Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 220. 20                                           ČESKÁ NORMA                                                      Srpen 1996

Informační technika - Zásobník 3, 81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu Informací- Šikmý záznam - Formát DATA/DAT

ČSN ISO/IEC 11321

36 9316

Information technology - 3, 81 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange - Helical scan recording DATA/DAT format

Technologies de l'information - Cartouche de bande magnétique de 3, 81 mm de large pour l'échange d'information Enregistrement hélicoidal - Format DATA/DAT

Information Technologie - Magnetbandkassette 3, 81 mm für den Informationsaustausch - Schrägspuraufzeichnung - DATA/DAT Format

Tato norma je identická s ISO/IEC 11321: 1992. This standard is identical with ISO/IEC 11321: 1992.

Národní předmluva

Citované normy

ISO R/527: 1966 dosud nezavedena

ISO/IEC 646: 1991 zavedena v ČSN ISO/IЕС 646 Informační technika. 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO 1302: 1978 dosud nezavedena

IEC 950: 1990 zavedena v ČSN 36 9060 Informační technika. Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení (mod IEC 950: 1986)

Další souvisící normy

ČSN КОЛЕС 12248 Informační technika - Zásobník 3, 81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DATA/DAT DС používající pásky délky 60 m a 90 m (36 9354)

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

BS КОЛЕС 11321: 1992 Information technology. 3, 81 mm wide magnetic tape cartridge for information interchange. Helical scan recording. DATA/DAT format

(Informační technika. Zásobník 3, 81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu informací. Šikmý záznam. Formát DATA/DAT)

Tato norma má národní přílohu NA, která obsahuje abecední rejstřík definovaných českých termínů, doplňující česko-anglický rejstřík dalších důležitých termínů a výčet zkratek a termínů používaných v anglickém znění spolu s jejich významem a českým překladem.

Vypracování normy

Zpracovatel: NEOPRO, IČO: 466 18 660, Ing. Jindřich Schwarz Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natálie Mišeková

© Český normalizační institut, 1996

19667


ČSN ISO/IEC 11321

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technika-Zásobník 3, 81 mm široké magnetické pásky určený pro výměnu Informací - Šikmý záznam - Formát DATA/DAT

ISO/IЕС 11321

První vydání 1992-12-15

MDT 681. 327. 636

Deskriptory: data processing, information interchange, data recording, data recording devices, magnetic recording, magnetic tapes, magnetic tape cartridges, specifications, formats, interchangeability.

Obsah

Strana Oddíl 1: Všeobecně

1        Předmět normy..................................................................................................................................................................       8

2        Shoda................................................................................................................................................................................       8

2. 1      Zásobník magnetické pásky.............................................................................................................................................       8

2. 2     Generující systém.............................................................................................................................................................       8

2. 3     Přijímající systém.............................................................................................................................................................       8

3       Normativní odkazy ...........................................................................................................................................................       8

4       Definice.............................................................................................................................................................................       8

4. 1      absolutní rámcové číslo (AFN).........................................................................................................................................       8

4. 2     mazání střídavým proudem...............................................................................................................................................       8

4. 3     ID oblasti...........................................................................................................................................................................       8

4. 4     automatické vyhledávání stop (ATF)................................................................................................................................       9

4. 5     střední amplituda signálu..................................................................................................................................................       9

4. 6     azimut ...............................................................................................................................................................................       9

4. 7     zadní povrch......................................................................................................................................................................       9

4. 8     byte....................................................................................................................................................................................       9

4. 9      zásobník............................................................................................................................................................................       9

4. 10   kanálový bit.......................................................................................................................................................................       9

4. 11   ID datového formátu.........................................................................................................................................................       9

4. 12   konec dat (EOD)...............................................................................................................................................................       9

4. 13   konec informace (EOI).....................................................................................................................................................       9

4. 14   konec segmentu (EOP).....................................................................................................................................................       9

4. 15    samoopravný kód (ECC) .................................................................................................................................................       9

4. 16   pozice změny magnetického toku.....................................................................................................................................       9

4. 17    rozteč změn magnetického toku ......................................................................................................................................       9

4. 18   rámec.................................................................................................................................................................................       9

4. 19   skupina..............................................................................................................................................................................       9

4. 20   logický začátek pásky (LBOT).........................................................................................................................................       9

4. 21   logický konec pásky (LEOT)............................................................................................................................................       9

4. 22   magnetická páska..............................................................................................................................................................       9

4. 23   hlavní odkaz .....................................................................................................................................................................       9

2


ČSN ISO/IEC 11321

4. 24    hlavní standardní páska pro kalibraci amplitudy..............................................................................................................       9

4. 25    hlavní standardní referenční páska..................................................................................................................................     10

4. 26    optimální záznamové pole...............................................................................................................................................     10

4. 27    segment............................................................................................................................................................................     10

4. 28    segmentový odkaz...........................................................................................................................................................     10

4. 29    fyzický začátek pásky (РВОТ)........................................................................................................................................     10

4. 30    fyzický konec pásky (PEOT) ..........................................................................................................................................      10

4. 31    fyzická hustota záznamu..................................................................................................................................................      10

4. 32    stav před záznamem (maximální úrovně záznamu).........................................................................................................      10

4. 33    věta...................................................................................................................................................................................      10

4. 34    referenční záznamové pole...............................................................................................................................................     10

4. 35    sekundární standardní páska pro kalibraci amplitudy.....................................................................................................      10

4. 36    sekundární standardní referenční páska ..........................................................................................................................     10

4. 37    oddělovač.........................................................................................................................................................................     10

4. 38    standardní referenční amplituda.......................................................................................................................................     10

4. 39    šumová amplituda pásky..................................................................................................................................................      10

4. 40    vodicí hrana pásky............................................................................................................................................................      10

4. 41    stopa.................................................................................................................................................................................      10

5        Prostředí a bezpečnost...................................................................................................................................     11

5. 1      Zkušební prostředí............................................................................................................................................................     11

5. 2      Provozní prostředí............................................................................................................................................................      11

5. 3      Skladovací prostředí.........................................................................................................................................................      11

5. 4      Přeprava...........................................................................................................................................................................      11

5. 5      Bezpečnost.......................................................................................................................................................................      11

5. 6      Požární odolnost..............................................................................................................................................................      11

Oddíl 2: Požadavky na pouzdro

6         Rozměrové a mechanické vlastnosti pouzdra..................................................................................................................      12

6. 1      Všeobecně........................................................................................................................................................................      12

6. 2      Celkové rozměry (obrázky 6 a 7)....................................................................................................................................      12

6. 3      Záchyt pro zavádění (obrázek 6).....................................................................................................................................      13

6. 4      Přídržné plochy (obrázek 6).............................................................................................................................................      13

6. 5      Výřezy v záklopce (obrázky 5 a 8)..................................................................................................................................      13

6. 6      Rozměry záklopky (obrázky 6 až 8)................................................................................................................................      13

6. 7      Optická detekce začátku a konce pásky (obrázky 9 a 12)................................................................................................      14

6. 8      Spodní strana (obrázky 10 a 11)......................................................................................................................................      14

6. 8. 1   Aretační mechanismus kluzné části.................................................................................................................................      15

6. 8. 2   Přístupové otvory.............................................................................................................................................................      15

6. 8. 3   Identifikační a dílčí vztažné otvory a otvor blokování zápisu.........................................................................................      15

6. 8. 4   Vztažné otvory.................................................................................................................................................................      17

6. 8. 5   Přístupový prostor pro vodiče pásky ...............................................................................................................................      17

6. 8. 6   Otvory pro přístup ke středovkám...................................................................................................................................      18

6. 8. 7   Vnitřní struktura dolní poloviny (obrázek 12).................................................................................................................      18

3


ČSN ISO/IEC 11321

6. 8. 8      Světelná dráha (obrázek 12) .........................................................................................................................................      19

6. 8. 9      Dosedací plochy (obrázek 13) ......................................................................................................................................      19

6. 8. 10    Vztažné plochy (obrázek 13).........................................................................................................................................      19

6. 8. 11    Vztahy mezi dosedacími a vztažnými plochami a vztažnou rovinou Z (obrázek 14) ..................................................      19

6. 9         Středovky (obrázky 15, 16)...........................................................................................................................................      20

6. 10       Připojení zaváděcí a koncové části................................................................................................................................      20

6. 11       Styk mezi středovkami a pohonnými vřeteny (obrázek 17) .........................................................................................      20

6. 12       Otevírání záklopky (obrázek 18)...................................................................................................................................      20

6. 13       Uvolnění mechanismu aretujícího středovky (obrázky 19, 20)....................................................................................      21

6. 14       Plocha pro štítky (obrázky 21, 22).................................................................................................................................      21

Oddíl 3: Požadavky na pásku bez záznamu

7            Mechanické, fyzikální a rozměrové vlastnosti pásky...................................................................................................      32

7. 1         Materiály.......................................................................................................................................................................      32

7. 2         Délka pásky....................................................................................................................................................................      32

7. 2. 1      Délka magnetické pásky...............................................................................................................................................      32

7. 2. 2      Délka zaváděcí a koncové pásky...................................................................................................................................      32

7. 3         Šířka pásky.....................................................................................................................................................................      32

7. 4         Nespojitosti...................................................................................................................................................................      32

7. 5         Celková tloušťka............................................................................................................................................................      32

7. 6         Podélné zakřivení (šavlovitost)......................................................................................................................................      32

7. 7         Korýtkovitost.................................................................................................................................................................      32

7. 8         Přilnavost vrstvy ...........................................................................................................................................................      32

7. 9         Vzájemná přilnavost vrstev ..........................................................................................................................................      33

7. 10       Pevnost v tahu...............................................................................................................................................................      33

7. 10. 1    Mez pevnosti..................................................................................................................................................................      33

7. 10. 2    Konvenční mez prodloužení..........................................................................................................................................      33

7. 11       Zbytkové prodloužení....................................................................................................................................................      33

7. 12       Elektrický odpor povrchů s vrstvami............................................................................................................................      34

7. 13       Prostupnost světla páskou..............................................................................................................................................      34

8            Vlastnosti magnetického záznamu................................................................................................................................      34

8. 1         Optimální záznamové pole ...........................................................................................................................................      35

8. 2         Amplituda signálu..........................................................................................................................................................      35

8. 3         Rozlišení........................................................................................................................................................................      35

8. 4         Přepsání.........................................................................................................................................................................      35

8. 4. 1      Fyzické hustoty záznamu 750, 6 zm/mm a 3 002 zm/mm.............................................................................................      36

8. 4. 2      Fyzické hustoty záznamu 83, 4 zm/mm a 1 001 zm/mm...............................................................................................      36

8. 5         Schopnost mazání .........................................................................................................................................................      36

8. 6          Jakost pásky.................................................................................................................................................................      36

8. 6. 1      Vynechané impulsy.......................................................................................................................................................      36

8. 6. 2      Zóna vynechaného impulsu ..........................................................................................................................................      36

8. 7         Charakteristika odstupu signálu od šumu (S/N) ...........................................................................................................      36

4


ČSN ISO/IEC 11321

Oddíl 4: Formát

9         Formát DATA/DAT........................................................................................................................................................     37

9. 1      Všeobecně .......................................................................................................................................................................     37

9. 2      Základní skupiny..............................................................................................................................................................     37

9. 2. 1   Základní skupiny pro skupinový formát 0.......................................................................................................................     37

9. 2. 2   Základní skupiny pro skupinový formát 1 ......................................................................................................................     39

9. 3      Podskupiny......................................................................................................................................................................     40

9. 3. 1   Podskupina Gl ................................................................................................................................................................     40

9. 3. 2   Podskupina G2 ................................................................................................................................................................     40

9. 3. 3   Podskupina G3.................................................................................................................................................................     40

9. 3. 4   Podskupina G4.................................................................................................................................................................     41

9. 3. 5   Hlavní datový blok..........................................................................................................................................................     45

9. 4      Dílčí datová oblast...........................................................................................................................................................     47

9. 4. 1   Svazková položka č. 1......................................................................................................................................................     48

9. 4. 2   Svazková položka č. 2.....................................................................................................................................................     49

9. 4. 3   Svazková položka č. 3.....................................................................................................................................................     51

9. 4. 4   Svazková položka č. 4.....................................................................................................................................................     52

9. 4. 5   Svazková položka č. 5......................................................................................................................................................     52

9. 4. 6   Svazková položka č. 6......................................................................................................................................................     53

9. 4. 7   Svazková položka č. 7.....................................................................................................................................................     53

9. 4. 8   Dílčí datový blok.............................................................................................................................................................     54

9. 5      Struktura základní skupiny..............................................................................................................................................     55

9. 5. 1   Uživatelská data ..............................................................................................................................................................     56

9. 5. 2   Systémová data................................................................................................................................................................     56

9. 5. 3   Výčet ID vět ....................................................................................................................................................................     60

9. 5. 4   Oblast heuristicky obnovených dat .................................................................................................................................     64

10       Způsob záznamu...............................................................................................................................................................     64

10. 1    Fyzická hustota záznamu.................................................................................................................................................     64

10. 2    Dlouhodobá průměrná délka bitové buňky .....................................................................................................................     64

10. 3    Krátkodobá průměrná délka bitové buňky......................................................................................................................     64

10. 4    Rozsah změny délky........................................................................................................................................................     64

10. 5    Posun bitů........................................................................................................................................................................     64

10. 6    Amplituda snímaného signálu.........................................................................................................................................     64

10. 7    Maximální úrovně záznamu............................................................................................................................................     64

11       Geometrie stop.................................................................................................................................................................     64

11. 1    Konfigurace stop..............................................................................................................................................................     64

11. 2    Střední rozteč stop...........................................................................................................................................................     65

11. 3    Variabilita rozteče stop.....................................................................................................................................................     65

11. 4    Šířka stopy........................................................................................................................................................................     65

11. 5    Úhel stopy........................................................................................................................................................................     66

11. 6    Linearita hran stopy..........................................................................................................................................................     66

11. 7    Délka stopy.......................................................................................................................................................................     66

11. 8    Ideální středová čára pásky..............................................................................................................................................     66

11. 9    Úhly azimutů...................................................................................................................................................................     66

5


ČSN ISO/IEC 11321

12         Záznam bloků na pásku.................................................................................................................................................     66

12. 1      Zaznamenaný hlavní blok dat.......................................................................................................................................     66

12. 2      Zaznamenaný dílčí blok dat..........................................................................................................................................     66

12. 3      Okrajové bloky, preambulační bloky a postambulační bloky.......................................................................................     66

12. 4      Mezerové bloky ............................................................................................................................................................     66

13         Formát stopy .................................................................................................................................................................     66

13. 1      Kapacita stopy...............................................................................................................................................................     66

13. 2      Přesnost nastavení polohy.............................................................................................................................................     67

13. 3      Metoda sledování..........................................................................................................................................................     67

14         Skupinové formáty........................................................................................................................................................     70

14. 1       Skupinový formát 0.......................................................................................................................................................     70

14. 2      Skupinový formát 1.......................................................................................................................................................     70

14. 3      Rámce rozšířené mezery................................................................................................................................................     71

14. 3. 1    Rámce rozšířené úvodní mezery....................................................................................................................................     71

14. 3. 2   Rámce rozšířené koncové mezery.................................................................................................................................     71

14. 4      Typy skupin...................................................................................................................................................................     71

14. 4. 1    Normální skupiny .........................................................................................................................................................     71

14. 4. 2    Záložní skupiny.............................................................................................................................................................     71

14. 4. 3    Obchozí skupiny............................................................................................................................................................     72

14. 4. 4    Skupiny záhlaví.............................................................................................................................................................     72

15         Uspořádání magnetické pásky ......................................................................................................................................     72

15. 1      Zaváděcí/uvolňovací oblast...........................................................................................................................................     73

15. 2      Úvodní oblast.................................................................................................................................................................     73

15. 2. 1    Preambule......................................................................................................................................................................     73

15. 2. 2    Záhlaví...........................................................................................................................................................................     74

15. 2. 3    Soubor formátových parametrů.....................................................................................................................................     75

15. 2. 4    Hlavní odkaz.................................................................................................................................................................     80

15. 2. 5    Postambule....................................................................................................................................................................     85

15. 3      Segment ........................................................................................................................................................................     85

15. 3. 1    Preambule segmentu.....................................................................................................................................................     86

15. 3. 2    Segmentový odkaz........................................................................................................................................................     86

15. 3. 3    Postambule segmentu ...................................................................................................................................................     97

15. 3. 4    Segmentová data............................................................................................................................................................     97

15. 3. 5    Konec segmentu (EOP).................................................................................................................................................     97

15. 3. 6    Nepoužívaná oblast.......................................................................................................................................................     98

15. 4      EOI................................................................................................................................................................................     98

15. 5      Opakované skupiny........................................................................................................................................................     98

15. 6      Opakované rámce uvnitř normální skupiny...................................................................................................................     98

15. 7      Přemístění vadných skupin...........................................................................................................................................     98

15. 8      Připojování....................................................................................................................................................................     98

15. 8. 1    Kontinuální připojování................................................................................................................................................     99

15. 8. 2    Nekontinuální připojování............................................................................................................................................    100

6


ČSN ISO/IEC 11321

15. 9 Přepsání (obrázek 83).....................................................................................................................................................    101

15. 9. 1   Překrývaná šířka stopy...................................................................................................................................................    101

15. 9. 2   Nepřekrývaná šířka stopy...............................................................................................................................................    101

15. 9. 3   Pravidla pro přepsání.....................................................................................................................................................    101

Přílohy

A Měření prostupnosti světla přes hranoly................................................................................................................................    102

В Identifikační otvory................................................................................................................................................................    104

С Způsob otevírání záklopky....................................................................................................................................................    105

D Měření prostupnosti světla páskou a jejími zaváděcími částmi............................................................................................    106

E Měření odstupu signálu od šumu..........................................................................................................................................    109

F Metoda určení jmenovité a maximální přípustné úrovně záznamu.......................................................................................    110

G Reprezentace 8-bitových bytů 10-bitovými vzorky .............................................................................................................    111

H Měření posunu bitů...............................................................................................................................................................    117

J Doporučení pro přepravu.......................................................................................................................................................    119

К Metoda měření linearity hran stopy......................................................................................................................................    120

L Kontrolní čtení ......................................................................................................................................................................    121

M Přiřazení dat a parita C3.......................................................................................................................................................    122

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 11321 byla připravena Evropskou asociací výrobců počítačů (jako norma ECMA-146) a byla schválena zvláštní urychlenou procedurou společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technika, současně se schválením národními členy ISO a IEC.

Přílohy A, D, E, F, G, H, К a M tvoří nedílnou součást této normy. Přílohy B, C, J a L slouží pouze pro informaci.

Patenty

Při přípravě normy ECMA byly shromážděny informace týkající se patentů, na nichž aplikace normy závisí. Byly zjištěny relevatní patenty, které patří firmám Hitachi a Sony Corporation. Avšak ani ECMA, ani ISO/IEC neposkytují ani autoritativní, ani všeobecné informace o evidenci, platnosti nebo rozsahu patentu a podobných právech. Vlastníci patentů stanovili, že licence budou udělovány při dodržování stejné terminologie. Adresy pro spojení s příslušnými subjekty jsou

Hitachi, Ltd.

European Operation Centre

Wallbrook Business Centre

Green Lane

Hounslow TW4 6NW

United Kingdom

Sony Corporation

Licensing and Trademark Division

6-7-35 Kitashinagawa

Shinagawa-ku

Tokyo 141

Japan

7


ČSN ISC/IEC 11321

Oddíl 1: Všeobecně 1 Předmět normy

Tato norma specifikuje fyzikální a magnetické vlastnosti zásobníku 3, 81 mm široké magnetické pásky tak, aby byla umožněna výměna takovýchto zásobníků. Specifikuje také jakost zaznamenávaných signálů a formát a způsob záznamu, čímž umožňuje výměnu dat prostřednictvím takovýchto zásobníků magnetické pásky.

8

Zdroj: www.cni.cz