Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 53.100

Červenec 1996

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu
řidiče - Část 3: Kritéria

ČSN
ISO 5006-3

27 8009

 

 

 

Earth-moving machinery - Operator's field of view - Part 3: Criteria

Engins de terrassement - Visibilité du conducteur - Partie 3: Critères

Erdbaumaschinen - Sichtfeld - Teil 3: Kriterien

 

Tato norma je identická s ISO 5006-3:1993.

This standard is identical with ISO 5006-3:1993.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek B.4.7 a tabulka B.6 ČSN 27 8009 z listopadu 1994.

 

Citované normy

ISO 5006-1:1991 zapracována do ČSN 27 8009 Stroje pro zemní práce - Výhled řidiče z pracovního místa

ISO 5006-2:1993 zavedena v ČSN ISO 5006-2 Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče - Část 2: Metoda hodnocení (27 8009) (v návrhu)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno, IČO 47952024, Ing. Vojtěch Gába

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

 

ã Český normalizační institut, 1995
19722


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 5006-3

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu

První vydání

řidiče - Část 3: Kritéria

1993-06-15


 

MDT [621.878/.789]-051-787.1

 

Deskriptory: earth moving equipment, operators (personnel), visibility, specifications, operating requirements.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 5006-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce, subkomisí SC 2 Požadavky bezpečnosti a lidské činitele.

 

ISO 5006 je sestavena z následujících tří částí, které mají společný hlavní název Stroje pro zemní práce - Pole výhledu řidiče; doplňující názvy částí ISO 5006 jsou:

-  Část 1: Metoda zkoušky;

-  Část 2: Metoda hodnocení;

-  Část 3: Kritéria.

 

Úvod

 

V této části ISO 5006 jsou specifikována kritéria přijatelné viditelnosti pro stroje pro zemní práce. Pokud viditelnost z pracovního místa řidiče stroje pro zemní práce nesplňuje tato kritéria, uplatňují se specifické provozní podmínky, nebo musejí být použity pomůcky pro nepřímou viditelnost.

 

Je známo, že existují takové rozdíly mezi stroji pro zemní práce a jejich pracovním použitím, že při normalizovaném postupu měření platí různé kategorie viditelnosti. Vzhledem ke zjištění, že pro jednotlivé stroje se vyskytují rozdíly ve viditelnosti, které vyplývají z celkových kompromisů zahrnutých do konstrukčního provedení stroje, plochy viditelnosti pro levý a pravý přední a zadní boční sektor výhledu nejsou stejné.

 

1 Předmět normy

 

V této části ISO 5006 jsou specifikována kritéria pro splnění požadavků přijatelné viditelnosti pro stroje pro zemní práce. Tato část ISO 5006 se vztahuje na ty stroje pro zemní práce, které mají přesně určené pracovní místo řidiče.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz