Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 53.100

Červenec 1996

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče -
Část 2: Metoda hodnocení

ČSN
ISO 5006-2

27 8009

 

 

 

Earth-moving machinery - Operator's field of view - Part 2: Evaluation method

Engins de terrassement - Visibilité du conducteur - Partie 2: Méthode d'évaluation

Erdbaumaschinen - Sichtfeld - Teil 2: Bewertungsmethode

 

Tato norma je identická s ISO 5006-2:1993.

This standard is identical with ISO 5006-2:1993.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články B.4.1 až B.4.6 a obrázky B.1 až B.3 ČSN 27 8009 z listopadu 1994.

 

Citovaná norma

ISO 5006-1:1991 zavedea v ČSN 27 8009 Stroje pro zemní práce - Výhled řidiče z pracovního místa (zap ISO 5006-1)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno, IČO 47952024, Ing. Vojtěch Gába

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

ã Český normalizační institut, 1995
19721


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 5006-2

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče -

První vydání

Část 2: Metoda hodnocení

1993-06-15


 

MDT [621.878/.879]-051-787.1

 

Deskriptory: earth moving equipment, operators (personnel), visibility, tests, estimation, field of visibility.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5006-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce, subkomisí SC 2 Požadavky bezpečnosti a lidské činitele.

 

ISO 5006 je sestavena z následujících tří částí, které mají společný hlavní název Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče; doplňující názvy částí ISO 5006 jsou:

-  Část 1: Metoda zkoušky;

-  Část 2: Metoda hodnocení;

-  Část 3: Kritéria.

 

Příloha A této části ISO 5006 je určena pouze pro informaci.

 

Úvod

 

Tato část ISO 5006 poskytuje prostředky pro hodnocení schopnosti řidiče mít viditelnost, resp. výhled na obvodovou plochu okolo stroje pro zemní práce. Pro tento účel zvolená obvodová plocha je plocha kružnice o poloměru 12 m na zkušebním povrchu okolo stroje. Tato kruhová plocha je rozdělena do čtyř jednotlivých oblastí. Na základě schopnosti řidiče rozlišovat předměty, které se nacházejí na této obvodové ploše jsou ustanoveny kategorie viditelnosti; přičemž je vzato v úvahu konstrukční provedení jednotlivého stroje, jeho funkce a provozní režim.

 

Rozměr zaclonění 700 mm byl zvolen proto, že takové zaclonění by mohlo účinně zabránit řidiči vidět osobu nacházející se za zacloněním takové šířky. Bylo zjištěno, že v případě výskytu sousedících zaclonění je nutné, aby mezi nimi byla k dispozici dělicí vzdálenost zaclonění nebo mezera o velikosti 1 300 mm k zabezpečení toho, aby řidič byl schopen rozeznat zda nějaká osoba byla nebo je v oblasti viditelnosti.

 

Tato metoda hodnocení uznává, že pro oblasti viditelnosti, které se nacházejí před některými stroji se mohou vyskytovat rozsáhlá zaclonění. V důsledku specifických provozních režimů takových strojů mají tyto oblasti zaclonění menší význam, který vyplývá z minimalizovaného zaclonění v jiných oblastech okolo takového stroje. Přijetí této filozofie je založeno na mnohaletých zkušenostech s takovými typy strojů v celosvětovém rozsahu.

 

Pro některé stroje jsou rovněž přijaty velké plochy zaclonění v oblastech viditelnosti, které se nacházejí vzadu. Toto je přípustné proto, že základní provozní režim takových strojů je při jejich jízdě ve směru dopředu.

 

1 Předmět normy

 

V této části ISO 5006 je uvedena specifikace metody hodnocení zaclonění, která se mohou vyskytovat na obvodu kruhu pro zkoušku viditelnosti, který je stanoven v ISO 5006-1.


Strana 4

Tato část ISO 5006 se nezabývá hodnocením zaclonění, která se mohou vyskytovat v důsledku pohybu pracovních nástrojů při provozu stroje.

 

Tato část ISO 5006 se vztahuje na takové stroje pro zemní práce, které mají přesně určené pracovní místo pro řidiče stroje.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz