Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 13.340.20;97.220.40

Červenec 1996

Záchranné plovací vesty
a osobní plovací prostředky -
Záchranné plovací vesty - 150 N

ČSN
EN 396

83 2862

 

 

 

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets- 150 N

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison- Gilets de sauvetage- 150 N

Rettungswesten und Schwimmhilfen- Rettungswesten- 150 N

 

Tato národní norma je identická s EN 396:1993 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium.

This national standard is identical with EN 396:1993 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36,1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 393 zavedena v ČSN EN 393 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky- Plovací prostředky - 50 N (83 2860)

EN 394 zavedena v ČSN EN 394 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky- Doplňková příslušenství (83 2864)

EN 395 zavedena v ČSN EN 395 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky- Záchranné plovací vesty - 100 N (83 2861)

EN 399 zavedena v ČSN EN 399 Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky- Záchranné plovací vesty - 275 N (83 2863)

ISO 105-B04:1988  zavedena v ČSN 80 0144 Textilie- Metoda zkoušení stálobarevnosti v povětrnosti xenonovou výbojkou (eqv)

ISO 105-E02:1989  zavedena v ČSN 80 0144 Textilie- Metoda zkoušení stálobarevnosti v mořské vodě (eqv)

ISO 105-X12:1987  zavedena v ČSN 80 0139 Textilie- Metoda zkoušení stálobarevnosti při oděru za sucha a za vlhka (eqv)

ISO 188:1982  dosud nezavedena

ISO 1421:1977 zavedena v ČSN ISO 1421 Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty- Stanovení pevnosti a tažnosti (80 0861)

ISO 2411:1991  dosud nezavedena

ISO 3801:1977  dosud nezavedena

ISO 4674:1977  dosud nezavedena

ISO 5081:1977  dosud nezavedena

ISO 5082:1982  dosud nezavedena

ISO 7854:1984  dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19684


Strana 2

ISO 9227:1990 zavedena v ČSN ISO 9227 Korozní zkoušky v umělých atmosférách- Zkoušky solnou mlhou (03 8132)

Metoda AATC 30:1981  dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950 - Ing. Jaroslav Filip

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 396

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 614.895:62-784.323:685.73:331.45:620.1

 

Deskriptory: rescue equipment, life jackets, safety, accident prevention, buoyancy, specifications, dimensions, tests, marking

 

Záchranné plovací vesty a osobní plovací prostředky - Záchranné plovací vesty - 150 N

 

Lifejackets and personal buoyancy aids - Lifejackets - 150 N

Gilets de sauvetage et équipement individuel d'aide à la flottaison - Gilets de sauvetage - 150 N

Rettungswesten und Schwimmhilfen - Rettungswesten - 150 N

 

Tato evropská norma byla přijata CEN 1993-11-22. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Úvod

4

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Termíny a definice

6

4

Požadavky

7

5

Odběr vzorků

12

6

Zkušební metody

13

7

Návod k používání

16

8

Označování

16

Příloha A (normativní)

19

Zkouška svislým a vodorovným zatížením

Příloha B (normativní)

22

Měření vztlaku - celé zařízení

Příloha C (normativní)

23

Měření vztlaku - vzorky materiálu

Příloha D (normativní)

24

Technické požadavky na materiál odrážející světlo

Příloha E (normativní)

25

Zkouška odolnosti vůči hoření

Příloha F (normativní)

27

Metoda pro měření výšky nad hladinou

Příloha G (normativní)

28

Zkušební metoda pro odolnost vůči náhodnému nafouknutí

Příloha H (normativní)

30

Zkušební metoda pro stlačení pevného vztlakového materiálu

Příloha J (normativní)

31

Zkouška rotační rázovou komorou

Příloha K (normativní)

32

Překlad názvů

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest", jejíž sekretariátem byl pověřen DIN.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Komisí evropského společenství (a sekretariátem Evropského sdružení volného obchodu) a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď zveřejněním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do května 1994. Do května 1994 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

V souladu s požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, jsou následující státy povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Úvod

Tato norma byla připravena, aby zajistila potřeby osob zabývajících se činnostmi konanými při z jejich práci nebo při jejich volném času, ve vodě nebo v blízkosti vody. Záchranné plovací vesty vyrobené a udržované podle této normy budou poskytovat přiměřené zajištění bezpečnosti před utonutím osobě, která z jakéhokoli důvodu již není schopná si pomoci sama. Není určena, aby nahradila normy schválené Mezinárodní námořní organizací, nebo ty, které jsou speciálně určeny pro použití v letectví Federálním úřadem pro letectví, Úřadem pro civilní letectví a ostatními řídícími orgány pro letectví; je spíše určena k využívání těmi osobami, od kterých nebude vyžadováno, aby se podrobily oněm normám.


Strana 5

Tato norma připouští, aby plovací schopnost záchranné plovací vesty byla zajištěna širokým výběrem materiálů, z nichž některé mohou vyžadovat přípravu před vniknutím do vody (např. nafouknutí komor plynem z tlakové láhve nebo nafouknutí ústy). Tato široká skupina plovacích zařízení je rozdělena do dvou hlavních typů, a to ty, které vyžadují od uživatele, aby inicioval systém zabezpečení vztlaku (ať nafouknutím ústy nebo plynem) a dále ty, které poskytují plný vztlak bez jakéhokoliv zásahu uživatele (např. vybavením materiálem pro vztlak, nebo které se nafukují úplně automatickým způsobem), jakož i kombinace obou výše uvedených typů. Automaticky ovládané záchranné plovací vesty jsou vhodné pro osoby, u kterých je pravděpodobné, že vniknou do vody neočekávaně, zatímco manuálně ovládané záchranné plovací vesty by měly být používány pouze tehdy, je-li jisté, že uživatel bude mít dostatečný čas k vytvoření plného vztlaku. Za každé situace uživatel má zabezpečit, aby správná činnost záchranné plovací vesty vyhovovala pro určité použití. Shoda záchranné plovací vesty s touto normou neznamená, že je vhodná za všech okolností. Požadavky na řádnou údržbu jsou dalším faktorem nejvyšší důležitosti při volbě a aplikaci určitých záchranných plovacích vest.

 

Tato norma je určena, aby sloužila jako směrnice pro výrobce, kupující a uživatele tohoto bezpečnostního vybavení při zajištění poskytované úrovně účinnosti při používání. Stejně nezbytný je požadavek pro konstruktéry, aby usnadnili nošení vybavení tím, že bude pohodlné a atraktivní pro stálé nošení na vodě nebo blízko vody, namísto toho, aby bylo uloženo ve skříňce pro použití v havarijním případě.

 

Základní cíle při nošení záchranné plovací vesty jsou:

 

a) podporovat přiměřenou bezpečnost uživatele ve vodě, zvláště jestliže tato osoba není schopna plavat, je vyčerpána, zraněna nebo jinak neschopná. V případě automaticky fungujících záchranných plovacích vest fungovat bez jakéhokoliv zásahu uživatele, s výjimkou počátečního oblékání záchranné plovací vesty;

b) umožnit uživateli pohybovat se ve vodě, aniž by její nošení byla pro něj překážkou;

c) podporovat uživatele, umožňujíc jeho snahu po záchraně, spíše než jen jeho udržení na vodě;

d) přispívat k záchraně uživatele.

 

Záchranná plovací vesta má poskytovat dostatečný stupeň vztlaku součástkou oděvu, která je hmotnostně lehká, málo rozměrná a umožňující volnost pohybu. Má bezpečně padnout, poskytovat pozitivní podporu ve vodě, umožňovat plavání uživateli nebo aktivně pomáhat sobě nebo jiným. Uváděná velikost vztlaku a jeho rozdělení mají zajistit, že uživatel je udržován s ústy a nosem nad vodou a ve správné poloze s trupem skloněným dozadu.

 

Jisté okolnosti mohou ovlivnit tuto vlastnost, jako např. vlny nebo nošení součástek oděvu, které poskytují (záměrně nebo náhodně) vztlak navíc, jako je např. potápěčské teplé spodní oblečení. Uživatelé, vlastníci a zaměstnavatelé mají zabezpečit, aby jakékoli dodatečné součásti oděvu nebo vybavení oblečené ve spojení se záchranou plovací vestou neovlivňovalo její vlastnosti. Podobně určité záchranné plovací vesty nemohou řádně fungovat v extrémních teplotách, ačkoli jsou plně schváleny podle této normy. Záchranné plovací vesty mohou rovněž být ovlivněny jinými podmínkami použití, jako vystavení účinku chemikálie a svařovacích prací, a mohou vyžadovat doplňkovou ochranu, aby splnily specifické požadavky. Jestliže uživatel hodlá použít záchrannou plovací vestu do takovýchto podmínek, má se přesvědčit, že nebudou její vlastnosti nepříznivě ovlivněny. Norma rovněž umožňuje, aby záchranná plovací vesta byla nedílnou součástí bezpečnostního postroje konstruovaného v souladu s evropskou normou. Záchranné plovací vesty mohou rovněž vytvářet nedílnou součást větší součásti oděvu, např. poskytující tepelnou ochranu během potápění, přičemž je požadováno, aby úplné kombinované oblečené vybavení vyhovovalo této normě.

 

Při výběru norem požadovaných pro záchrannou plovací vestu se předpokládá, že bude věnován zřetel možné době provozování, kterou může uživatel očekávat. Zatímco záchranná plovací vesta splňuje technické požadavky vlivem vhodné konstrukce a materiálu, její možná doba provozování závisí hlavně na podmínkách použití a skladování, které jsou plně v odpovědností vlastníka, uživatele a/nebo zaměstnavatele. Mimoto, zatímco zkoušky vlastností jsou určeny pro hodnocení příslušných parametrů vlastností během reálné životnosti, nejsou určeny, aby přesně simulovaly používání. Například skutečnost, že zařízení, které prošlo zkouškami samočinného vzpřimování popsanými dále, nezaručuje, že bude samočinně napřimovat bezvědomého uživatele, má-li na sobě vodotěsný tepelný oděv.

 

Evropské normy existují pro čtyři typy vztlakových součástek oděvu, z nichž tato norma určuje právě jeden tento typ. Každý z těchto čtyř typů je určen jako vhodný pro různé činnosti v různých rizikových situacích; jsou to:

a) záchranné plovací vesty 275 N - tyto mají vztlak nejméně 275 N pro průměrného dospělého a jsou určeny k použití v pobřežních vodách za extrémních podmínek nebo je-li použit těžký ochranný oděv nebo zátěž jako jsou opasky s nástroji (viz EN 399);

b) záchranné plovací vesty 150 N - tyto mají vztlak nejméně 150 N pro průměrného dospělého a jsou určeny k použití v pobřežních vodách nebo je-li použit oděv pro nepříznivé počasí (tato norma);


Strana 6

c) záchranné plovací vesty 100 N - tyto mají vztlak nejméně 100 N pro průměrného dospělého a jsou určeny pro použití v poměrně chráněných vodách (viz EN 395);

d) plovací prostředky 50 N - tyto mají vztlak nejméně 50 N pro průměrného dospělého a jsou určeny pro použití v chráněných vodách, kde pomoc je nablízku a uživatel je plavec, za okolností, že plovací prostředek s větším vztlakem nebo rozměrově větší by ovlivňoval činnost uživatele nebo jej přímo ohrožoval (viz EN 393).

 

Je nezbytné, aby vlastníci, uživatelé a zaměstnavatelé zvolili součástky oděvu, které splňují požadavky příslušné normy v podmínkách, za kterých mají být použity, a při jejichž prodeji by měl mít zákazník jasno, do které kategorie každý výrobek náleží, o alternativních součástech oděvu v ostatních kategoriích a o omezení běžného použití pro každou ze čtyř kategorií. Podobně rámcové zákonodárství týkající se nošení těchto součástek oděvu by mělo pečlivě posoudit, který typ je nejvhodnější pro předpokládané podmínky používání, berouce v úvahu spíše těžší podmínky, které by mohly vést k nouzové situaci.

 

1  Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky pro výrobu, provedení, rozměry, označování a zkušební metody pro záchranné plovací vesty o jmenovitém vztlaku 150 N, neplatí pro záchranné plovací vesty IMO a vesty určené pro použití v letectví (Federální úřad pro letectví, Úřad pro civilní letectví a ostatní řídící orgány pro letectví).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz