Zdroj: www.cni.cz

ICS 35. 200                                                    ČESKÁ NORMA                                                           Srpen 1996

Informační technologie - Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS) - Rozhraní služeb

ČSN

ISO/IEC 10728

36 9648

Information technology - Information Resource Dictionary System (IRDS) Services Interface

Technologies de l'information - Interface de services du gestionnaire de ressources du système d'informations (IRDS)

Informationstechnik; Rahmenangaben für System zur Verwaltung Informationsresourcenverzeichnissen (IRDS); Serviceschnittstelle von IRDS

Tato norma je identická s ISO/IEC 10728: 1993. This standard is identical with ISO/IEC 10728: 1993.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3166: 1988 zavedena v ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 0022)

ISO 7185: 1990 zavedena v ČSN ISO 7185 Systémy zpracování informací. Programovací jazyk Pascal (36 9171)

ISO/IEC 9075: 1989 dosud nezavedena

ISO/IEC 10027: 1990 zavedena v ČSN ISO/IЕС Informační technika. Slovníkový systém zdrojů informací. Základní struktura (36 9643)

ISO/IEC 10032: 1993 dosud nezavedena

Obdobné zahraniční normy

BS ISO/IЕС 10728: 1993 Information technology. Information Resource Dictionary System (IRDS) Service Interface (Informační technologie. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS) Rozhraní služeb)

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB Logistik s. r. o., Praha, IČO 41695844 - Ing. Jana Lukešová Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

© Český normalizační institut, 1996

19675


ČSN ISO/IЕС 10728

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS) - Rozhraní služeb

ISO/IEC 10728

První vydání 1993-04-15

MDT 681. 3: 621. 39

Deskriptory: data processing, information interchange, information network, information resources, data handling, organization of data, interfaces.

Obsah

Strana

1   Předmět normy..............................................................................................................................................................................8

2   Odkazy na normy..........................................................................................................................................................................8

3   Definice a zkratky..........................................................................................................................................................................9

3. 1   Termíny definované nebo odkazované v základní

struktuře IRDS (ISO/IEC 10027) a použité v této mezinárodní normě..............................................................................................9

3. 2   Termíny definované v této mezinárodní normě..........................................................................................................................9

3. 3   Zkratky jmen datových položek ..............................................................................................................................................11

4   Konvence ....................................................................................................................................................................................12

4. 1    Specifikace pojmů a prostředků ..............................................................................................................................................12

4. 2   Specifikace datových struktur..................................................................................................................................................12

4. 3   Specifikace omezení - přehled..................................................................................................................................................12

4. 4   Specifikace datových struktur služby ......................................................................................................................................12

4. 5   Specifikace služeb....................................................................................................................................................................13

4. 6   Diagramy datových struktur ....................................................................................................................................................13

4. 7   Specifikace omezení - podrobně ............................................................................................................................................13

4. 7. 1   Typy omezení........................................................................................................................................................................13

4. 7. 2   Přehled omezení odkazu........................................................................................................................................................13

4. 7. 3   Volitelné omezení odkazu jeden ku mnoha..........................................................................................................................14

4. 7. 4   Požadované jednosměrné omezení odkazu jeden ku mnoha................................................................................................14

4. 7. 5   Požadované jednosměrné prosté omezení odkazu................................................................................................................15

4. 7. 6   Tabulky odkazující samy na sebe..........................................................................................................................................16

4. 7. 7   Požadované dvousměrné omezení odkazu............................................................................................................................16

4. 7. 8   Vzájemně se vylučující omezení odkazu..............................................................................................................................17

4. 7. 9   Podtabulky ..........................................................................................................................................................................19

4. 7. 10   Zásady pro vyjádření omezení............................................................................................................................................19

4. 8   Diagramy pracovních množin..................................................................................................................................................20

5   Pojmy a prostředky IRDS............................................................................................................................................................20

5. 1   Pojmy prostředí IRDS..............................................................................................................................................................21

5. 2   Kategorie tabulek......................................................................................................................................................................21

5. 3   Přehled tabulek definice IRD....................................................................................................................................................21

5. 4   Přehled tabulek IRD ................................................................................................................................................................25

3


ČSN ISO/IEC 10728

5. 4. 1   Přehled ..................................................................................................................................................................................25

5. 4. 2   Vnitřní a společné tabulky ....................................................................................................................................................26

5. 4. 3   Tabulky specifické pro-IRD..................................................................................................................................................27

5. 5    Data a objekty, ke kterým se data vztahují..............................................................................................................................27

5. 5. 1   Definiční objekty tvořící prostředky datového modelování..................................................................................................27

5. 5. 2   Definiční objekty závislé na skupině schémat IRD ..............................................................................................................28

5. 5. 3   Obsah tabulek IRD................................................................................................................................................................28

5. 5. 4   Přístupnost tabulek pro uživatele..........................................................................................................................................28

5. 6   Pojmy řízení verze....................................................................................................................................................................28

5. 6. 1   Objekty a verze objektů ........................................................................................................................................................28

5. 6. 2   Pracovní množiny..................................................................................................................................................................28

5. 6. 3   Pracovní množiny a uživatelé................................................................................................................................................29

5. 6. 4   Založení jedné pracovní množiny na druhé..........................................................................................................................29

5. 6. 5   Materializace pracovní množiny............................................................................................................................................30

5. 6. 6   Odkazy z jedné pracovní množiny na jinou..........................................................................................................................31

5. 6. 7   Odkazy na násobné verze objektu ........................................................................................................................................32

5. 6. 8   Kontext..................................................................................................................................................................................33

5. 6. 9   Stav obsahu IRD....................................................................................................................................................................33

5. 6. 10   Odkazy v IRD......................................................................................................................................................................33

5. 6. 11   Zrnitost řízení verze............................................................................................................................................................34

5. 6. 12   Řízení přístupu....................................................................................................................................................................34

5. 7   Prostředky pojmenování ..........................................................................................................................................................34

5. 7. 1   Jména ....................................................................................................................................................................................34

5. 7. 2   Jména IRDS ..........................................................................................................................................................................34

5. 7. 3   Jméno variace........................................................................................................................................................................34

5. 7. 4   Jméno pracovní množiny a jméno verze pracovní množiny..................................................................................................34

5. 8   Definovatelné meze a instalační předurčené hodnoty..............................................................................................................35

5. 8. 1   Meze definované implementací............................................................................................................................................35

5. 8. 2   Instalační předurčené hodnoty ..............................................................................................................................................35

5. 9   Vytvoření a vypuštění IRDS....................................................................................................................................................35

5. 10   Modifikace schématu IRD......................................................................................................................................................35

5. 11   Další funkčnost přidané hodnoty............................................................................................................................................35

5. 11. 1   Ověřovací atributy ..............................................................................................................................................................35

5. 11. 2   Moduly obsahu IRDS..........................................................................................................................................................36

5. 11. 3   Hodnoty udržované systémem............................................................................................................................................36

6 Abstraktní datové struktury ........................................................................................................................................................36

6. 1 Definiční úroveň IRD ..............................................................................................................................................................36

6. 1. 1   Datová struktura definiční úrovně IRD ................................................................................................................................36

6. 1. 2   Schéma definiční úrovně IRD ..............................................................................................................................................36

6. 1. 2. 1 Definiční schéma IRD........................................................................................................................................................36

6. 1. 3   Domény definiční úrovně IRD..............................................................................................................................................37

6. 1. 3. 1 Doména jména SQL ..........................................................................................................................................................37

4


ČSN ISO/IEC 10728

6. 1. 3. 2   Doména klíče IRDS............................................................................................................................................................37

6. 1. 3. 3   Doména znakových dat......................................................................................................................................................37

6. 1. 3. 4   Kardinální doména..............................................................................................................................................................37

6. 1. 3. 5   Booleovská doména............................................................................................................................................................38

6. 1. 4   Tabulky definiční úrovně IRD..............................................................................................................................................38

6. 1. 4. 1   Tabulka Objekt IRD ..........................................................................................................................................................38

6. 1. 4. 2   Tabulka Pracovní množina IRD ........................................................................................................................................39

6. 1. 4. 3   Tabulka Verze objektu IRD................................................................................................................................................40

6. 1. 4. 4   Tabulka Cesta odkazu IRD ................................................................................................................................................41

6. 1. 4. 5   Tabulka Uživatel IRDS......................................................................................................................................................41

6. 1. 4. 6   Tabulka Implementační meze............................................................................................................................................42

6. 1. 4. 7   Tabulka Slovník IRDS........................................................................................................................................................43

6. 1. 4. 8   Tabulka Skupina schémat IRD ..........................................................................................................................................44

6. 1. 4. 9   Tabulka Schéma IRD..........................................................................................................................................................44

6. 1. 4. 10   Tabulka Odkaz schématu IRD..........................................................................................................................................45

6. 1. 4. 11   Tabulka Deskriptor datového typu IRD ..........................................................................................................................45

6. 1. 4. 12   Tabulka Doména IRD......................................................................................................................................................47

6. 1. 4. 13   Tabulka Tabulka IRD ......................................................................................................................................................48

6. 1. 4. 14   Tabulka Pohled IRD ........................................................................................................................................................49

6. 1. 4. 15   Tabulka Sloupec IRD ......................................................................................................................................................50

6. 1. 4. 16   Tabulka Užití tabulky pohledu IRD ................................................................................................................................52

6. 1. 4. 17   Tabulka Užití sloupce pohledu IRD ................................................................................................................................53

6. 1. 4. 18   Tabulka Omezení tabulky IRD ........................................................................................................................................53

6. 1. 4. 19   Tabulka Užití klíčového sloupce IRD..............................................................................................................................55

6. 1. 4. 20   Tabulka Omezení odkazu IRD ........................................................................................................................................56

6. 1. 4. 21   Tabulka Omezení kontroly IRD ......................................................................................................................................57

6. 1. 4. 22   Tabulka Užití kontrolní tabulky IRD ..............................................................................................................................59

6. 1. 4. 23   Tabulka Užití kontrolního sloupce IRD ..........................................................................................................................59

6. 1. 4. 24   Tabulka Tvrzení IRD........................................................................................................................................................60

6. 1. 4. 25   Tabulka Modul IRD..........................................................................................................................................................61

6. 1. 4. 26   Tabulka Stav obsahu IRD ................................................................................................................................................61

6. 1. 4. 27   Tabulka Předurčené hodnoty instalace ............................................................................................................................62

6. 1. 4. 28   Tabulka Privilegium pracovních množin IRD..................................................................................................................62

6. 1. 5   Pohledy Definiční úrovně IRD..............................................................................................................................................64

6. 1. 5. 1   Pohled Všechna jména SQL ..............................................................................................................................................64

6. 1. 5. 2   Pohled Verze objektu IRD..................................................................................................................................................64

6. 1. 5. 3   Pohled Pracovní množina IRD ..........................................................................................................................................65

6. 1. 5. 4   Pohled Cesta odkazu IRD ..................................................................................................................................................65

6. 1. 6   Řízení změny definiční úrovně IRD......................................................................................................................................65

6. 1. 7   Výchozí obsah definiční úrovně IRD .................................................................................................................................. 65

6. 2 Úroveň IRD..............................................................................................................................................................................67

6. 2. 1 Datová struktura úrovně IRD................................................................................................................................................67

5


ČSN ISO/IEC 10728

6. 2. 2 Výchozí obsah úrovně IRD ..................................................................................................................................................68

6. 3 Obecná pravidla........................................................................................................................................................................69

6. 3. 1   Užití primárního klíče............................................................................................................................................................69

6. 3. 2   Odkazy a stav obsahu............................................................................................................................................................70

6. 3. 3   Rozlišování odkazů................................................................................................................................................................70

6. 3. 4   Rozlišování odkazů uvnitř cesty verze..................................................................................................................................70

6. 3. 5   Odkazy závislé na cestě odkazu............................................................................................................................................70

6. 3. 6   Cesty odkazů a cesty verzí....................................................................................................................................................70

7   Pojmy a prostředky služeb..........................................................................................................................................................70

7. 1   Úrovně a souběžnost................................................................................................................................................................70

7. 2   Přístup к datům IRDS prostřednictvím procesoru databázových služeb..................................................................................70

7. 2. 1   Prevence obcházení bezpečnosti a integrity IRDS................................................................................................................70

7. 2. 2   Přístup к datům IRDS s použitím normalizovaného databázového jazyka..........................................................................71

7. 3   Spojení aplikace s procesorem rozhraní služeb IRDS..............................................................................................................71

7. 3. 1   Relace a transakce..................................................................................................................................................................71

7. 3. 2   Uživatelé a privilegia IRDS ..................................................................................................................................................71

7. 4   Výběr objektů ..........................................................................................................................................................................72

7. 5   Množiny a kurzory....................................................................................................................................................................72

7. 6   Diagnostika..............................................................................................................................................................................72

7. 7   Řízení verzí..............................................................................................................................................................................72

7. 8   Operace na abstraktních datových strukturách ........................................................................................................................73

8     Datové struktury služeb ............................................................................................................................................................73

8. 1   Základní datové konstanty........................................................................................................................................................73

8. 1. 1   Meze délky jména..................................................................................................................................................................73

8. 1. 2   Meze délky atributů ..............................................................................................................................................................73

8. 1. 3   Meze délky řídicích identifikátorů........................................................................................................................................74

8. 1. 4   Datové typy............................................................................................................................................................................74

8. 1. 5   Třídy stavů obsahu IRD........................................................................................................................................................75

8. 1. 6   Parametr typů uzavření..........................................................................................................................................................75

8. 2    Datové typy služeb..................................................................................................................................................................75

8. 2. 1    Sloupcové datové typy..........................................................................................................................................................75

8. 2. 2   Jména objektů........................................................................................................................................................................76

8. 2. 3   Řídicí identifikátory ..............................................................................................................................................................77

8. 2. 4   Oblast diagnostiky ................................................................................................................................................................77

8. 2. 5   Kód návratu služeb................................................................................................................................................................78

8. 2. 6   Parametry seznamu sloupců..................................................................................................................................................78

9   Formáty a popisy služeb..............................................................................................................................................................79

9. 1 Provozní služby........................................................................................................................................................................79

9. 1. 1    Služba Vytvoření definice IRD ............................................................................................................................................80

9. 1. 2   Služba Vypuštění definice IRD ............................................................................................................................................80

9. 1. 3   Služba Otevření IRDS ..........................................................................................................................................................81

9. 1. 4   Služba Přípravy......................................................................................................................................................................82

6


ČSN ISO/IEC 10728

9. 1. 5   Služba Zavázání....................................................................................................................................................................83

9. 1. 6   Služba Návratu......................................................................................................................................................................83

9. 1. 7   Služba Uzavření IRDS..........................................................................................................................................................84

9. 1. 8   Služba Vyvolání diagnostiky ................................................................................................................................................84

9. 2   Služby nezávislé na úrovni ......................................................................................................................................................85

9. 2. 1    Služba Nastavení kontextu....................................................................................................................................................85

9. 2. 2   Služba Přidání objektu..........................................................................................................................................................86

9. 2. 3   Služba Otevření kurzoru........................................................................................................................................................87

9. 2. 4   Služba Vyhledání objektu......................................................................................................................................................89

9. 2. 5   Služba Modifikace objektu....................................................................................................................................................90

9. 2. 6   Služba Výmazu objektu........................................................................................................................................................92

9. 2. 7   Služba Deklasifikace objektu................................................................................................................................................93

9. 2. 8   Služba Reklasifikace objektu................................................................................................................................................94

9. 2. 9   Služba Uzavření kurzoru ......................................................................................................................................................96

9. 2. 10   Služba Vytvoření pracovní množiny ..................................................................................................................................96

9. 2. 11    Služba Vypuštění pracovní množiny ..................................................................................................................................98

9. 2. 12   Služba Modifikace stavu obsahu ........................................................................................................................................99

9. 2. 13   Služba Vytvoření cesty odkazu ........................................................................................................................................100

9. 2. 14   Služba Modifikace cesty odkazu ......................................................................................................................................100

9. 2. 15   Služba Vypuštění cesty odkazu ........................................................................................................................................101

9. 3   Specifické služby definiční úrovně IRD................................................................................................................................102

9. 3. 1    Služba Vytvoření IRD ........................................................................................................................................................102

9. 3. 2   Služba Vypuštění IRD ........................................................................................................................................................103

9. 3. 3   Služba Deaktivace IRD........................................................................................................................................................104

9. 3. 4   Služba Reaktivace IRD........................................................................................................................................................105

9. 3. 5   Služba Potvrzení platnosti skupiny schémat IRD................................................................................................................105

9. 4   Posloupnost povoleného vyvolání služby..............................................................................................................................106

9. 4. 1    Specifikace platných posloupností vyvolání ......................................................................................................................106

9. 4. 2   Obecná pravidla..................................................................................................................................................................107

10 Shoda ......................................................................................................................................................................................107

Přílohy

A Třídy apodřídy stavů................................................................................................................................................................109

A. l Třídy stavů ............................................................................................................................................................................109

A. 2 Podtřídy stavů........................................................................................................................................................................111

A. 3 Záznam stavu ........................................................................................................................................................................112

В Tabulky definované uživatelem................................................................................................................................................114

7


ČSN ISO/IEC 10728

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) společně tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní organizace, které jsou členy ISO nebo IEC, se na vývoji mezinárodních norem účastní prací v technických komisích, vytvořených pro jednotlivé oblasti techniky. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblasti společných zájmů. S ISO a IEC spolupracují také další vládní i nevládní organizace.

Pro oblast informační technologie vytvořily ISO a IEC Společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí jsou rozesílány národním organizacím ke schválení. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 10728 byla připravena Společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 21, Vyhledávání, transfer a management informací pro propojení otevřených systémů (OSI).

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.

Příloha В je pouze pro informaci.

Úvod

Tato mezinárodní norma je jednou z řady mezinárodních norem týkajících se slovníkových systémů zdrojů informací. ISO/IEС 10027 definuje kontext, uvnitř kterého je tato mezinárodní norma aplikována.

1 Předmět normy

Řada mezinárodních norem IRDS specifikuje softwarový nástroj, který se může použít к popisu a potenciálně к řízení informačních zdrojů podniku. Definuje strukturu a část obsahu dat, která se mají udržovat na definiční úrovni IRD a strukturu dat, která se mají udržovat na úrovni IRD. Definuje také služby, které se mají poskytovat pro údržbu a vyhledávání dat na obou úrovních. Další podrobnosti o řadě norem IRDS jsou uvedeny v ISO/IEC 10027.

Tato mezinárodní norma specifikuje rozhraní služeb, které umožňuje každému programu plný přístup ke všem službám IRDS prostřednictvím libovolného rozhraní vnějšího vyvolání poskytnutého jazykem, ve kterém je program napsán. Jádro této mezinárodní normy definuje sémantiky tohoto rozhraní a dále specifikuje jazykové vazby pro ISO Pascal (ISO 7185). Jazykové vazby pro další normalizované programovací jazyky ISO jsou uvedeny jako samostatné normy.

Tato mezinárodní norma neuvádí žádné předpoklady o implementačním prostředí a nepředpokládá žádná specifická rozhraní doby provádění nebo doby kompilace.

8

Zdroj: www.cni.cz