO/IEC 11319

12. 6. 2   Datová stopa ...................................................................................  47

12. 6. 3   Stopa značky na pásce ...........................................................................  47

12. 6. 4   Stopa slepky ...................................................................................  47

13   Značka na pásce ...................................................................................  48

13. 1   Popis ..........................................................................................  48

13. 2   Dlouhá značka na pásce............................................................................  48

13. 3   Krátká značka na pásce ............................................................................  48

13. 3. 1   Normální krátká značka na pásce ...................................................................  48

13. 3. 2   Alternativní krátká značka na pásce .................................................................  48

14   ID informace......................................................................................  48

14. 1    Sloupec 00, řádka 00 ..............................................................................  49

14. 1. 1   Typ bloku - datový blok ..........................................................................  49

14. 1. 2   Typ bloku - značka na pásce ......................................................................  49

14. 1. 3   Typ bloku - ID formátu ..........................................................................  49

14. 1. 4   Typ bloku - výplňový blok ........................................................................  49

14. 2   Sloupec 00, řádka 01 ..............................................................................  49

14. 3   Sloupec 00, řádka 02 ..............................................................................  49

14. 4   Sloupec 00, řádka 03 ..............................................................................  49

14. 5   Sloupec 00, řádka 04 ..............................................................................  50

14. 6   Sloupec 00, řádky 05, 06 ...........................................................................  50

14. 6. 1   Řádka 05 ......................................................................................  50

14. 6. 2   Řádka 06 ......................................................................................  50

14. 7   Sloupec 00, řádka 07 ..............................................................................  50

14. 8   Sloupec 00, řádky 08, 09, 10 ........................................................................  50

14. 8. 1   Typ bloku - datový blok ..........................................................................  50

14. 8. 2   Typ bloku - blok bez dat..........................................................................  50

14. 9   Sloupec 00, řádky 11, 12, 13 ........................................................................  50

15   Obnovené informační bloky ..........................................................................  50

16   Fyzický formát pásky ...............................................................................  51

16. 1   Výchozí smazaná oblast ...........................................................................  51

16. 2   Oblast logického začátku pásky (oblast LBOT) .........................................................  51

16. 3   Využitelná oblast pásky ............................................................................  51

16. 4   Smazaná oblast za daty ............................................................................  52

Přílohy

A Měření prostupnosti světla páskou a jejími zaváděcími částmi ...............................................  53

В Měření posunu bitů .................................................................................  56

С Reprezentace 8-bitových bytů 10-bitovými vzorky ........................................................  58

D Doporučení pro přepravu .............................................................................  61

E Inhibitorová páska ..................................................................................  62

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IЕС JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

6


ČSN ISO/IЕС 11319

Mezinárodní norma ISO/IЕС 11319 byla připravena Evropskou asociací výrobců počítačů (jako norma ECMA-145) a byla schválena zvláštní urychlenou procedurou společnou technickou komisí КОЛЕС JTC 1, Informační technika, subkomisí 11, Pružná magnetická média pro výměnu číslicových dat, současně se schválením národními členy ISO a IEC.

Přílohy А, В а С tvoří nedílnou součást této normy. Přílohy D a E slouží pouze pro informaci.

Oddíl 1: Všeobecně 1 Předmět normy

Tato norma specifikuje fyzikální a magnetické vlastnosti zásobníku 8 mm široké magnetické pásky tak, aby byla umožněna výměna takovýchto zásobníků. Stanovuje také formát a způsob záznamu, čímž společně s ISO 1001 pro návěštní značení magnetických pásek umožňuje plnohodnotnou výměnu dat prostřednictvým takovýchto zásobníků magnetické pásky.

7

Zdroj: www.cni.cz