Zdroj: www.cni.cz

ICS 13. 220. 20; 13. 220. 30; 01. 040. 13

Požární ochrana - Slovník Část 4: Hasicí zařízení

ČSN

ISO 8421-4

38 9000

Fire protection - Vocabulary - Part 4: Fire extinction equipment

Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 4: Equipements et moyens d'extinction

Begriffe aus dem Feuerwehrwesen - Lexikon - Teil 4: Löschgeräte

Tato norma je identická s ISO 8421-4: 1990.

This standard is identical with ISO 8421-4: 1990.

Národní předmluva

Norma obsahuje národní přílohu NA, v níž jsou uvedeny termíny a definice neuvedené v mezinárodní normě, avšak používané v soustavě českých norem. Obsahuje i český, anglický a francouzský rejstřík.

Citované normy

ISO 3941: 1977 zavedena v ČSN EN 2 Třídy požárů (38 9101)

ISO 7201: 1982 dosud nezavedena

ISO 8421-1: 1987 zavedena v ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požáru (38 9000)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN ISO 8421-1, ČSN ISO 8421-2, ČSN ISO 8421-3, ČSN ISO 8421-5, ČSN ISO 8421-6, ČSN ISO 8421-7, ČSN ISO 8421-8 nahrazuje ČSN 38 9000 Požární ochrana - Prostředky Názvosloví z 26. 10. 1987 a ČSN 01 8200 Požiarna charakteristika látok - Termíny a definície z 1. 4. 1992.

Vypracování normy

Zpracovatel: PO Consult, IČO 49652052, Ing. Vladislav Kmoch Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

© Český normalizační institut, 1996

19715


ČSN ISO 8421-4

Obsah

Strana

Předmluva............................................................................................ 3

Předmět normy....................................................................................... 4

Normativní odkazy..................................................................................... 4

Termíny a definice..................................................................................... 4

4. 1   hasiva............................................................................................ 4

4. 2   mobilní hasicí přístroje............................................................................. 7

4. 3   stabilní hasicí zařízení.............................................................................. 8

4. 4   požární vodovod...................................................................................   12

Český abecední rejstřík.................................................................................   14

Anglický abecední rejstřík...............................................................................   16

Francouzský abecední rejstřík...........................................................................   18

Národní příloha.......................................................................................  20

2


ČSN ISO 8421-4

Požární ochrana - Slovník Část 4: Hasicí zařízení

ISO 8421-4

První vydání 1990-02-15

MDT: 614. 843/. 845: 001. 4

Deskriptory: fire safety, fire protection, extinction, vocabulary.

Předmluva

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce          spolupracuje          s          Mezinárodní

elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee.          International         organizations,

governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council. They are approved in accordance with ISO procedures requiring at least 75 % approval by the member bodies voting.

International Standard ISO 8421-4 was prepared by Technical Committee ISO/TC 21, Equipment for fire protection.

ISO 8421 consists of the following parts, under the general title Fire protection - Vocabulary:

Part 1: General terms and phenomena of fire

Part 2: Structural fire protection

Part 3: Fire detection and alarm

Part 4: Fire extinction equipment

Part 5: Smoke control

Part 6: Evacuation and means of escape

Part 7: Explosion detection and suppression means

3


ČSN ISO 8421-4

Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami

Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials

Předmět normy

Tato část ISO 8421 uvádí termíny a definice vztahující se na

-  hasiva;

-  mobilní hasicí přístroje;

-  stabilní hasicí zařízení.

Obecné termíny jsou uvedeny v ISO 8421-1. Termíny jsou řazeny v anglickém abecedním pořádku; anglický a francouzský rejstřík je připojen.

POZNÁMKA - V systému číslování termínů počáteční číslice 4 označuje část 4 této mezinárodní normy.

Scope

This part of ISO 8421 gives terms and definitions relating to

-  extinguishing media;

-  mobile extinguishers;

-  fixed extinguishing systems.

General use terms are covered by ISO 8421-1. Terms are given in English alphabetical order; English and French alphabetical indexes are provided.

NOTE - In the numbering systems of the terms, the initial figure 4 denotes Part 4 of this International Standard.

Normativní odkazy

Součástí této části ISO 8421 jsou ustanovení i dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této normy. V době uveřejnění této normy jsou platná uvedená vydání. Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této části ISO 8421, by měly prozkoumat možnost využití nejnovějšího vydání norem, které jsou dále uvedeny. Členové IEC a ISO mají seznamy platných mezinárodních norem.

ISO 3941: 1977 Klasifikace požárů

ISO 7201: 1982 Požární ochrana - Hasiva Halogenované uhlovodíky

ISO 8421-1: 1987 Požární ochrana - Slovník Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

Normative reference

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 8421. At the time of publication, the edition indicated was valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of ISO 8421 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 3941: 1977, Classification of fires.

ISO 7201: 1982, Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons.

ISO 8421-1, Fire protection Vocabulary - Part 1: General terms and phenomena of fire.

Termíny a definice

4. 1 hasiva

4. 1. 1 pěnidlo odolné proti alkoholu: pěnidlo užívané pro hašení požárů vodou mísitelných kapalin (polární kapaliny) a jiných látek, narušujících běžnou pěnu.

Terms and definitions

4. 1 Extinguishing media

4. 1. 1 alcohol resistant foam concentrate: Foam concentrate used for the extinction of fires involving water miscible fuel (polar liquids) and other fires destructive to regular foams.

Zdroj: www.cni.cz