Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 97.020;97.040.20

Duben 1996

Spotřebiče plynných paliv pro provozy
společného stravování
Část 2: Hospodárné využití energie

ČSN
EN 20 3-2

06 1901

 

 

 

Gas heated catering equipment - Part 2: Rational use of energy

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2: Utilisation rationnelle de ľénergie

Grobküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2: Rationelle Energienutzung

 

Tato norma je identická s EN 203-2:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

This standard is identical with EN 203-2:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

EN 203-1:1992 zavedena v ČSN EN 203-1 Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (06 1901)

 

Souvisící ČSN

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují ČSN 06 1910 z 23. 9. 1988, ČSN 06 1911 z 22. 9. 1988, ČSN 06 1912 z 1. 2. 1989 a ČSN 06 1915 z 5. 4. 1991.

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Petr Remeš, Brno, IČO 15557448

Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Tříska

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19648


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 203-2

EUROPEAN STANDARD

Leden 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.020; 97.040.20

 

Deskriptory: communal equipment, gas appliances, cooking appliances, energy consumption, performance evaluation, efficiency, tests, testing conditions

 

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování

Část 2: Hospodárné využití energie

 

Gas heated catering equipment - Part 2: Rational use of energy

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux - Partie 2: Utilisation rationnelle de ľénergie

Grobküchengeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2: Rationelle Energienutzung

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1995-01-02. Členové CEN jsou povinní splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze na vyžádání obdržet u Ústředního sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Provozní vlastnosti

5

3.1

Všeobecně

5

3.2

Otevřené varné jednotky

5

3.3

Pečicí trouby a skříně (s přirozenou konvekcí, nucenou konvekcí a kombinované konvekční/parní)

5

3.4

Varné kotle

5

3.5

Smažiče

5

3.6

Ohřívací skříně

5

3.7

Průtočné ohřívače vody

6

3.8

Zásobníkové ohřívače vody

6

4

Zkoušení

6

4.1

Zkušební podmínky

6

4.1.1

Zkušební místnost

6

4.1.2

Příprava spotřebiče

6

4.2

Otevřené varné jednotky

6

4.2.1

Všeobecně

6

4.2.2

Účinnost

7

4.3

Pečicí trouby a skříně (s přirozenou konvekcí, s nucenou konvekcí a kombinované konvekční/parní)

7

4.3.1

Doba ohřevu

7

4.3.2

Provozní spotřeba tepla

8

4.4

Varné kotle

8

4.4.1

Doba ohřevu

8

4.4.2

Účinnost

8

4.5

Smažiče

9

4.5.1

Všeobecně

9

4.5.2

Účinnost

9

4.6

Ohřívací skříně

9

4.6.1

Doba ohřevu a teplota pro ustálený stav

9

4.6.2

Udržovací teplo

9

4.7

Průtočné ohřívače vody

10

4.7.1

Průtočné ohřívače vody - beztlakové

10

4.7.2

Průtočné ohřívače vody - tlakové

11

4.8

Zásobníkové ohřívače vody

11

4.8.1

Doba ohřevu

11

4.8.2

Účinnost

12

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 106 „Plynové spotřebiče pro velké kuchyně", jejímž sekretariátem je pověřen AFNOR.

 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

 

Této evropské normě bude nejpozději do července 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání; národní normy, které jsou s touto normou v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 1995.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinné zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení na hospodárné využití energie spotřebičů plynných paliv pro provozy společného stravování popsaných v 1.1 EN 203-1:1992.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz