Zdroj: www.cni.cz

ICS 13. 220. 00; 13. 220. 20; 01. 040. 13

Požární ochrana - Slovník Část 3: Elektrická požární signalizace

ČSN

ISO 8421-3

38 9000

Fire protection - Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm

Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 3: Détection et alarme incendie

Begriffe aus dem Feuerwehrwesen - Lexikon - Teil 3: Brandmeldeanlage

Tato norma je identická s ISO 8421-3: 1989.

This standard is identical with ISO 8421-3: 1989.

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu NA, v níž jsou uvedeny termíny a definice používané v soustavě českých norem, které však nejsou obsaženy v ISO 8421-3. Obsahuje i český, anglický a francouzský rejstřík.

© Český normalizační institut, 1996

19714


ČSN ISO 8421-3

MEZINÁRODNÍ NORMA Požární ochrana - Slovník Část 3: Elektrická požární signalizace ISO 8421-3

První vydání

1989-11-01

MDT: 614. 842. 4: 001. 4

Deskriptory: fire protection, fire detection systems, warning systems, vocabulary.

Upozornění: Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 8421-3

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 1996,... stran, náklad.....výtisků,

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

Cenová skupina...

2


ČSN ISO 8421-3

Požární ochrana - Slovník

Část 3: Elektrická požární signalizace

MDT: 614. 842. 4: 001. 4

Deskriptory: fire protection, fire detection systems, warning systems, vocabulary.

ISO 8421-3

První vydání

1989-11-01

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce          spolupracuje          s          Mezinárodní

elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee.          International         organizations,

governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council. They are approved in accordance with ISO procedures requiring at least 75 % approval by the member bodies voting.

Mezinárodní norma ISO 8421-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 21 Zařízení pro požární ochranu a hašení požáru.

ISO 8421 sestává z následujících částí pod obecným názvem Požární ochrana - Slovník:

Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

Část 2: Požární ochrana staveb

Část 3: Elektrická požární signalizace

Část 4: Hasicí zařízení

Část 5: Odvětrání kouře

Část 6: Evakuace a únikové prostředky

Část 7: Prostředky pro detekci a potlačení výbuchu

International Standard ISO 8421-3 was prepared by Technical Committee ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting.

ISO 8421 consists of the following parts, under the general title Fire protection - Vocabulary:

Part 1: General terms and phenomena of fire

Part 2: Structural fire protection

Part 3: Fire detection and alarm

Part 4: Fire extinction equipment

Part 5: Smoke control

Part 6: Evacuation and means of escape

Part 7: Explosion detection and suppression means

3


ČSN ISO 8421-3

Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami

Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

Předmět normy

Tato část ISO 8421 uvádí termíny a definice, používané v oboru elektrické požární signalizace. Obecné termíny jsou uvedeny v ISO 8421-1. Termíny jsou řazeny v anglickém abecedním pořádku v článcích 3. 1 a 3. 2; anglický a francouzský rejstřík je připojen.

POZNÁMKA - V systému číslování termínů počáteční číslice 3 označuje část 3 této mezinárodní normy.

Scope

This part of ISO 8421 gives terms and definitions for fire detection and alarm. General use terms are covered by ISO 8421-1. Terms are given in English alphabetical order within 3. 1 and 3. 2 respectively; English and French alphabetical indexes are provided.

NOTE - In the numbering systems of the terms, the initial figure 3 denotes Part 3 of this International Standard.

Normativní odkazy

Součástí této části ISO 8421 jsou ustanovení i dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřejnění této normy jsou platná uvedená vydání. Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této části ISO 8421, by měly prozkoumat možnost využití nejnovějšího vydání norem, které jsou dále uvedeny. Členové IEC a ISO mají seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 8421-1 Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

Normative reference

The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 8421. At the time of publication, the edition indicated was valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of ISO 8421 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 8421-1, Fire protection Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire.

Termíny a definice

3. 1 obecné termíny (kromě hlásičů)

3. 1. 1     požární poplach: varování před požárem, vyvolané osobou nebo samočinným zařízením

3. 1. 2     planý požární poplach: požární poplach (3. 1. 1), který je planý, neboť ohlášený požár neexistuje a neexistoval; planý požární poplach může být způsoben úmyslně, omylem nebo náhodně

Terms and definitions

3. 1 General terms (except detectors)

3. 1. 1   alarm of fire: Warning of fire, originated by a person or by an automatic device.

3. 1. 2     alarm of fire, false: Alarm of fire (3. 1. 1) that is false because the fire reported does not and did not exist. This false alarm may arise by malicious, mistaken, or accidental intent.

Zdroj: www.cni.cz