Zdroj: www.cni.cz

ICS 29. 120. 30                                                        ČESKÁ NORMA                                                     Červen 1996

Miniaturní zásuvková spojení

elektrických zařízení napájených ze sítě

v silničních vozidlech

ČSN

EN 50066

35 4571

Mini-couplers for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles

Mini-connecteurs ďinterconnexion de ľéquipement électrique raccordé au réseau dans les automobiles, autocars,

caravanes et vehicules analogues

Steckvorrichtungen für das Verbinden der elektrischen Einrichtungen mit Netzanschluß in Kraftwagen, Omnibussen und

dergleichen

Tato norma je identická s EN 50066: 1992.

This standard is identical with EN 50066: 1992.

Národní předmluva

Citované normy

EN 60309 zavedena v ČSN EN 60309-1 a v ČSN EN 60309-2 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely (35 4513) (v návrhu)

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

HD 21. 5 S2 zavedena v ČSN 34 7410-5 HD 21. 5 S2 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně. Část 5: Ohebné kabely a šňůry (obs HD CENELEC 21. 5 S2, mod IEC 227-5)

HD 22. 4 S2 zavedena v ČSN 34 7470-4 HD 22. 4 S2 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 4: Šňůry a ohebné kabely (mod HD CENELEC 22. 4 S2, mod IEC 245-4)

HD 214 S2 zavedena v ČSN 34 6468 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 112)

HD 444. 2. 1 S1 nezavedena, nahrazena dosud nezavedeným souborem IEC 695-2-1/0 až IEC 695-2-1/3

HD 495 S1 zavedena v ČSN IEC 817 Pružinový přístroj pro zkoušení rázem a jeho kalibrace (idt IEC 817) (36 1059)

IEC 614-2-2 dosud nezavedena

IEC 614-2-5 dosud nezavedena

IEC 884-1 dosud nezavedena

ISO 1101 dosud nezavedena

ISO 1456 zavedena v ČSN ISO 1456 Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom (obs ISO 1456) (03 8513)

ISO 1817 zavedena v ČSN ISO 1817 Pryž. Stanovení účinku kapalin (62 1510)

ISO 2081 zavedena v ČSN ISO 2081 Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli (obs ISO 2081) (03 8511)

© Český normalizační institut, 1995

19735


ČSN EN 50066

ISO 2093 zavedena v ČSN ISO 2093 Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody (03 8515)

ISO 4046 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno, IČO 187 64 151 Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

2


ČSN EN 50066

EN 50066

Září 1992

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

MDT 621. 316. 541: 629. 11

Deskriptory: motor vehicles, electric power distribution network, appliance interconnection, electric connectors, mini-couplers, definition, specification, marking, construction, tests, dimension

Miniaturní zásuvková spojení elektrických zařízení napájených ze sítě v silničních vozidlech

Mini-couplers for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles

Mini-connecteurs d'interconnexion de l'équipement électrique raccordé au réseau dans les automobiles, autocars, caravanes et vehicules analogues

Steckvorrichtungen für das Verbinden der elektrischen Einrichtungen mit Netzanschluß in Kraftwagen, Omnibussen und dergleichen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 24. března 1992. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného královsví, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

3


ČSN EN 50066 Předmluva

Tuto normu připravil BTTF 52-3, Miniaturní spojovací zařízení v automobilech.

Návrh normy byl předložen ke specifické proceduře přijetí CENELEC v červnu 1991 a byl ratifikován CENELEC jako EN 50066 24. března 1992.

Pro EN jsou stanoveny následující termíny:

-  poslední termín pro vydání identické národní normy                         (dop) 1993-03-01

-  poslední termín pro zrušení konfliktních národních norem                (dow) 1995-03-01

Pro výrobky, které vyhovovaly příslušné národní normě před 1995-03-01, pokud to může být prokázáno výrobcem nebo certifikační institucí, může tato předcházející norma dále platit pro výrobu do 2000-03-01.

POZNÁMKA - V tomto dokumetu jsou použity následující typy písma:

-  vlastní požadavky: kolmé písmo;

-  zkušební požadavky: kurzíva;

-  poznámky: malé kolmé písmo.

Obsah

Strana

Další publikace citované v této normě....................................................................    5

1   Předmět normy a rozsah platnosti....................................................................    5

2   Definice..........................................................................................    6

3   Všeobecný požadavek..............................................................................    6

4   Všeobecné poznámky o zkouškách....................................................................    7

5   Značení..........................................................................................    7

6   Aklimatizace před zkouškou.........................................................................    8

7   Rozměry..........................................................................................    8

8   Ochrana před úrazem elektrickým proudem............................................................    8

9   Opatření pro uzemnění.............................................................................    9

10   Svorky a zakončení.................................................................................    9

11   Konstrukce.......................................................................................   10

12   Ochrana proti vniknutí pevných cizích těles a škodlivému vniknutí vody a vlhkosti............................   11

13   Izolační odpor a elektrická pevnost...................................................................   11

14   Oteplení..........................................................................................   12

15   Ohebné kabely....................................................................................   12

16   Mechanická pevnost................................................................................   13

17   Odolnost proti teplu................................................................................   13

18   Šrouby, nýty, proudovodné části......................................................................   14

19   Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací..........................................   15

20   Odolnost izolantu proti neobvyklému teplu a plazivým proudům..........................................   16

21    Odolnost proti korozi...............................................................................   16

22   Odolnost proti chemikáliím..........................................................................   17

Příloha A (normativní).................................................................................   18

Zkoušení ohebných instalačních trubek...................................................................   18

Příloha В (normativní).................................................................................   19

Počet zkušebních vzorků a pořadí zkoušek.................................................................   19

Příloha С (informativní)................................................................................  20

Příklad elektrického zařízení napájeného ze sítě v silničním vozidle............................................  20

Noremní listy.........................................................................................  21

Obrázky..............................................................................................  23

4


ČSN EN 50066

Další publikace citované v této normě

Tato evropská norma obsahuje prostřednictvím datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou citovány na vhodných místech textu a příslušné publikace jsou uvedeny níže. Datované odkazy zahrnují pozdější změny nebo revize těchto publikací jen tehdy, byly-li včleněny při změně nebo revizi této evropské normy. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 60309 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely (IEC 309, modifikovaná)

EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (IEC 529)

HD 21. 5 S2 Kabely s PVC izolací o jmenovitém napětí do 450/750 V včetně. Část 5: Ohebné kabely (šňůry) (IEC 227-5, modifikovaná)

HD 22. 4 S2 Kabely s pryžovou izolací o jmenovitém napětí do 450/750 V včetně. Část 4: Ohebné kabely (šňůry) (IEC 245-4, modifikovaná)

HD 214 S2 Metoda stanovení srovnávacího a zkušebního indexu odolnosti proti plazivým proudům u pevných izolačních materiálů ve vlhku (IEC 112)

HD 444. 2. 1 S1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2: Zkušební metody, Zkouška žhavým drátem a návod (IEC 695-2-1)

HD 495 S1 Přístroj pro rázovou zkoušku ovládaný pružinou a jeho kalibrování (IEC 817)

IEC 614-2-2 Specifikace pro instalační trubky pro elektrické instalace. Část 2: Zvláštní specifikace pro neohebné hladké trubky z izolačního materiálu

IEC 614-2-5 Specifikace pro instalační trubky pro elektrické instalace. Část 2: Zvláštní specifikace pro ohebné instalační trubky (připravuje se)

IEC 884-1 Vidlice a zásuvky pro domácnost a podobné účely

ISO 1101 Technické výkresy normy - Geometrické tolerance - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení Všeobecně, definice, symboly, označení na výkresech

ISO 1456   Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu a chromu

ISO 1817   Vulkanizovaná pryž - Stanovení vlivu kapalin

ISO 2081   Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli

ISO 2093   Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu

ISO 4046   Papír, lepenka, celulóza a související termíny - Slovník

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tato norma stanoví všeobecné bezpečnostní požadavky pro miniaturní zásuvková spojení o jmenovitém proudu 16 A a jmenovitém jednofázovém střídavém napětí 250 V, používané pro propojení zařízení napájených ze sítě v silničních vozidlech, např. pro napájení elektrických topidel, nabíječek baterií a topných těles kabin.

Tuto normu je rovněž možno použít pro miniaturní zásuvková spojení pro jiné podobné aplikace.

Norma se nevztahuje na zařízení používaná u ohebných napájecích kabelů pro připojení domácích elektrických spotřebičů

a podobných zařízení к jejich napájení.

Zavedení požadavků na miniaturní zásuvková spojení na trojfázové napětí 440 V se připravuje.

Je třeba vzít v úvahu, že v souvislosti s používáním miniaturních zásuvkových spojení musí být brán zřetel na hledisko

ručení za výrobky.

5

Zdroj: www.cni.cz